ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ


Ένα χρόνιο έλλειμμα του συστήματος υγείας στη χώρα μας καλύπτεται με το Σχέδιο Νόμου, το οποίο επιχειρεί τη διασύνδεση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με τις υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ., ώστε να διασφαλισθεί η συνέχεια μεταξύ της υγειονομικής και της κοινωνικής φροντίδας, σύμφωνα με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας.

Σημαντικές οικονομίες κλίμακος και ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα επιτευχθούν και από τις προτεινόμενες στο Σχέδιο Νόμου συγχωνεύσεις των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας με την προϋπόθεση βέβαια της διασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης.

Προς θετική κατεύθυνση κινείται, επίσης, και η προσπάθεια δημιουργίας νέων οργανισμών διοίκησης με εναρμονισμένο διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο που θα διοικούνται από εξειδικευμένα στελέχη που έχουν γνώση και εμπειρία στον Τομέα της Κοινωνικής Διοίκησης.

Συμπερασματικά, το Σχέδιο Νόμου αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια μεταρρύθμισης με στόχο την αναδιοργάνωση του Κράτους Πρόνοιας στη χώρα μας, όπου το Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας βρίσκεται μέχρι σήμερα εκτός του Ε.Σ.Υ. και χαρακτηρίζεται από την παροχή ποιοτικά χαμηλών υπηρεσιών, έντονη γραφειοκρατία, περιορισμένη αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού και αναποτελεσματική οικονομική διαχείριση. Τα όποια κενά διαπιστώνονται σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και χρηματοδότησης των φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης και των κέντρων αποκατάστασης η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα. Επίσης, στο πλαίσιο της λογικής εξορθολογισμού του λειτουργικού διοικητικού κόστους των νέων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να επανεξετασθεί η σύσταση θέσης Υποδιοικητή.


    Στην κορυφή