ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΛΛΑ ΠΕΝΤΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


Όπως ανακοινώσε σήμερα το υπουργείο Υγείας συμμετέχουν ήδη στην ολοήμερη λειτουργία 61 νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια, ενώ τουλάχιστον 5 ακόμη νοσοκομεία προβλέπεται να ενταχθούν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
- Στο Υ.Υ.Κ.Α. συγκροτήθηκε άτυπη ομάδα εργασίας, για την παρακολούθηση της ολοήμερης λειτουργίας και την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων.
- Στις 23-12-2010 ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απέστειλε σε όλα τα νοσοκομεία πίνακα για συμπλήρωση και αποστολή απολογιστικών στοιχείων στην άτυπη ομάδα εργασίας, σε εβδομαδιαία βάση. Αρκετά νοσοκομεία ανταποκρίθηκαν ήδη, ωστόσο, λόγω των εορτών, η διαδικασία της ενημέρωσης δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
- Έχει υπογραφεί προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Υ.Υ.Κ.Α. και του ΟΠΑΔ, με βάση την οποία, από 1-12-2010, οι δικαιούχοι - ασφαλισμένοι του δημοσίου καλύπτουν με ίδια δαπάνη μόνο τη διαφορά μεταξύ του ποσού χρέωσης της ιατρικής επίσκεψης και του ποσού που καλύπτει ο Οργανισμός, ενώ δεν επιβαρύνονται με τη δαπάνη για εργαστηριακές εξετάσεις και επεμβατικές πράξεις, που καλύπτονται από τον Οργανισμό εξ΄ολοκλήρου και μάλιστα πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη θεώρηση από ελεγκτή ιατρό.
-Το Υ.Υ.Κ.Α. βρίσκεται σε συνεργασία με το Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥ.Σ.Π.Υ.) και αναμένεται σύντομα η εξασφάλιση προγραμματικής συμφωνίας και για την κάλυψη των ασφαλισμένων των λοιπών ταμείων.


    Στην κορυφή