ΡΑΓΔΑΙΑ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΞΙΚΟΥ ΨΑΡΙΟΥ


Τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την επιτάχυνση της υιοθέτησης της στρατηγικής για την αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών ειδών στην ΕΕ, ζητά να μάθει ο ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μέλος της Δημοκρατικής Συμμαχίας Θόδωρος Σκυλακάκης, με γραπτή ερώτηση που κατέθεσε σήμερα προς την Επιτροπή. Η ερώτηση έγινε με αφορμή τη ραγδαία εξάπλωση του επικίνδυνου -τοξικού- ψαριού Lagocephalus Sceleratus (αλλιώς λαγοκέφαλος) στις θάλασσες της Ελλάδας και της Κύπρου αλλά και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου ευρύτερα. Όπως επισημαίνει ο Θ. Σκυλακάκης το φαινόμενο αυτό απαιτεί αντιμετώπιση σε Κοινοτικό επίπεδο και έχει να κάνει όχι μόνο με την προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και με τις πολιτικές για την έρευνα, τη γειτονία κ.α.

Αναλυτικά, η ερώτηση έχει ως εξής:

Πρόσφατα, το επικίνδυνο – τοξικό – ψάρι Lagocephalus Sceleratus (αλλιώς λαγοκέφαλος) εξαπλώνεται µε ραγδαίους ρυθµούς στην Ελλάδα και την Κύπρο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο γενικότερα. Αναφέρεται ότι συνολικά στις ελληνικές θάλασσες έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια 34 ξενικά είδη. Το φαινόμενο της εισβολής των χωροκατακτητικών ειδών αφορά το σύνολο σχεδόν των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης και έχει επίσης διασυνοριακές διαστάσεις, καθώς αφορά και τις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες (π.χ. Αίγυπτος, λόγω διέλευσης ειδών από τη διώρυγα του Σουέζ).

Όπως έχει επισημάνει ο Επίτροπος για το Περιβάλλον κ. Janez Potočnik σε απάντηση κοινοβουλευτικής ερώτησης σχετικά με τα χωροκατακτητικά είδη: "αν και το ακριβές κόστος είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, δεδομένων των πολυάριθμων παραμέτρων που εμπλέκονται, μία πρώτη εκτίμηση του κόστους (που επιφέρει η εισβολή ξένων ειδών) σύμφωνα με τους ειδικούς, φτάνει περίπου τα EUR 12 δις το χρόνο" (E-9081/2010). Δεδομένου ότι το φαινόμενο αυτό απαιτεί αντιμετώπιση σε κοινοτικό επίπεδο, έχει να κάνει όχι μόνο με την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά και με τις πολιτικές για την έρευνα, τη γειτονία κ.ά. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη συζήτηση για μια ευρωπαϊκή στρατηγική από το 2008 χωρίς όμως απτά αποτελέσματα μέχρι σήμερα
Ερωτάται η Επιτροπή:

Τι πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει ώστε να επιταχύνει την ολοκλήρωση και υιοθέτηση της στρατηγικής για την αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών ειδών στην ΕΕ και να μετριαστούν οι συνέπειές του;
Τι χρονοδιάγραμμα προβλέπει γι΄αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;
Τι άλλες συμπληρωματικές δράσεις προτίθεται να αναλάβει;


    Στην κορυφή