ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ


Η βελτίωση της υγείας υποστηρίζει την οικονομική και κοινωνική συνοχή και ωφελεί την οικονομία, ενώ συγχρόνως βελτιώνει και την ποιότητα ζωής. Η μέριμνα για την υγεία πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές, και ιδίως σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής πολιτικής”. Αυτό τόνισε ο Επίτροπος Υγείας και Πολιτικής Καταναλωτών κ. Νταλί απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κας Ρόδης Κράτσα.

Στην ερώτησή της η κα. Κράτσα επικαλείται την πρόσφατη μελέτη των Stuckler, Basu, McKee (British Medical Journal) βάσει της οποίας διαπιστώνεται πως υπάρχει σχέση μεταξύ αφενός της μεταβολής του ΑΕΠ και συγκεκριμένα, των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας και των δαπανών για την υγεία, και αφετέρου της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Η Ελληνίδα Αντιπρόεδρος εστιάζει την ερώτησή της στο αν η Επιτροπή διαθέτει σχετικές δικές της μελέτες, στο ζήτημα της πολιτικής περικοπών των δαπανών που υιοθετούν πολλά κράτη – μέλη λόγω δημοσιονομικών προβλημάτων και στο βαθμό που αυτή η πολιτική περικοπών θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Παράλληλα η κα. Κράτσα ζητά διευκρινίσεις για το πώς τα ευρήματα αυτής ή παρόμοιων μελετών θα πρέπει να επηρεάσουν τις προτεραιότητες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Εθνικών Στρατηγικών Πλαισίων Αναφοράς 2007-2013 για την ενίσχυση των πολιτικών στον τομέα της υγείας.

Ο κ. Νταλί απάντησε ότι η θετική συμβολή της υγείας στην οικονομική ανάπτυξη έχει διαπιστωθεί και σε μελέτες που χρηματοδότησε η Επιτροπή το 2005 και σημείωσε πως “το κόστος που συνεπάγονται τα προβλήματα υγείας, όπως οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης ή η απώλεια παραγωγικότητας, μπορεί να αποτραπεί με την πραγματοποίηση επενδύσεων για την πρόληψη των προβλημάτων υγείας”. Τέλος, ο Επίτροπος ανέφερε πως “κατά την περίοδο 2007-2013 τα κράτη μέλη έχουν προβλέψει να διαθέσουν για επενδύσεις σε υποδομές υγείας 5.185 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και πρόσθετους πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Παραδείγματα επενδύσεων στον τομέα της υγείας είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών υγείας, οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και την κατάρτιση, η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των νόσων, η «ηλεκτρονική υγεία», η καινοτομία και η έρευνα. Περίπου το 93% των δαπανών αυτών γίνεται σε περιφέρειες με ΑεγχΠ χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της Ε.Ε., πράγμα που συμβάλλει στην επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και στη γεφύρωση των ανισοτήτων που υπάρχουν στην ΕΕ στον τομέα της υγείας”.

Οι δυνατότητες αυτές είναι πολύ σημαντικές για τις περιφέρειες της χώρας μας και τους Έλληνες πολίτες και αποτελεί επείγουσα ανάγκη η ενεργοποίηση και η σωστή απορρόφηση των κοινοτικών πόρων από την κυβέρνηση και τους περιφερειακούς φορείς ” δήλωσε η κα Κράτσα.    Στην κορυφή