ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΑ - ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ
07/10/2022

ΤοΕθνικόκαιΚαποδιστριακόΠανεπιστήμιοΑθηνών σεσυνεργασίαμετηναστικήμηκερδοσκοπικήεταιρεία«ΜΕΡΙΜΝΑ» οργανώνουν εκδήλωσημετίτλο: «Δημιουργικές συνεργασίες Μέριμνας – ΕΚΠΑ γιατοπαιδίκαιτονέφηβοπουβιώνει απώλειες».
Ηεκδήλωσηθα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα,10Οκτωβρίου2022(ώρες12.00 με 14.00) στηΜεγάληΑίθουσατουΕΚΠΑ(κεντρικόκτήριο,Πανεπιστημίου 30) καιθαμεταδίδεταιταυτόχροναδιαδικτυακάστο https://youtu.be/kkjNBemO6Nc
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της διαχρονικής και παραγωγικήςσυνεργασίαςτουΕΚΠΑμετηνκοινωνίατωνπολιτών,μέσωτηςαστικής,μηκερδοσκοπικήςεταιρείας«Μέριμνα»πουπαρέχει,εδώκαι27χρόνια,δωρεάνυπηρεσίεςσεπαιδιάπουβιώνουντηνασθένειαήαπώλειααγαπημένου προσώπου και παιδιά με απειλητικό για τη ζωή νόσημα πουχρήζουνπαιδιατρικήςανακουφιστικήςφροντίδαςστοσπίτι.

Ηεκδήλωσηπραγματοποιείταιμεαφορμήδύοσημαντικές ημέρες, την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10 Οκτωβρίου) και την ΠαγκόσμιαΗμέραΑνακουφιστικήςΦροντίδας(8 Οκτωβρίου).

Το μήνυμα που εκπέμπει φέτος η Παγκόσμια Ομοσπονδία για την ΨυχικήΥγείαείναι:«Αςθέσουμετηνψυχικήυγείαγιαόλους,μιαπαγκόσμιαπροτεραιότητα».Τομήνυμααυτόείναιεξαιρετικάσημαντικόσεμιαπερίοδο που ο πλανήτης μας υποφέρει από τις επιβαρυντικές ψυχικές επιπτώσειςτης πανδημίας, των πολέμων, των κλιματικών καταστροφών και της ακραίαςφτώχειας.

Επίσης, το μήνυμα της Παγκόσμιας Ένωσης Υπηρεσιών ΑνακουφιστικήςΦροντίδας για το 2022, δεν επικεντρώνεται στην φροντίδα ασθενών, αλλά στην ψυχική υγεία των συγγενών, φίλων και κοινοτήτων που θρηνούντηναπώλειααγαπημένωνπροσώπωνκάτωαπόπρωτόγνωρεςσυνθήκες: «Κανείς μόνος: Καλλιεργούμε κοινότητες στήριξης στο πένθος...»Αφορμή γι’ αυτότομήνυμα,αποτέλεσανοιεπιβαρυντικέςψυχικέςεπιπτώσειςπουείχε ο θάνατος 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη μας, αλλά και τωνδισεκατομμυρίωνσυγγενώνκαιφίλωντουςπουστερήθηκαντηδυνατότητα να αποχαιρετήσουν το αγαπημένο τους πρόσωπο στο τελικό στάδιο τηςζωής του και να τιμήσουν τη μνήμη του ανθρώπου τους, όπως θα ήθελανκαι όπωςτουαρμόζει.

ΗΜΕΡΙΜΝΑ είναι η μοναδική οργάνωση στηνΕλλάδα, με εξειδίκευσηστην ΠαιδιατρικήΑνακουφιστικήΦροντίδα και στη ΣυμβουλευτικήΠένθους για παιδιά και εφήβους, τις οικογένειές τους και το σχολικό τουςπεριβάλλον. Στα 27 χρόνια λειτουργίας της, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτεραεποικοδομητική συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία συμβάλλει αφενός μεν στην εξέλιξη της επιστημονικήςγνώσης και πρακτικής στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα και στηΣυμβουλευτική Πένθους και αφετέρου στην ποιοτική φροντίδα παιδιών και εφήβωνκαι τωνοικογενειώντους.

Πιο συγκεκριμένα, η Μέριμνα συνεργάζεται στενά με τις πανεπιστημιακέςπαιδιατρικές κλινικές για την ανακουφιστική φροντίδα παιδιών με σοβαρέςασθένειες και παράλληλα συμβάλλει στην εκπαίδευση προπτυχιακών καιμεταπτυχιακών φοιτητών νοσηλευτικής, ιατρικής και ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. Επίσης, τα τελευταία 6χρόνια, η Μέριμνα, έχει επιμορφώσει εργαζόμενους με τους ασυνόδευτουςανήλικουςπρόσφυγεςσεόλητηνΕλλάδα,έχειδημοσιεύσεισεσυνεργασίαμετοΕΚΠΑεκπαιδευτικόυλικό,καιαπότο2020πραγματοποιείερευνητικό έργο στο εν λόγω πεδίο, χρηματοδοτούμενο από το ΕΛΙΔΕΚ (ΕλληνικόΊδρυμαΈρευναςκαιΚαινοτομίας).

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί θα παρουσιαστούν τα ορόσηματηςσυνεργασίαςμεταξύΕΚΠΑκαι Μέριμνας, στοπαρελθόν,παρόν,καιμέλλον και η συμβολή της στηνενίσχυσητηςκοινωνίαςτωνπολιτώνκαιτην παραγωγή νέας γνώσης.


    Στην κορυφή