Σε λιγότερες λοιμώξεις εως και 20% θα μπορούσε να οδηγήσει η ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής σύστασης για την υγειονομική περίθαλψη


Το Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη η οποία αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην μείωση των κρουσμάτων και στην αύξηση της εμπιστοσύνης που επιδεικνύουν οι πολίτες της EE στην υγειονομική περίθαλψη εφόσον μέσα στο επόμενο έτος υλοποιηθούν από τα κράτη μέλη συγκεκριμένες προτάσεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του Επιτρόπου για θέματα Υγείας και Πολιτικής Καταναλωτών κ. J. Dalli έπειτα από σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου.


Συγκεκριμένα προβλέπεται:

- πληροφόρηση των ασθενών σχετικά με τις προδιαγραφές ασφάλειας των ασθενών, τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται για τον περιορισμό των σφαλμάτων και τις διαδικασίες καταγγελίας, καθώς και τα διαθέσιμα μέσα επανόρθωσης•
- παροχή ευκαιριών για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους να αναφέρουν τις εμπειρίες τους σε σχέση με την υγειονομική περίθαλψη•
- συμμετοχή των οργανώσεων ασθενών στην ανάπτυξη πολιτικών για την ασφάλεια των ασθενών•
- καθορισμός της αρμόδιας αρχής, υπεύθυνης για την ασφάλεια των ασθενών σε κάθε κράτος μέλος•
- ενθάρρυνση των ιδρυμάτων παροχής υγειονομικής περίθαλψης για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων.

Η υιοθέτηση των παραπάνω μέτρων εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μείωση κατά τουλάχιστον 20% των λοιμώξεων που διαπιστώνονται ετησίως στους χώρους υγειονομικής περίθαλψης. Ο κ. Παπανικολάου τόνισε πως πρόσφατη μελέτη του ευρωβαρόμετου καταδεικνύει πως το 83% των Ελλήνων, το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη, δηλώνει ότι φοβάται ότι μπορεί να υποστεί βλάβη σε περίπτωση νοσηλείας του, γεγονός που αποδεικνύει την έλλειψη εμπιστοσύνης των νοσηλευομένων για τις συνθήκες περίθαλψης του ελληνικού συστήματος υγείας. Απαντώντας στην ερώτηση του κ. Παπανικολάου σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή για την υλοποίηση της σύστασης, ο κ. Dalli σημείωσε ότι η Επιτροπή ενεργεί στο πλαίσιο μιας ειδικά συγκροτημένης για το σκοπό αυτό ομάδας εργασίας μαζί με κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων ασθενών, για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ασφάλειας ασθενών.

Επιπρόσθετα, διερευνάται η δυνατότητα επέκτασης του δικτύου για την ασφάλεια των ασθενών (EUNetPaS) που επί του παρόντος συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Υγεία» ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων εργάζεται για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά την πρόληψη και τον έλεγχο των συνδεόμενων με την υγειονομική περίθαλψη λοιμώξεων.

Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: «Η σύσταση του Συμβουλίου καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν στην Επιτροπή μέχρι τον Ιούνιο του 2011 έκθεση σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των μέτρων για την υγειονομική περίθαλψη. Η συμμόρφωση των κρατών μελών με τους συγκεκριμένους στόχους αφενός θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων που παρατηρούνται στους νοσοκομειακούς χώρους, αφετέρου θα συνδράμει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ασθενών στα εθνικά συστήματα υγείας και στην υγειονομική ασφάλεια που αυτά παρέχουν».    Στην κορυφή