ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ


Υγειονομική διάταξη υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος και την απέστειλε στη γραμματεία του υπουργικού συμβουλίου, προκειμένου να δημοσιευτεί αυθημερόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου να ενεργοποιηθούν δράσεις και ποινές για την αποκομιδή των σκουπιδιών. Ο υπουργός έκανε αποδεκτή τη σχετική εισήγηση του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Η διάταξη απευθύνεται προς τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, από τους οποίους ζητεί να προχωρήσουν σε άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων, προκειμένου να προστατευτεί η Δημόσια Υγεία. Σύμφωνα με αυτή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προβλέπονται πρόστιμα και ποινές φυλάκισης έως τρεις μήνες ενώ οι παραβάτες αντιμετωπίζουν ακόμη και το ενδεχόμενο του αυτόφωρου.

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα μπορούν να υποχρεωθούν στην περίπτωση αυτή, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών να επιστρέψουν στην εργασία τους, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Όπως είχε ανακοινώσει χθες το ΚΕΕΛΠΝΟ: "η συνεχιζόμενη συσσώρευση των απορριμμάτων στο νομό Αττικής έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής. Επειδή η παρούσα κατάσταση όπως διαμορφώνεται λαμβάνει διαστάσεις υγειονομικής κρίσης, θεωρείται επιβεβλημένο ότι οι αρμόδιες αρχές και φορείς θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, η εκτίμηση κινδύνου, όπως διατυπώνεται από τα αρμόδια επιστημονικά όργανα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., επιβάλλει την εφαρμογή της εκ του νόμου υποχρέωσης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ να προτείνει στον Υπουργό Υγείας την έκδοση επείγουσας Υγειονομικής Διάταξης, όπου θα προσδιορίζονται έκτακτοι όροι και προϋποθέσεις για την άμεση αποκομιδή και αποτελεσματική διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας, μηδέ αποκλειομένων και των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων".


Υγειονομική διάταξη – Επείγουσα ανάγκη αποκομιδής απορριμμάτων

΄Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του α.ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων» (Α΄ 237).
2. Του ν. 4060/1929 «Περί κυρώσεως του από 18.9.1928 ν.δ. «Περί μέτρων προς πρόληψιν και καταπολέμησιν επιδημικών νόσων» (Α΄ 94).
3. Του ν. 3991/2011 «Κύρωση του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγει! ονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας» (Α΄ 162) και ιδίως το άρθρο 42 αυτού.
4. Του από 9.11.1950 β.δ/τος «Περί μέτρων προς καταπολέμησιν επιδημικών νόσων και υποχρεωτικής δηλώσεως αυτών» (Α΄ 262).
5. Της Υγειονομικής Διάταξης Ε1β/301/10.2.1964 των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικής Πρόνοιας «Περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων» (Β΄ 63).
6. Το γεγονός ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τη συνεχιζόμενη συσσώρευση των απορριμμάτων στο νομό Αττικής και ότι η κατάσταση, ύστερα από επανειλημμένους ελέγχους του ΚΕΕΛΠΝΟ, έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής, καθώς και ότι η παρούσα κατάσταση, όπως διαμορφώνεται, λαμβάνει διαστάσεις υγειονομικής κρίσης.
7. Το γεγονός ότι πρέπει να προστατευθεί η δημόσια υγεία και απαιτείται άμεση λήψη μέτρων πρόληψης και προφύλαξης του πληθυσμού.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1.Την αποκομιδή όλων των απορριμάτων χωρίς άλλη καθυστέρηση και την κατά νόμο απρόσκοπτη μεταφορά και ταφή των απορριμμάτων στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής.
2. Τα αρμόδια όργανα των Δήμων, της Περιφέρειας και κάθε άλλο αρμόδιο όργανο, να διενεργούν ανά τακτικά χρονικά διαστήματα ελέγχους και να επιβάλουν κυρώσεις στους ρυπαντές ή σε όσους, με πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεν συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος.
3. Σε περίπτωση σώρευσης απορριμμάτων να διενεργείται επιτόπου ελεγχόμενη απολύμανση, χωρίς τη δημιουργία επικίνδυνων καταλοίπων, προκειμένου να επιτευχθεί προσωρινή διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Η ελεγχόμενη απολύμανση δεν υποκαθιστά επ’ ουδενί την ορθολογική αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων.
4. Ό,τι δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής ρυθμίζεται από την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/301/10.2.1964 των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικής Πρόνοιας.
5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον α.ν. 2520/1940, καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 11 της αναφερόμενης στην προηγούμενη παράγραφο υγειονομικής διάταξης, εκτός εάν προβλέπονται βαρύτερες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις από άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
6. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.    Στην κορυφή