ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ


Ημερίδα διαβούλευσης για την πορεία εφαρμογής της Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60 για τα Νερά στη χώρα μας διοργάνωσε ο νέος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος και συμμετείχαν πλήθος εκπρόσωπων από την αρμόδια Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, ερευνητικά ινστιτούτα, την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Υδάτων, την Ομάδα Νερών των Οικολόγων Πράσινων, ΜΚΟ και συλλογικούς φορείς, αλλά και ιδιώτες επιστήμονες και τεχνικοί.

Στις 2 ενότητες της ημερίδας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, συζητήθηκαν πολλά θέματα και οι συμμετέχοντες κατέληξαν σε συμπεράσματα που συνοψίζονται ως εξής:

Ποιότητα και όχι μόνο Ποσότητα: Τα υπό μελέτη Σχέδια Διαχείρισης θα πρέπει δώσουν ιδιαίτερο βάρος στην ποιότητα των νερών (και όχι μόνο στη διαθέσιμη ποσότητα) αλλά και στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας ως προς τους υδάτινους πόρους και τις χρήσεις τους. Ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί ώστε να αντιμετωπισθεί το δομικό πρόβλημα της έλλειψης δεδομένων χωρίς τα οποία οι όποιες συνεπακόλουθες εκτιμήσεις στα σχέδια διαχείρισης καθίστανται αναξιόπιστες.

Ανάγκη επιτάχυνσης-Ενεργή συμμετοχή όλων των φορέων: Πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες από πλευράς της πολιτείας για τη στήριξη και συντονισμό των αρμόδιων φορέων, αλλά και να αναληφθούν πρωτοβουλίες από όλους τους εμπλεκόμενους κρατικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς (ΥΠΕΚΑ, Αποκεντρωμένες Περιφερειακές Διοικήσεις, Αιρετές Περιφέρειες και Δήμοι), ώστε να καλυφθούν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην εφαρμογή της Οδηγίας.

Αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας επιστημονικού δυναμικού: Θα πρέπει να προστατευθεί από τις πιέσεις της δημοσιονομικής κρίσης και να αξιοποιηθεί δημιουργικά η υφιστάμενη εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών όλων των αρμόδιων φορέων του στενού και ευρύτερου δημόσιου φορέα, όπως η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, οι αρμόδιες διευθύνσεις της αποκεντρωμένης διοίκησης και των αιρετών περιφερειών, ερευνητικά ινστιτούτα όπως το ΕΛΚΕΘΕ και το ΙΓΜΕ, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, οι Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων κλπ. Αξίζει επίσης να υπάρξει συντονισμός με τον πανεπιστημιακό χώρο και έμφαση σε καινοτόμες κοινωνικές συμμετοχικές πρωτοβουλίες για την εμπλοκή νέων επιστημόνων και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Εξασφάλιση πόρων για αποκατάσταση: Με βάση τα Σχέδια Διαχείρισης, θα πρέπει να αναληφθούν συλλογικές και υπεύθυνες δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες για να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι αλλά και να προχωρήσουν σε υλοποίηση τα πρώτα έργα αποκατάστασης της ποιότητας των υδάτινων πόρων μέχρι το τέλος του 2015 (προθεσμία της πρώτης περιόδου εφαρμογής της Οδηγίας).
Διαβούλευση, Διαβούλευση, Διαβούλευση! Η διαβούλευση σχετικά με τα διαμορφούμενα Σχέδια Διαχείρισης που ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες πρέπει να ενταθεί και να δοθεί έμφαση στην ουσιαστική εμπλοκή των τοπικών φορέων (ομάδες χρηστών, Δήμοι και υπηρεσίες τους, αλλά και μη κυβερνητικοί φορείς), στην έγκαιρη και σε βάθος πληροφόρηση και στον ουσιαστικό διάλογο.
    Στην κορυφή