ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ: ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ


Η ρύθμιση των νοσοκομειακών χρεών περιλαμβάνει τις προμήθειες που έχουν γίνει έως και τον Σεπτέμβριο του 2010, δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο υπουργός Υγείας Α. Λοβέρδος σε συνάντηση που είχε με προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.
Σχετικά με τα "αντίγραφα" (γενόσημα) φάρμακα, ανέφερε ότι πρέπει να καλύπτουν το 30% των αναγκών των ασφαλισμένων, καθώς σήμερα το ποσοστό αυτό στη χώρα μας είναι μονο 10%, όταν στη Γερμανία για παράδειγμα φτάνει το 50% της συνολικής κατανάλωσης.
Σήμερα οι οφειλές των νοσοκομείων προς τα μέλη του Συνδέσμου Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας ξεπερνούν τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Με έγγραφο που έστειλε σήμερα προς τον διοικητή του Ευαγγελισμού ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού Υλικού (ΠΑΣΥΠΟΥ) Διονύσιος Σαργέντης τον ενημερώνει ότι αποσύρουν από σήμερα τις παρακαταθήκες των υλικών από το νοσοκομείο: "Σας παρακαλούμε εγκαίρως να μην προγραμματίσετε χειρουργεία για αύριο (12 Οκτωβρίου) και τις επόμενες μέρες", όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Επίσης ο Σύλλογος έστειλε επιστολή προς τους διοικητές όλων των νοσοκομείων, την οποία κοινοποίησε και στον Γ.Γ του υπουργείου Υγείας Ν. Πολύζο και την πρόεδρο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας Αικ. Καστανιώτη στην οποία αναφέρει πως για να λυθεί το αδιέξοδο:

1. Να κάνετε αποδεκτές προσφορές εταιρειών με τιμές που δεν ξεπερνούν αυτές που καθόρισαν τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

2. Να λάβετε υπόψη σας ότι η επιλογή του κάθε συστήματος πρέπει να γίνεται από το Επιστημονικό Προσωπικό, ανά περιστατικό – ασθενή διότι εξετάζονται και αξιολογούνται πολλοί παράγοντες, όπως πάθηση του ασθενούς, ηλικία, φύλλο και λοιπή κλινική εικόνα. Αυτή η αξιολόγηση πολλές φορές γίνεται ή/και προκύπτει έκτακτα επί του χειρουργικού πεδίου.

3. Να προσκαλέσετε κάθε εταιρεία να υπογράψει σχετική σύμβαση, που θα αποτελεί και έγγραφη Αποδοχή των Εγκυκλίων που είναι σε ισχύ ( ΙΚΑ , κλπ ) και για είδη εκτός εγκύκλιων.


Με τον παραπάνω τρόπο επιτυγχάνονται τα παρακάτω:

-Μεγάλη μείωση δαπανών χωρίς να είναι εις βάρος της παρεχόμενης ποιότητας στα υλικά.

-Συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των χειρουργείων.

-Παροχή ποιοτικής και άμεσης περίθαλψης.

-Διατήρηση Παρακαταθηκών.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υλικών θα πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 24 και 25 του Π.Δ. 60/2007 και 22 του Π.Δ. 118/2007 και άρθρο 2, παρ.13 του Ν.2286/1995.
Στην προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχουν οι προυποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του Π.Δ. 60 ( οδηγία 2004/18/ΕΚ ) για την κατ’ εξαίρεση προσφυγή σε διαπραγμάτευση με ή χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού.
Αντιθέτως, το άρθρο 25 ( παρ. 1γ) αποκλείει ρητά την προσφυγή σε διαπραγμάτευση, όταν οι κατεπείγουσες περιστάσεις που επικαλούνται οι φορείς απορρέουν από δική τους ευθύνη και δεν οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα, πράγμα που συμβαίνει εν προκειμένω.
Επιπλέον, το άρθρο 22 του Π.Δ. 118/2007, το οποίο αναφέρεται ρητώς στους περιορισμούς του άρθρου 2, παρ. 13 του Ν. 2286/1995, όπου δεν επιτρέπει τη σύναψη με διαπραγμάτευση προμηθειών ετήσιας συνολικής δαπάνης κατά είδος άνω των 15.000,00 ευρώ και σε κάθε περίπτωση την προσφυγή σε συνοπτικές διαδικασίες , ( πρόχειρος διαγωνισμός ), άνω των 45.000,00 ευρώ. Τα ανωτέρω όρια επιβάλλονται από την παρ. 2 της ΥΑ Π1/7446/31-1-2002 και από την παρ. 2 της ΥΑ Π1/7445/2001, αντίστοιχα.
Σε συνέχεια επομένως των παραπάνω αυστηρών επιταγών του νομικού καθεστώτος που διέπει τις δημόσιες προμήθειες στις εν λόγω διαπραγματεύσεις, έπρεπε απαραίτητα να οριζόταν οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητουμένων ειδών, ο προϋπολογισμός της δαπάνης, οι ποσότητες των υλικών καθώς και το κριτήριο κατακύρωσής τους. Υποχρεωτικά δε και σε κάθε περίπτωση το ύψος της δαπάνης της σύμβασης που θα συναφθεί, θα πρέπει να είναι εντός των ανωτέρω αυστηρών ορίων που ορίζει ο Νόμος.

Σε διαφορετική περίπτωση οι προμήθειες καθίστανται μη νόμιμες αφού καταστρατηγούν τις παραπάνω τις παραπάνω διατάξεις και παραβιάζουν τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό, ενώ τα σχετικά εντάλματα δεν θα πληρωθούν σύμφωνα και με πρόσφατες πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου."

    Στην κορυφή