ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ


Τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης (ΘΠΣ) αποτελούν ένα επιστημονικό βοήθημα προς τους ιατρούς του ΕΣΥ και των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και προς τους συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς. Ταυτόχρονα αποτελούν και ένα πλαίσιο αναφοράς και ελέγχου. Οι γιατροί που συστηματικά παρεκκλίνουν από αυτά, θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώνουν τις επιλογές τους.

Tα πρώτα 160 ΘΠΣ συντάχθηκαν από τριμελείς ομάδες καταξιωμένων επιστημόνων σε 16 νοσολογικές κατηγορίες που όρισε ο ΕΟΦ, και εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) τον Οκτώβριο του 2011, αφού ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις που υπέβαλλαν οι αρμόδιες επιστημονικές εταιρείες. Για τη σύνταξη των ΘΠΣ χρησιμοποιήθηκαν επικαιροποιημένες αντίστοιχες οδηγίες κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής.

Σκοπός των ΘΠΣ αποτελεί η προαγωγή της ιατρικής που βασίζεται σε τεκμηρίωση και η ασφάλεια των ασθενών από τη λαθεμένη συνταγογράφηση. Επίσης, τα ΘΠΣ αποτελούν εργαλείο αντιμετώπισης της υπέρμετρης συνταγογράφησης και του υψηλού κόστους που αυτή προκαλεί, προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, που αποτελεί βασικό στόχο της δημοσιοοικονομικής εξυγίανσης της χώρας.

Στην έννοια του κόστους συμπεριλαμβάνονται εκτός από την τιμή του φαρμάκου, η μείωση του χρόνου επέλευσης και η διάρκεια του θεραπευτικού αποτελέσματος, η μείωση των συνεπειών της πάθησης, το κόστος του τρόπου χορήγησης, κ.λπ.
Ο κεντρικός πυρήνας κάθε ΘΠΣ είναι ένας αλγόριθμος που συμπεριλαμβάνει:


• Αρχικό φάρμακο επιλογής
• Δευτερεύοντα φάρμακα
• Εναλλακτικός τρόπος θεραπείας
• Σπάνιες περιπτώσεις
• Οι επιλογές αναγράφονται με την κοινόχρηστη ονομασία της (δραστική ουσία)

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή των νεωτέρων εκπροσώπων μιας θεραπευτικής κατηγορίας, η οποία θα πρέπει να γίνεται αφού προηγουμένως έχει εξαντληθεί η χρήση των παλαιότερων και δοκιμασμένων εκπροσώπων.

Η αξιοποίηση των ΘΠΣ και η αποτελεσματική εφαρμογή τους προϋποθέτει την ουσιαστική συμμετοχή και στήριξη των ίδιων των ιατρών.


    Στην κορυφή