ΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΡΤH


Το ΚΕΕΛΠΝΟ σε συνέχεια σχετικής αναφοράς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών επί του έργου «Υγειονομικός Χάρτης» ανακοινώνει:

O Υγειονομικός Χάρτης είναι ένα σύγχρονο διαχειριστικό εργαλείο ορθολογικής λήψης αποφάσεων με βάση τις πραγματικές ανάγκες υγείας του πληθυσμού που παρέχει αποτελεσματική τεκμηρίωση στον στρατηγικό σχεδιασμό σύγχρονων πολιτικών υγείας.

Για πρώτη φορά μέσα από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007- 2013, μέσα από απόλυτα διαφανείς και ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες το ΚΕΕΛΠΝΟ και η ΕΣΔΥ υλοποιούν και παραδίδουν το έργο.

Μέχρι σήμερα, μέσω του Υγειονομικού Χάρτη έχει γίνει :

Η απογραφή λειτουργικών και επιχειρησιακών δεδομένων των δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων υγείας της χώρας, και είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τόσο την απασχόληση ανά ειδικότητα και κλινική στο σύνολο των επαγγελματιών υγείας και βοηθητικού προσωπικού, όσο και τη νοσηλευτική κίνηση του 2010.

Η απογραφή λειτουργικών και επιχειρησιακών δεδομένων των 99 Ιδιωτικών κλινικών, και είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τόσο την απασχόληση ανά ειδικότητα και κλινική στο σύνολο των επαγγελματιών υγείας και βοηθητικού προσωπικού, όσο και τη νοσηλευτική κίνηση του 2010.
Η απογραφή άλλων 48.959 σημείων του ιδιωτικού τομέα όπως Ιδιωτικά Ιατρεία, Οδοντιατρεία, Διαγνωστικά Εργαστήρια και Φαρμακεία. Σε αυτές τις κατηγορίες σημείων, γνωρίζουμε της Ιατρικές και Οδοντιατρικές ειδικότητες, την περιφερειακή κατανομή των δομών υγείας, τους ΦΚΑ με τους οποίους είναι συμβεβλημένοι, στοιχεία απασχόλησης και σε ένα τμήμα αυτών και τον βιοϊατρικό εξοπλισμό που διαθέτουν.

Το πρόγραμμα της συλλογής στοιχείων στο πλαίσιο του Υγειονομικού Χάρτη, βρίσκεται σε εξέλιξη, προβλέποντας ετήσιες επικαιροποιήσεις των στοιχείων των δομών απογραφικού ενδιαφέροντος μέχρι το 2013. Επιπλέον η απορρόφηση των πόρων λόγω συγχρηματοδότησης ευρωπαϊκού κοινοτικού ταμείου, εξελίσσεται απολύτως ικανοποιητικά,- λόγω επιτυχούς τήρησης παράδοσης των προβλεπομένων εντός χρονοδιαγράμματος τόσο από το ΚΕΕΛΠΝΟ όσο και από την ΕΣΔΥ-, προς όφελος της χώρας μας.

Ο Υγειονομικός χάρτης είναι μια δυναμική βάση δεδομένων και στηρίζεται στην ενεργητική και όχι παθητική δήλωση για να έχει τον απαιτούμενο βαθμό αξιοπιστίας. Είναι ένα εθνικό εργαλείο χάραξης πολιτικής. Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007- 2013, από άλλο κυβερνητικό σχήμα, υλοποιείται από άλλο και ο στόχος είναι να αποτελέσει εθνική περιουσία για πάντα. Το μεγάλο στοίχημα στην επιτυχία του έργου αλλά και στη βιωσιμότητά του, κατόπιν της τελικής παράδοσής του το 2013, είναι η ενεργητική συμμετοχή όλων των Επαγγελματιών και Φορέων Υγείας.

Στο πλαίσιο του έργου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και της ΕΣΔΥ έχουν παραχθεί ήδη σημαντικοί δείκτες βάσει των στοιχείων του χάρτη τόσο για το σύνολο της χώρας όσο και τις 13 περιφέρειες και όλες τις περιφερειακές ενότητες (πρώην νομαρχίες). Στον ιστότοπο του Υγειονομικού Χάρτη (www.ygeianet.gov.gr) έχει αναρτηθεί το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.    Στην κορυφή