ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ


Την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Ε.Γ. της ΟΕΝΓΕ με τον νέο Υπουργό Υγείας κ. Λοβέρδο.
Συζητήθηκε το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τη σημερινή κατάσταση του ΕΣΥ, την κυβερνητική πολιτική υγείας στα πλαίσια του Μνημονίου ΔΝΤ-ΕΕ, το πρόβλημα των εφημεριών και η εφαρμογή του Ν.3868/2010.

Ο Υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε μόνο στη μείωση δαπανών κατά 20% στην υγεία με προοπτική περαιτέρω μείωσης, πρώτο δείγμα γραφής για το τι πρέ-πει να αναμένουμε προσμετρώντας την καταστροφική θητεία του κ. Λοβέρ-δου στο υπουργείο Απασχόλησης, όπου κατεδάφισε το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Το ίδιο υποθέτουμε ότι θα αποπειραθεί να πράξει και στο χώρο της υγείας. Ας γνωρίζει όμως ο ίδιος και η κυβέρνηση ότι η αντίδραση της κοινωνίας και των νοσοκομειακών γιατρών θα είναι εντονότατη και αποτρε-πτική σε τέτοιους σχεδιασμούς και η υπεράσπιση του δημόσιου συστήματος υγείας θα έχει άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά απ΄ αυτά που συνάντησαν έως τώρα οι υπηρέτες του Μνημονίου.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ μετά την ενημέρωσή του από τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας εκτιμά ότι :


1. Η Κυβέρνηση επιχειρώντας να υλοποιήσει τους καταστροφικούς για την κοινωνία όρους του Μνημονίου και να εξασφαλίσει τα εύσημα των «τοποτηρητών» της χώρας (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ, τραπεζίτες) οδηγεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην πλήρη απαξίωση και παραδίδει τις δημό-σιες υπηρεσίες υγείας στην κερδοσκοπική επιχειρηματική δραστηριό-τητα του ιδιωτικού τομέα.

2. Ο νέος νόμος 3868/10 επιταχύνει αυτή την εξέλιξη. Αντί της διακη-ρυσσόμενης «αναβάθμισης του ΕΣΥ» υπονομεύει τα προγράμματα εφημεριών των Νοσοκομείων με τη θεσμοθέτηση ενός άδικου, ανισό-τιμου και σε πολλές περιπτώσεις πλασματικού συστήματος επιδο-ματικής αποζημίωσης και παραπέμπει την αμοιβή των πρόσθετων εφημεριών που απαιτούνται για την κάλυψη των υποστελεχωμένων κλινικών και τμημάτων της επαρχίας στα αμφισβητούμενα έσοδα από την «ολοήμερη λειτουργία» των νοσοκομείων, που δεν αποτελούν τί-ποτα άλλο παρά επέκταση των σημερινών - ιδιωτικών στην ουσία- απογευματινών ιατρείων που επιβαρύνουν την τσέπη των πολιτών. Είναι προφανές πλέον ότι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι η οριστική εκποίηση του ΕΣΥ, ιδιαίτερα όσων τμημάτων δεν κριθούν «αποδοτικά» και «προσοδοφόρα» με βάση τα κριτήρια της νεοφιλε-λεύθερης διαχείρισης και του ιδιωτικοοικονομικού management.

3. Ο κυβερνητικός ανασχηματισμός και η αλλαγή στο Υπουργείο Υγείας υπηρετεί ακριβώς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την αποτελεσματικό-τερη και χωρίς ταλαντεύσεις εφαρμογή της σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας στο χώρο της Υγείας που απαιτούν οι «αγορές». Βέβαια την ώρα που ήδη εφαρμόζεται μια άτυπη «στάση πληρωμών» για τις εφημερίες των γιατρών και τις υπερωρίες του λοιπού προσωπικού, το party των προμηθειών συνεχίζεται, οι διαγωνισμοί δεν προχωρούν, οι εξωσυμβατικές παραγγελίες έχουν γίνει μόνιμο καθεστώς και οι καθη-μερινές ελλείψεις υγειονομικού υλικού στα νοσοκομεία οδηγούν στην υποβαθμισμένη και επισφαλή για τους ασθενείς λειτουργία τους. Η ΟΕΝΓΕ έχει καταθέσει από καιρό τις βασικές αρχές μιας συγκροτημέ-νης πολιτικής για την αντιμετώπιση των χρεών, της σπατάλης και της διαφθοράς στο ΕΣΥ. Ειδικά για το θέμα του φαρμάκου έχουμε τονίσει ότι απαιτείται μια σοβαρή παρέμβαση του Δημοσίου με Εθνική Φαρ-μακοβιομηχανία για την παραγωγή βασικών φαρμάκων και υγειονομι-κών υλικών, με κρατικό φορέα προμήθειας-αποθήκευσης και διανομής τους, με καθορισμό κριτηρίων ορθολογικής και επιστημονικά τεκ-μηριωμένης χρήσης των φαρμάκων και της βιοϊατρικής τεχνολογίας και κυρίως με το οριστικό κόψιμο του «ομφάλιου λώρου» μεταξύ της ιατρικής εκπαίδευσης και της φαρμακοβιομηχανίας.

4. Σήμερα που οι εργαζόμενοι υφίστανται την πλέον επώδυνη επίθεση στο εισόδημα, στην απασχόληση, στα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, οι νοσοκομειακοί γιατροί οφείλουν να συμπαραταχθούν στον αγώνα για τον απεγκλωβισμό της χώρας από το Μνημόνιο της οικονομικής κατάρρευσης, της ανεργίας και της κοινωνικής ερήμωσης. Πρέπει να αναδείξουμε μιαν άλλη προοπτική για τους εργαζόμενους, αυτή της αμφισβήτησης του σημερινού οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου, των δεσμεύσεων και της εξάρτησης της χώρας, της άρνησης του μονόδρομου του Μνημονίου και της τρόικας. Οι εργαζόμενοι της χώρας μας δεν χρωστούν και δεν πρέπει να πληρώσουν για τα χρέη που συσσώρευσε το νεοφιλελεύθερο μοντέλο του ελληνικού καπιταλισμού, η φορολογική ασυλία του κεφαλαίου, το πελατειακό και διεφθαρμένο κράτος, η ηγεμονία των αγορών και του χρηματοπι-στωτικού συστήματος.Απαιτούμε από το Υπουργείο Υγείας:

1. Την άμεση κατάργηση νόμου 3868/2010
2. Τη διασφάλιση με επιπλέον χρηματοδότηση της κανονικής αποζη-μίωσης των προγραμμάτων εφημερίας που χρειάζεται ο πληθυσμός και την κατάρτιση σε συνεργασία με την ΟΕΝΓΕ πλαισίου ε-φημέρευσης των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας ανά υγειο-νομική ζώνη, που θα ανταποκρίνεται στην κάλυψη επιστημονικά τεκμηριωμένων αναγκών.
3. Την ανάπτυξη ενός δημόσιου και δωρεάν καθολικού συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με οικογενειακούς γιατρούς και Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, ικανού να προωθήσει την πρόληψη, την αγωγή υγείας του πληθυσμού και την παρέμβαση στους νοσο-γόνους παράγοντες του φυσικού, εργασιακού και κοινωνικού περι-βάλλοντος.
4. Να επιταχύνει τις διαδικασίες για τη πρόσληψη των 2000 νέων ει-δικευμένων και ειδικευόμενων γιατρών που έπρεπε να στελεχώ-νουν τα Νοσοκομεία ήδη από την 1 Ιουλίου 2009 σύμφωνα με τον Νόμο 3754/09 και την αντικατάσταση των συνταξιοδοτούμενων και αποχωρούντων γιατρών του ΕΣΥ. Να αναθέσει στη Κοινή Επιτροπή Υπουργείου Υγείας– ΟΕΝΓΕ την καταγραφή όλων των Τμημάτων που θα παραμείνουν στελεχωμένα με λιγότερους από 4 γιατρούς ΕΣΥ και να σχεδιάσει την πρόσληψη 2500 νέων γιατρών στα υποστελεχωμένα Τμήματα των Νοσοκομείων της περιφέρειας, όπως πρόβλεπε η Κλαδική Σύμβαση Εργασίας για την εφαρμογή του ανώτερου επιτρεπτού ορίου εβδομαδιαίας απασχόλησης.
5. Να υπογράψει όλες τις αναβαθμίσεις που εκκρεμούν.
6. Να προχωρήσει αποφασιστικά στις προσλήψεις του αναγκαίου νο-σηλευτικού προσωπικού, που μετά και το τεράστιο κύμα συνταξιο-δοτήσεων θα ερημώσει τα Νοσοκομεία της χώρας.
7. Να συγκροτήσει αυτοτελή ΤΕΠ, για την έγκαιρη και αποτελεσματι-κή αντιμετώπιση του επείγοντος περιστατικού. Η πρόσβαση και ο έλεγχος όλων των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας πρέπει να είναι απολύτως ΔΩΡΕΑΝ.
8. Να θεσμοθετήσει σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης και μετεκπαί-δευσης των γιατρών, απομακρύνοντας οριστικά τις Φαρμακευτικές Εταιρείες από τον κρίσιμο αυτό τομέα. Να δώσει κίνητρα στους γιατρούς του ΕΣΥ για τη κατάργηση της υπερσυνταγογράφησης φαρμάκων και τη τήρηση της επιστημονικά τεκμηριωμένης δεοντο-λογίας φαρμακευτικής αγωγής.
9. Να πάψει ο εξαναγκασμός των Γενικών Γιατρών σε αντιποίηση ει-δικότητας, μετακινώντας τους παράνομα στις παθολογικές και χει-ρουργικές κλινικές νοσοκομείων που έχουν ελλείψεις. Πρόκειται για επικίνδυνη και απαράδεκτη τακτική που υποβαθμίζει τελειωτι-κά τις υπηρεσίες και διαλύει τη λειτουργία των ΚΥ. Καλούμε τους συναδέλφους να καταγγέλλουν στις Ενώσεις τους και την ΟΕΝΓΕ τέτοιες περιπτώσεις και να μπλοκάρουν με ασφαλιστικά μέτρα τέ-τοιες διαταγές μετακίνησης.
10. Με δεδομένη την κωλυσιεργία του υπουργείου στην περαίωση των προσλήψεων μόνιμων γιατρών να παρατείνει τη θητεία των επι-κουρικών γιατρών για ένα έτος μετά την πρώτη τους ανανέωση, ώστε να μην καταρρεύσουν ολοκληρωτικά τα Τμήματα και οι Κλινι-κές.
11. Να λύσει τα μείζονα ασφαλιστικά ζητήματα των νοσοκομειακών γιατρών και να συζητήσει εκ νέου την ένταξή μας στα ΒΑΕ.
12. Να προχωρήσει άμεσα σε σύμβαση του ΙΚΑ με τα Νοσοκομεία, ώ-στε να εξετάζονται δωρεάν οι ασφαλισμένοι του μεγαλύτερου α-σφαλιστικού οργανισμού της χώρας.
13. Να αναβαθμίσει τον εξοπλισμό των Εργαστηρίων των Νοσοκομείων με τη σύγχρονη βιοϊατρική τεχνολογία αιχμής
14. Να παρέχει άμεσα κάλυψη των καρκινοπαθών με τα απαραίτητα σκευάσματα παρεντερικής διατροφής και την κατ΄ οίκον νοσηλείας τους.
15. Να δώσει πραγματικά κίνητρα για τη στελέχωση των άγονων και προβληματικών περιοχών


Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ αποφασίζει :

1. Την οργάνωση συντονισμένων και δυναμικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα εάν οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων και των ΥΠΕ πραγματο-ποιούν αυθαίρετες περικοπές ή μετατροπές εφημεριών και εάν δεν εξοφληθεί μέχρι την 21 Οκτωβρίου η αποζημίωση των εφημεριών του Σεπτεμβρίου καθώς και όλων των ανεξόφλητων οφειλών από εφημε-ρίες.
2. Τη συμμετοχή της ΟΕΝΓΕ στη ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ και την προκήρυξη ΑΠΕΡΓΙΑΣ την 29η Σεπτεμβρίου, με κεντρικό αίτημα ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.
3. Συμμετοχή στην απεργία του Δημοσίου στις 7 Οκτώβρη, καθώς και στη διαδήλωση του ΠΑΜΕ στις 23 Σεπτέμβρη με παρέμβαση εκπροσώπου μας για την κατάσταση που επικρατεί στη δημόσια υγεία.
4. Τη διοργάνωση ανοικτής σύσκεψης με συμμετοχή πρωτοβάθμιων σω-ματείων και Ομοσπονδιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με θέμα την οργάνωση του αγώνα για την ανατροπή του Μνημονίου και των μέτρων κυβέρνησης-ΔΝΤ-ΕΕ
5. Να συντονίσει τις Ενώσεις για την ανάληψη πρωτοβουλιών εν όψει Αυτοδιοικητικών Εκλογών, για τη συστράτευση των τοπικών κοινωνιών στον αγώνα κατά της « ανθυγιεινής» κυβερνητικής πολιτικής απαξίωσης του ΕΣΥ και στη διεκδίκηση ολοκληρωμένου Δημόσιου Δωρεάν και Ποιοτικού Συστήματος Υγείας.
Μόνο σε τέτοιες διεκδικήσεις η ΟΕΝΓΕ προτίθεται να «βάλει πλάτη».


    Στην κορυφή

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ


«Παρά τις οξύτατες αντιδράσεις, τα συλλαλητήρια, τις δυναμικές κινητοποιήσεις του συνόλου των υγειονομικών φορέων της χώρας, παρά τη γενικευμένη κοινωνική κατακραυγή, η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή ενέκρινε με 151 ψήφους το περιβόητο Σχέδιο Νόμου Γεωργιάδη - TASK FORCE για «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας».

Τώρα όλα τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι στις συνθήκες της ολοφάνερης σήψης του νεοφιλελεύθερου παρακμιακού συστήματος εξουσίας στην Ελλάδα, στις συνθήκες υποταγής της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής ζωής της χώρας στην ανελέητη δημοσιονομική πειθαρχία του Διευθυντηρίου της Ε.Ε., δε μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία προωθητική μεταρρύθμιση, όσο ώριμη κι αν είναι, 31 χρόνια μετά την ψήφιση του ιδρυτικού νόμου για το ΕΣΥ». Τα παραπάνω αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΟΕΝΓΕ, μετά το γενικό της συμβούλιο, τονίζοντας πως: «Η διάλυση, ο ξαφνικός θάνατος του ΕΟΠΥΥ ως παρόχου υπηρεσιών υγείας, η διαθεσιμότητα 8500 γιατρών και άλλων υπαλλήλων του και η διοικητική υπαγωγή των δομών του ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ στις Υγειονομικές Περιφέρειες, έγιναν για προφανείς πια λόγους:

α) Ν΄ αποτελέσουν τη νέα δεξαμενή διαθεσιμότητας – απολύσεων που επιβάλλουν οι μνημονιακές υποχρεώσεις της Κυβέρνησης για το 2014

β) να συντελέσουν στη μεθοδευμένη μείωση των δημόσιων δαπανών υγείας

γ) να μετακυλήσουν δαπάνες του κράτους στις τσέπες των πολιτών, στους οποίους θα παρέχεται μόνον ένα « βασικό πακέτο υπηρεσιών υγείας»

δ) να επιταχύνουν την παράδοση των υπηρεσιών υγείας στους μεγαλόσχημους ιδιώτες «επενδυτές» και στα ιδιωτικά κερδοσκοπικά συμφέροντα.

Οι διατάξεις του νέου Νόμου δεν αποδεικνύουν τον ισχυρισμό ότι «επιχειρείται η ολοκλήρωση των υπηρεσιών υγείας έχοντας ως στόχο να τοποθετηθεί ο πολίτης στο επίκεντρο της υγειονομικής φροντίδας», καθώς και ότι « το κράτος μεριμνά και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών, οι οποίες είναι αναγκαίες και ικανές να διασφαλίσουν την υγεία τους και να προωθήσουν την κοινωνική ευημερία».

Δεν συνοδεύονται από ένα σαφή κυβερνητικό σχεδιασμό για την συνολική οργάνωση της πρόληψης, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της περίθαλψης, της νοσηλείας στο σπίτι, της αποκατάστασης, με βάση τον Υγειονομικό Χάρτη της χώρας, που δεν ολοκληρώθηκε παρά τα μεγάλα ποσά τα οποία δαπανήθηκαν.

Σχεδιασμός αναλυτικός με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, επαρκείς πόρους και χρονοδιάγραμμα, για την συνέχιση της λειτουργίας των Πολυιατρείων του ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ και των Εργαστηρίων τους, την ίδρυση νέων Αστικών Κέντρων Υγείας, την διασύνδεσή τους με τα Νοσοκομεία, την άμεση εφαρμογή του οικογενειακού γιατρού και της διεπιστημονικής Ομάδας Υγείας ( επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές, γιατροί εργασίας, φυσικής αγωγής και αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργαστηριακό προσωπικό, κοινωνικοί λειτουργοί… ), καθώς και για τις προϋποθέσεις υλοποίησης της 24ωρης εφημερίας των Πολυϊατρείων - Αστικών Κέντρων Υγείας, δεν υπάρχουν.

Στο Νόμο προβλέπεται ότι : 1) η ίδρυση Αστικών Κέντρων Υγείας επαφίεται « στην έγκριση σκοπιμότητας από τον Υπουργό Υγείας…» και οι Οργανισμοί τους σε « κοινές Υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών» 2)τα Κέντρα Υγείας « δύναται», αλλά δεν υποχρεούνται να λειτουργούν σε 24ωρη βάση και 7 ημέρες την εβδομάδα 3) « με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο ενιαίος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, η στελέχωσή τους κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα…» καθώς και « ο αριθμός των δικαιούχων που επιλέγουν τον ίδιο οικογενειακό γιατρό, ο αναγκαίος αριθμός οικογενειακών γιατρών ανά ΔΥΠΕ, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής τους, ο τρόπος παροχής υπηρεσιών και το περιεχόμενό τους, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των οικογενειακών γιατρών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» 4) « οι έννομες σχέσεις των οικογενειακών γιατρών με τις ΔΥΠΕ καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών» 5) ο ΕΟΠΥΥ διατηρεί μόνον την ευθύνη για τη λειτουργία των φαρμακείων του, 6) οι λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Υγείας μετά το 2014 « μεταφέρεται στις ΥΠΕ», χωρίς να διασφαλίζεται η χρηματοδότησή τους. 7) με το άρθρο 25 προβλέπεται ότι « κάθε οργανική θέση που μένει κενή καταργείται αυτοδικαίως».

Οι γιατροί ειδικοτήτων του ΕΟΠΥΥ , με το μισθολόγιο που ανακοινώθηκε για τις αμοιβές τους στο μεταβατικό διάστημα και τους εκβιαστικούς όρους που τίθενται, εξωθούνται στην απομάκρυνση από τον δημόσιο τομέα υγείας. Η υιοθέτηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών στον δημόσιο τομέα υγείας ( πάγια θέση της ΟΕΝΓΕ ) γίνεται με τρόπο που την υπονομεύει.

Τελικά, με τον νέο Νόμο, δεν προκύπτει οργάνωση της Π.Φ.Υ. όπως ακριβώς έγινε με παλαιότερες νομοθετικές απόπειρες. Απεναντίας προκύπτει κατεδάφιση και αυτών των υποβαθμισμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που παρείχαν το ΙΚΑ και ο ΕΟΠΥΥ.

Ταυτόχρονα, ενώ οι ασθενείς αδυνατούν να αντιμετωπιστούν από τις δομές της ΠΦΥ και καταφεύγουν στα Νοσοκομεία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας οδηγείται στην πλήρη απαξίωση και συρρίκνωσή του .Κραυγαλέες ελλείψεις νοσηλευτικού, ιατρικού, εργαστηριακού προσωπικού, εξοπλισμού, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων, απαραίτητων φαρμάκων για τους νοσηλευόμενους ασθενείς, για τους άπορους, για τη συνέχιση χημειοθεραπειών και θεραπευτικών σχημάτων για ειδικές παθήσεις. Αποκλεισμοί για τη πρόσβαση των ανασφάλιστων ακόμη και για εμβολιασμούς. Το κλείσιμο και οι συγχωνεύσεις Νοσοκομείων, Κλινικών, Τμημάτων, που ήδη αποδιαρθρώνουν το ΕΣΥ, θα συνεχιστεί. Έτοιμες κλίνες ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΝΝ, δεν λειτουργούν. Οι νέοι γιατροί σπρώχνονται στην αναγκαστική μετανάστευση. Παραμένουν τα χαράτσια των 5 ευρώ στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, του 1 ευρώ για κάθε συνταγή, των υπέρογκων ιδιωτικών δαπανών στα απογευματινά ιατρεία – στη φαρμακευτική αγωγή – στον διαγνωστικό έλεγχο.

Για τους λόγους αυτούς, το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ:

1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ τη κυβερνητική συμμαχία των προθύμων για τη κατεδάφιση του ΕΣΥ, του ΕΟΠΥΥ, του δημόσιου τομέα υγείας, για τη νέα επίθεση στις άδεις τσέπες των πολιτών για δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, για την υγειονομική γενοκτονία που συντελείται στη βωμό των μνημονιακών συμβάσεων.

2. Οργανώνει νέα ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ στα μέσα Μαρτίου σε συνεργασία με τους άλλους Υγειονομικούς Φορείς, τις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία των εργαζόμενων στους άλλους κλάδους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που απειλούνται με διαθεσιμότητες, απολύσεις, χαράτσια, επιβάρυνση του βιοτικού επιπέδου.

ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΜΑΣ ΕΞΟΝΤΩΣΟΥΝ

3. Συνεχίζει να ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ :

- Την εφαρμογή πολιτικών που αναγνωρίζουν έμπρακτα ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και ανθρώπινο δικαίωμα, και όχι εμπόρευμα προς πώληση με τους κανόνες της καπιταλιστικής αγοράς.

- Την ακύρωση όλων των αποφάσεων διαθεσιμότητας, απολύσεων, συγχωνεύσεων και λουκέτων στο ΕΣΥ και τον ΕΟΠΥΥ.

- Την οργάνωση καθολικού, ολοκληρωμένου, ποιοτικού, ΔΩΡΕΑΝ, αποκλειστικά Δημόσιου Συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, περίθαλψης, αποκατάστασης, χρηματοδοτούμενου με επάρκεια από τον κρατικό προϋπολογισμό. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΛΩΝ, ασφαλισμένων και ανασφάλιστων. Κατάργηση της επιχειρηματικής κερδοσκοπικής δραστηριότητας στην υγεία.

4. Καλούμε τις Ενώσεις Νοσοκομειακών γιατρών όλης της χώρας σε συνεργασία με τα Σωματεία Εργαζομένων να συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες στις τοπικές κοινωνίες για:

- Στελέχωση – στήριξη όλων των υποστελεχωμένων Τμημάτων Νοσοκομείων με επαρκές ιατρικό, νοσηλευτικό, εργαστηριακό προσωπικό

- Να μην κλείσει κανένα Πολυιατρείο του ΙΚΑ – ΕΟΠΥΥ. Να στελεχωθούν πλήρως για να εφαρμοστεί η 24ωρη εφημερία τους. Να υπάρξει μεταβατική περίοδος για την τελική επιλογή εργασιακών σχέσεων των γιατρών του ΕΟΠΥΥ.

- Διορισμό όλων των γιατρών που έχει ολοκληρωθεί η κρίση τους και πραγματοποίηση των προσλήψεων που θα επιτρέψουν να αξιοποιηθούν οι νέοι γιατροί και να υλοποιηθούν ασφαλή και ποιοτικά προγράμματα εφημεριών με 1 ενεργό εφημερία την εβδομάδα.

- Αύξηση των λειτουργικών δαπανών των Νοσοκομείων

- Λειτουργία όλων των έτοιμων κλινών ΜΕΘ – ΜΑΦ – ΜΕΝΝ

- Οργάνωση αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών

- Πληρωμή όλων των εφημεριών που έχουν πραγματοποιηθεί, κατάργηση της απλήρωτης εργασίας με πρόσθετες εφημερίες

5. Διεκδικούμε την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας του ειδικού ιατρικού μισθολογίου. Καταθέτουμε παράλληλα, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα για τη δικαστική δικαίωση των γιατρών του ΕΣΥ.

6. Καταρτίζουμε τη ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟ των επικίνδυνων ελλείψεων στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας.

7. Προσφεύγουμε από κοινού με τους Ιατρικούς Συλλόγους και τον ΠΙΣ για την ακύρωση του πλαφόν στη συνταγογράφιση.

8. Καταγγέλλουμε τις διώξεις και τις διοικητικές αυθαιρεσίες κατά γιατρών του ΕΣΥ στη Κέρκυρα, το Ρέθυμνο, τη Ζάκυνθο, και άλλες περιοχές

9. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στις αγροτικές κινητοποιήσεις

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ

1.- Χρονοδιάγραμμα ενεργειών στο προσεχές διάστημα

-Μέχρι τέλους Φεβρουαρίου καλούνται οι Ενώσεις να πραγματοποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις. Σε συνεννόηση με την Εκτελεστική Γραμματεία είναι δυνατόν να συμμετάσχουν στις συνελεύσεις των Ενώσεων και μέλη του Γενικού Συμβουλίου.

-Την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου οι Ενώσεις θα πρέπει να προγραμματίσουν συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς (τοπική αυτοδιοίκηση, εργατικά κέντρα, επιστημονικούς συλλόγους κ.ά) προκειμένου να τους ενημερώσουν για τη δεινή κατάσταση που επικρατεί στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και να εξετάσουν κοινές δράσεις.

-Αντίστοιχα το ίδιο διάστημα η ΟΕΝΓΕ θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τις Ομοσπονδίες της υγείας, καθώς και τις άλλες Ομοσπονδίες Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για συντονισμό και εξαγγελία κινητοποίησης στα μέσα Μαρτίου.

2.-Το Γενικό Συμβούλιο συζήτησε την κατάσταση που διαμορφώνεται στη δομή του συνδικαλιστικού κινήματος στην υγεία μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ΠΦΥ. Έκρινε πως δεν πρέπει ν΄ αλλάξει η δομή των Ενώσεων Γιατρών μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ΠΦΥ και πρέπει να συνεχίσουν να καλύπτουν ΟΛΟΥΣ τους γιατρούς κάθε νομού, ανεξάρτητα εάν εργάζονται στην Πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Με το συντονισμό της ΟΕΝΓΕ θα υπάρξουν το προσεχές διάστημα παρεμβάσεις των Ενώσεων στις ΔΥΠΕ, ώστε να επιλυθούν προβλήματα των συναδέλφων που εργάζονται στα ΚΥ και ΠΙ και τα οποία θα ανακύψουν λόγω της μετάθεσης της αρμοδιότητας της ΠΦΥ στις ΔΥΠΕ.

Για το σκοπό αυτό οι συνάδελφοι των ΚΥ καλό είναι να απευθύνονται στις Ενώσεις και την ΟΕΝΓΕ μόλις ανακύπτουν προβλήματα.3.- Η ΟΕΝΓΕ καλεί τις Ενώσεις και τους συναδέλφους να αρνηθούν να δηλώσουν πρόσθετες εφημερίες τον Μάρτιο, αφού η εξόφλησή τους εκκρεμεί για πάρα πολλούς μήνες και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά και τα δύο έτη. Εάν οι Διοικήσεις επιμείνουν με εντέλλεσθε τότε να υπάρξουν ένδικα μέσα, προκειμένου να πάψει ο εμπαιγμός.

4.- Οι Ενώσεις γιατρών σε συνεργασία με τα Σωματεία Εργαζομένων, τα Κοινωνικά Ιατρεία, την αυτοδιοίκηση και φορείς της κάθε περιοχής καλό είναι να συστήσουν σε κάθε Νοσοκομείο Γραφείο Ανασφάλιστων, το οποίο θα διευκολύνει τους ανασφάλιστους και θα παρεμβαίνει για τη νοσηλεία τους. Το εν λόγω Γραφείο θα πρέπει να στελεχωθεί σε εθελοντική βάση από ήδη ανασφάλιστους, οι οποίοι θα έχουν τη δική μας συνδρομή.

5.- Επανερχόμεθα στο ζήτημα του Γενικού Εφημερεύοντα, τον οποίο οι Διοικήσεις ορίζουν βάσει εθιμικού δικαίου, ώστε να μετακυλύουν δικές ευθύνες και υποχρεώσεις. Καλούμε τις και τους συναδέλφους σε περίπτωση που ορισθούν να μην αναλαμβάνουν κανενός είδους διοικητικές ευθύνες και να περιορίζονται αυστηρά σε επιστημονικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εφημερίας.

6.- Εντός των επομένων ημερών θα σας αποσταλεί αναλυτικός κατάλογος δικαιολογητικών που θα συγκεντρωθούν προκειμένου να προετοιμαστεί η προσφυγή της ΟΕΝΓΕ στο ΣτΕ σχετικά με την περικοπή στο Ειδικό Ιατρικό Μισθολόγιο. Για το θέμα υπήρξε συζήτηση με τον κ. Μιχαήλ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου και αναμένουμε την καθαρογραφή της απόφασης που αφορά στους ένστολους προκειμένου να καθορίσουμε επακριβώς τις δικές μας ενέργειες».


    Στην κορυφή