ΤΑ ΚΑΦΚΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΥ


Σήμερα το υπουργείο Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα το σχέδιο νομού για την «Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Ένταξη των Κ.Α.Φ.Κ.Α. στο Ε.Σ.Υ. για την παροχή υπηρεσιών Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης – Σύσταση ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων επιδομάτων και άλλες διατάξεις . Ειδικότερα:

Κεφάλαιο Α΄
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Κ.Α.Φ.Κ.Α ΣΤΟ ΕΣΥ

Άρθρο 1
Ένταξη των Κέντρων Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης στο Ε.Σ.Υ

Οι υπηρεσίες αποκατάστασης ενισχύονται με την ένταξη των Κέντρων Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με την ένταξή τους στα Νοσοκομεία επιτυγχάνεται η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης στον πάσχοντα πολίτη ώστε να κατευθύνει την διαδικασία ανάρρωσής του, να ενισχύσει της λειτουργικές ικανότητές του, να υποκαταστήσει τις χαμένες λειτουργίες του και με την βοήθεια της κατάλληλης υποστηρικτικής τεχνολογίας, να προάγει την λειτουργική αυτονομία και να συνδράμει στην οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη του πολίτη με αναπηρία παρεμβαίνοντας κατάλληλα στη διαμόρφωση των συνθηκών του περιβάλλοντός του.

Άρθρο 2
Δίκτυο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης
Μετά το άρθρο 9 του ν.2889/2001 (37 Α΄) προστίθεται άρθρο 9Α ως ακολούθως:
Άρθρο 9Α
1. Οι παρακάτω Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των νοσοκομείων και μετονομάζονται ως ακολούθως:
α) Το Κέντρο Αποθεραπείας-Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Αμφιλοχίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 364/1989 (ΦΕΚ 162 Α') και 255/1996 (ΦΕΚ 96 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Μονάδα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.
β) Το Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Κορίνθου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων: 380/1990 (150 Α') και 103/2000 (ΦΕΚ 99 Α') και μετονομάστηκε με το άρθρο 7 του ν.3209/2003 καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Μονάδα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
γ) Το Κέντρο Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Αμυνταίου Φλώρινας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων: 444/1980 (ΦΕΚ 117 Α'), 280/1985 (ΦΕΚ 104 Α') και 258/1996 (ΦΕΚ 190 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Μονάδα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας.
δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας-Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες» Ρόδου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ: 14/1986 (6 Α') και 254/1996 (190 Α'), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Μονάδα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου .
ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας - Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης» Νιγρίτας Σερρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ: 256/1973 (215 Α'), 300/1985 (112 Α') και 256/1996 (190 Α'), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Μονάδα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.
στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας-Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες» Φιλιατρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νδ 928/1971(144Α'), του πδ 156/1973 (5Ο Α') και πδ. 37/1998 (42 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Μονάδα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.
ζ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας -Φυσικής Αποκατάστασης "Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού"» Αιγίου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ: 280/1984 (106 Α') και 259/1996 (190 Α') καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Μονάδα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.
2. Από 1-1-2012 οι ανωτέρω υπηρεσίες Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης παρέχονται από τα Νοσοκομεία στα οποία εντάχθηκαν και λειτουργούν ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των Νοσοκομείων με έδρα τον αντίστοιχο Δήμο όπου ευρίσκονται οι εγκαταστάσεις τους.
3. Οι δαπάνες λειτουργίας των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου νοσοκομείου στον οποίο και εγγράφονται κάθε χρόνο και πιστώσεις για το σκοπό αυτόν, σε ιδιαίτερο φορέα και κωδικούς αριθμούς.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μετά από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ εκδίδεται εσωτερικός οργανισμός λειτουργίας των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης με τον οποίο ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών τους, το απαιτούμενο προσωπικό για τη στελέχωσή του ανά κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο καθώς και το ιατρικό προσωπικό, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού, ο τρόπος παραπομπής ασθενών, η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας τους, οι λεπτομέρειες της διασύνδεσης τους με το νοσοκομείο που υπάγονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να τροποποιείται ο εσωτερικός οργανισμός λειτουργίας των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης.5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ, αναγνωρίζονται οι ανωτέρω νοσοκομειακές μονάδες ως κατάλληλες για την άσκηση γιατρών καθώς και οι ειδικότητες της άσκησης και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 3
Σκοπός των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης
Μετά το άρθρο 9 του ν.2889/2001 (37 Α΄) προστίθεται άρθρο 9Β ως ακολούθως:
Άρθρο 9Β
1.Σκοπός των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης είναι: α) Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων παροχών σε επίπεδο ποιότητας νοσηλείας, διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών, νέων τεχνολογιών, έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα της Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. β) Νοσηλεύει ασθενείς με οργανικό και λειτουργικό έλλειμμα μετά από πάθηση συγγενή ή επίκτητο ή τραυματισμό του νευρικού, μυοσκελετικού, καρδιοαναπνευστικού, ουρογεννητικού συστήματος ή πολυσυστηματική βλάβη και εφαρμόζει διαγνωστικές και ! θεραπευτικές τεχνικές από την πρώιμη και υποξεία φάση μέχρι την αποθεραπεία και την κοινωνική επανένταξη. γ) Παρέχει όλες τις απαραίτητες ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες στον πάσχοντα πολίτη που χρήζει αποκατάστασης ώστε να κατευθύνει την διαδικασία ανάρρωσής του, να ενισχύσει της λειτουργικές ικανότητές του, να υποκαταστήσει τις χαμένες λειτουργίες του και με την βοήθεια της κατάλληλης υποστηρικτικής τεχνολογίας, να προάγει την λειτουργική αυτονομία και να συνδράμει στην οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη του πολίτη με αναπηρία παρεμβαίνοντας κατάλληλα στη διαμόρφωση των συνθηκών του περιβάλλοντός του. δ) Προωθεί ενέργειες για την εκπαίδευση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού και ενέργειες για την ανάπτυξη της έρευνας καθώς και καινοτόμων πρωτοποριακών εφαρμογών.

Άρθρο 4
Διασύνδεση Μονάδας Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης με το νοσοκομείο
Μετά το άρθρο 9 του ν.2889/2001 (37 Α΄) προστίθεται άρθρο 9Γ ως ακολούθως:
Άρθρο 9Γ
1. Οι Μονάδες Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης βρίσκονται σε άμεση επιστημονική, νοσηλευτική, εκπαιδευτική και λειτουργική σύνδεση με το νοσοκομείο στο οποίο υπάγονται οργανικά και διοικητικά.
2. Η κάλυψη των αναγκών των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης προγραμματίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου. Με απόφαση του διοικητή του Νοσοκομείου ορίζεται ιδιαίτερα ο χρόνος υπηρεσίας στο κέντρο υγείας των γιατρών, του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.
3. Σε κάθε Μονάδα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης συνιστάται μία θέση Υποδιοικητή, ο οποίος είναι πλήρους απασχόλησης. Ο υποδιοικητής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται ή να λήγει πρόωρα η θητεία του αζημίως για το Δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές του υποδιοικητή.
4. Οι ασφαλιστικοί φορείς και τα ταμεία αποδίδουν σε ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τις δαπάνες περίθαλψης και νοσηλείας των ασφαλισμένων τους στις Μονάδες Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Τα αντίστοιχα ποσά φέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ενιαίο φορέα και διαθέτονται για τη λειτουργία των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και των νοσοκομείων.
5. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης ορίζονται ο τρόπος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για τον καθορισμό και απόδοση των δαπανών, οι αρμοδιότητες του υποδιοικητή της Μονάδας Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης οι οποίες αφορούν κυρίως τον έλεγχο και την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας της Μονάδας Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, τα επιμέρους θέματα για τα οποία έχει υποχρέωση υποβολής προτάσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 5
Επιστημονική διασύνδεση των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης
Μετά το άρθρο 9 του ν.2889/2001! (37 Α΄) προστίθεται άρθρο 9Δ ως ακολούθως:
Άρθρο 9Δ
Οι Μονάδες Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια βρίσκονται σε άμεση επιστημονική και εκπαιδευτική διασύνδεση μεταξύ τους καθώς και με το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης που εδρεύει στο Ίλιο, με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων τους στην φυσική και ιατρική αποκατάσταση και την εν γένει παροχή των υπηρεσιών, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων που ανακύπτουν, την καλύτερη αξιοποίηση των οργανικών κλινών κλειστής νοσηλείας, την βελτιστοποίηση της ροής των ασθενών από την κλειστή νοσηλεία στις ενδιάμεσες δομές αποκατάστασης αλλά και την ταχύτερη επανακοινωνικοποίηση και ένταξη των ασθενών στο οικείο και οικογενειακό περιβάλλον τους και κάθε άλλου σχετικού θέματος.»

Άρθρο 6
Θέματα προσωπικού
Μετά το άρθρο 9 του ν.2889/2001 (37 Α΄) προστίθεται άρθρο 9Ε ως ακολούθως:
Άρθρο 9Ε
1. Τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν θίγονται. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στις καταργούμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας μεταφέρονται στο νοσοκομείο που εντάσσεται ως Μονάδα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης.
2. Οι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που υπηρετούν στις ως άνω μονάδες κατά το χρόνο ένταξης μεταφέρονται αυτοδικαίως με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν, στο αντίστοιχο νοσοκομείο.
3. Το νοσηλευτικό, διοικητικό, καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στις ως άνω μονάδες κατά το χρόνο ένταξης, μεταφέρεται αυτοδικαίως στον φορέα υποδοχής με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν. Για την υπηρεσιακή κατάσταση (άδειες, αποσπάσεις, μετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, λύση υπηρεσιακής σχέσης κ.λπ.) του ανωτέρω προσωπικού, εφαρμόζονται μετά την κατά τα άνω μεταφορά του στους φορείς υποδοχής, οι διατάξεις που διέπουν το αντίστοιχο προσωπικό των φορέων αυτών. Το ίδιο προσωπικό, μετά τη μεταφορά του, μισθοδοτείται από τους φορείς υποδοχής και λαμβάνει τις αποδοχές της αντίστοιχης κατηγορίας (μισθολόγιο, επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) του προσωπικού αυτών. Σε περίπτωση που προκύπτουν μικρότερες συνολικές μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού αυτού, μετά τη μεταφορά του, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχε πριν από τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής.
4. Η αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού των προηγούμενων παραγράφων πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, με την οποία ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
5. Το λοιπό, μόνιμο και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, προσωπικό μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο και ειδικότητα στους φορείς υποδοχής, που αναλαμβάνουν τη μισθοδοσία του και καταλαμβάνει ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται αυτοδικαίως με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η διαδικασία εξέλιξης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το εν λόγω προσωπικό διατηρεί τις αποδοχές (μισθολόγιο, επιδόματα, αποζημιώσεις), εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα που είχε πριν από τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής.


Άρθρο 7
Θέματα Περιουσίας
Μετά το άρθρο 9 του ν.2889/2001 (37 Α΄) προστίθεται άρθρο 9ΣΤ ως ακολούθως:
«Άρθρο 9ΣΤ
1. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στα νοσοκομεία ως φορείς υποδοχής, η οποία και διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων φορέων για τα οποία υπάρχει δέσμευση από τις περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεις, ειδικά και αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν και με τους όρους! που τέθηκαν με τις πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.
2. Μέχρι την 31.12.2011 το Διοικητικό Συμβούλιο των οικείων νοσοκομείων υποχρεούται σε διενέργεια απογραφής και σύνταξη σχετικής έκθεσης όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα του ή στα οποία αποκτά εμπράγματα δικαιώματα. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα και τα εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών που αποκτώνται καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή του κτηματολογίου. Η έκθεση απογραφής της κινητής περιουσίας καταγράφεται στα οικεία βιβλία των φορέων υποδοχής.»

Άρθρο 8
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Η ισχύς του παρόντος κεφαλαίου αρχίζει την 1-1-2012
2. Συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί με συμβαλλόμενους τις καταργούμενες και εντασσόμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τρίτους (εκμισθωτές, προμηθευτές κ.λπ.), καθώς και με ιατρούς και οδοντιάτρους απασχολούμενους με σχέση μίσθωσης έργου, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους και παράγουν δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι των φορέων υποδοχής πο! υ υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε αυτές.
3. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν τις καταργούμενες και εντασσόμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνομα και για λογαριασμό του νοσοκομείου, στο οποίο εντάσσονται.
4. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι 31.12.2011 το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στις καταργούμενες και εντασσόμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, συνεχίζει να λαμβάνει τις πάσης φύσεως αποδοχές του, τις οποίες ελάμβανε πριν τη μεταφορά του. Η δαπάνη αυτή βαρύνει για το ως άνω χρονικό διάστημα τον προϋπολογισμό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.
5. Έως ότου εφαρμοσθούν οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού και να λειτουργεί παράλληλα κατά τη μεταβατική περίοδο το υφιστάμενο σύστημα και οι υπηρεσίες παροχής περίθαλψης.
6. Η Διοίκηση των καταργούμενων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας μεριμνά για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς και παρέχει στήριξη στη διοίκηση του νοσοκομείου για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου. Η θητεία του Διοικητή, Προέδρου και διοικητικού συμβουλίου των καταργούμενων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας λήγει την 31-12-2011 αζημίως για το Δημόσιο.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της διάταξης του παρόντος άρθρου.

Κεφάλαιο Β
ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 9
Μονάδες Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν.3106/2003 (30 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, έχουν δικό τους προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, σφραγίδα, αρχείο και αριθμό φορολογικού μητρώου και υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Ειδικότερα αποτελούν Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες υπάγονται στον έλεγχο και την εποπτεία της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, οι ακόλουθες:

Α) Στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής:
Ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας» με έδρα το Δήμο Ελληνικού, το οποίο προήλθε από συνένωση του Α' Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Αθηνών και του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Μελισσίων, τα οποία αποτελούν ενιαία μονάδα, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ: 1152/1981 (283 Α'), 28/1985 (10 Α'), 339/1985 (118 Α'), 516/1985 (188 Α'), 254/1998 (189 Α') και της Υ.Α. Π4/3905/3.8.1993 (606 Β'), στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) «Ο Κοινωνικός Ξενώνας Καρέα», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 28/1985 (10 Α') και του πδ 521/1985 (189 Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και ο οποίος καταργείται ως νομικό! πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
II) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Παιδόπολη "ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" με έδρα τη Νέα Σμύρνη Αττικής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νδ 572/1970 (125 Α') στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) η Παιδόπολη "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" Καλαμακίου Αττικής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νδ 572/1970 (125Α') και η οποία καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Β) Στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου:
Ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας» με έδρα το Δήμο Αγίας Βαρβάρας, που προήλθε από τη συνένωση του Β' Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, του Γ΄ Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Αθηνών και του Κέντρου Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών, τα οποία αποτελούν ενιαία Μονάδα, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 1137/1981(60 Α') και των προεδρικών διαταγμάτων 27/1985 (ΦΕΚ 10 Α), 385/1990 (152 Α'), 254/1998 (189 Α΄! ) και 294/1998 (212 Α') στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ.: 120/1985 (ΦΕΚ 36 Α'), 483/1988 (217 Α') και 41/2000 (40 Α') και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
ΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Βούλας» (Κ.Α.Α.Π.Β.), με έδρα το Δήμο Βούλας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της: Υ.Α. 110838/1952 (178 Β') και του βδ 170/1960 (40 Α').
ΙΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο» με έδρα το Δήμο Πειραιά, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 263/1989 (124 Α') στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του α) το Κέντρο Προστασίας Παιδιών "Μιχαλήνειο", που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 660/1962 (179 Α') και το ο! ποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
ΙV) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Βρεφών "Η ΜΗΤΕΡΑ"», με έδρα το Δήμο Ίλιον Αττικής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 830/1980 (206 Α'), στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παραρτήματά του: α) το «Αναρρωτήριο Πεντέλης», που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 170/1960 (40 Α') και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
V) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας "Η Θεομήτωρ"» με έδρα το Δήμο Αγιάσου Λέσβου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 629/1972 (179 Α') και του πδ 253/1973 (215 Α') στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παραρτήματά του: α) το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Λέσβου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας κ! αι του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
VI) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών» με έδρα το Δήμο Ρόδου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των ν. 2851/1922 (114 Α'), του νδ 4525/1966 (141 Α'), του πδ 281/1981 (78 Α') και του πδ 303/1989 (139 Α') με έδρα το Δήμο Ρόδου, στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: α) το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Δωδεκανήσου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α'), β) και γ) ο Οίκος Ευγηρίας Δωδεκανήσου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 456/1972 (135 Α) και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπά δημοσίου δικαίου.
VΙI) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ! με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) με έδρα το Δήμο Σάμου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α').
VΙΙI) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) με έδρα το Δήμο Χίου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α').
IX) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων» με έδρα το Δήμο Ρόδου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 273/1973 (81 Α').
X) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) με έδρα τ! ο Δήμο Σύρου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13του ν. 2646/1998 (236 Α').
Γ) Στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας:
Ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας- Αποκατάστασης και Κοινωνικής Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες» με έδρα το Δήμο Καστοριάς, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων: 311/1985 (114 Α') και 257/1996 (190 Α'), στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: α) το «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Ημαθίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α'), β) το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Πέλλας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
ΙI) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Παιδόπολη "ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ"» με έδρα το Δήμο Φλώρινας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νδ 572/1970 (125 Α') στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παραρτήματά του: α) το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φλώρινας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του ν.2851/1922, του βδ/9.3.1923 (68 Α') και του βδ 273/1973 (81 Α') και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
ΙII) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας "Ο Άγιος Παντελεήμων"» με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του ν.4162/1961 (73 Α'), του βδ 318/1963 (83 Α') και του πδ 254/1973 (215 Α'), στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης Θεσσαλονίκης που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 3402/2005 (258 Α΄) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
ΙV) To Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Φλώρινας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της: Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α')
Δ) Στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης:
Ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ο Οίκος Ευγηρίας - Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Κιλκίς, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ: 324/1983 (116 Α') και 281/1985 (105 Α'), στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του α) το Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Σερρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων! των προεδρικών διαταγμάτων: 515/1979 (158 Α') και 267/1991 (100 Α'), β) το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Σιδηροκάστρου Σερρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 162/1978 (34 Α') και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
ΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών "Ο Aγιος Δημήτριος"» με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 287/1973 (85 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παραρτήματά του: α) το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Χαλκιδικής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ. 3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
ΙΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Κ! αβάλας που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 381/1990 (151 Α'), στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: α) το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Καβάλας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α'), β) το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δράμας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων: 443/1980 (117 Α'), 107/1984 (38 Α'), 519/1988 (234 Α') και 149/1989 (71 Α') και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
ΙV) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων» με έδρα το Δήμο Δράμας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νδ/12.6.1926 (201 Α') και του βδ 273/1973 (81 Α'), στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) η Παιδόπολη "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Καβάλας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νδ 572/1970 (125 Α') και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
V) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων "Παπάφειο"» με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 273/1973 (81 Α').
VΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων» με έδρα το Δήμο Κομοτηνής, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των πδ: 276/1973 (225 Α'), 783/1979 (230 Α') και 279/1985 (104 Α'), στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: α) το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) 'Εβρου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α'), β) το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Ξάνθης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') και γ) το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Ροδόπης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ. 3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Ε) Στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας:
Ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Δομοκού Φθιώτιδας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 509/1985 (185 Α'), στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: α) το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Φθιώτιδας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α'), β) το Κέντρο Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες Aμφισσας που συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2646/1998 (236 Α΄) και της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.3730/2008 (262 Α΄) και της κοινής απόφασης με αριθμό Π3α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ153742/14-2-2011 των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (311 Β΄), γ) το 'Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 252/1990 (103 Α') και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
ΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων» με έδρα το Δήμο Λαμίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 273/1973 (81 Α').
ΙΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Χαλκιδέων Εύβοιας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ 77/1983 (34 Α') και 371/ 1984 (129 Α'), στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Ευβοίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
IV) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών» με έδρα το Δήμο Καρδίτσας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Δ2/17385/1930 απόφασης του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: α) το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚ! ΑΜΕΑ) Καρδίτσας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α'), β) το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ: 782/1979 (230 Α'), 337/1985 (118 Α') και 42/2000 (40 Α') και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
V) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων "Ο Αριστεύς"» με έδρα το Δήμο Λάρισας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ: 548/1980 (145 Α'), 336/1985 (118 Α') και 129/2002 (106 Α') στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: α) το Κέντρο Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες "Ο Αριστεύς", που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ: 989/1980 (247 Α') και 489/1988 (221 Α'), β) το Κέντρο Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης! του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
ΣΤ) Στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας:
Ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών» με έδρα το Δήμο Λεχαινών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 332/1987 (153 Α'), στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: α) το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Ηλείας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α'), β) το 'Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Πύργου "Αγιος Χαράλαμπος", που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 384/1990 (152 Α') και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
ΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Μεσσηνίας με έδρα το Δήμο , που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α').
ΙΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων» Ν. Αχαΐας με έδρα το Δήμο Πατρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του: βδ 334/1973 (100 Α') και της Υ.Α με αριθμό Γ4α/Φ30/88847/8.4.1983 (252 Β') οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) η Μονάδα Σπαστικών Παιδιών Πατρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 162/1978 (34 Α') και τα οποία καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
IV) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων» με έδρα το Δήμο Πάτρας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 273/1973 (8! 1 Α') στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) το "Σκαγιοπούλειο" Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πατρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 273/1973 (81 Α') και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
V) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης» με έδρα το Δήμο Ζακύνθου (ΟΔΑΖ), που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ: 105/1973 (178 Α'), 279/1984 (106 Α'), 382/1990 (151 Α') και 140/ 1997 (125 Α').
VΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) με έδρα το Δήμο Αργοστολίου Κεφαλληνίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α').
VΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 'Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας "Ο Νεομάρτυς Γεώργιος"» με έδρα το Δήμο Ιωαννίνων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 378/1990 (149 Α') στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: α) το 'Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Φιλιατών Θεσπρωτίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 1/1984 (519 Α') β) το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ηγουμενίτσας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 357/1994 (190 Α') γ) το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Πρεβέζης που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
VΙΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων» με έδρα το Δήμο Φιλιατών Θεσπρωτίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 273/1973 (81 Α'), στο ο! ποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: α) το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 273/1973 (81 Α'), β) το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ιωαννίνων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ./29.11.1922 (257 Α') και βδ 273/1973 (81 Α'), γ) το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Πωγωνιανής Ιωαννίνων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 273/1973 (81 Α') και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
ΙX) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) με έδρα το Δήμο Ναυπλίου Αργολίδας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α').
Χ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες» (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) με έδρα το Δήμο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α').
Ζ) Στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης:
Ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Λασιθίου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 393/1966 (101 Α'), του πδ 340/1985 (118 Α') και του πδ 330/1996 (222 Α'), στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: α) το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Πόμπιας Ηρακλείου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 469/1985 (168 Α'), β) το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Ηρακλείου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 263/1989 (124 Α') και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
ΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Χανίων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 579/1977 (191 Α') και πδ 13/1986 (6 Α'), στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του: α) το Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 2851/1922 (114 Α'), του νδ 15/1922 (275 Α'), του βδ 273/1973 (81 Α'), του βδ 314/1973 (93 Α'), του πδ 267/1991 (100 Α') και του πδ 294/1999 (265 Α'), β) το 'Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ρεθύμνου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 102/1973 (158 Α'), γ) το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Ρεθύμνης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της με αριθμό Π4/οικ.3407/19.6.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (236 Α') και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
ΙΙΙ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «! Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων» με έδρα το Δήμο Ηρακλείου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 273/1973 (81 Α') στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) η Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του νδ 572/1970 (125 Α') και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.


Άρθρο 10
Όργανα Διοίκησης των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας
1. H παράγραφος 2 του άρθρου 15 του ν.3329/2005 (81 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας στις οποίες συνιστάται θέση Διοικητή είναι οι κάτωθι:
α) Στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής
αα) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας» με έδρα το Δήμο Ελληνικού.
ββ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Παιδόπολη "ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" με έδρα τη Νέα Σμύρνη Αττικής
β) Στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και ! Αιγαίου
βα) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας» με έδρα το Δήμο Αγίας Βαρβάρας,

ββ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Βούλας» (Κ.Α.Α.Π.Β.), με έδρα το Δήμο Βούλας

βγ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο» με έδρα το Δήμο Πειραιά
βδ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Βρεφών "Η ΜΗΤΕΡΑ"», με έδρα το Δήμο Ίλιον Αττικής
βε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας "Η Θεομήτωρ"» με έδρα το Δήμο Αγιάσου Λέσβου,
βστ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών» με έδρα το Δήμο Ρόδου,
γ) Στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
γα) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας- Αποκατάστασης και Κοινωνικής Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες» με έδρα το Δήμο Καστοριάς,
γβ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Παιδόπολη "ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ"» με έδρα το Δήμο Φλώρινας,
γδ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας "Ο Άγιος Παντελεήμων"» με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης,
δ) Στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης
δα) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ο Οίκος Ευγηρίας - Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Κιλκίς.
δβ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών "Ο Άγιος Δημήτριος"» με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης,
δγ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Καβάλας
δδ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων» με έδρα το Δήμο Δράμας
δε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων» με έδρα το Δήμο Κομοτηνής,
ε) Στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας
εα) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Δομοκού Φθιώτιδας.
εβ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Χαλκιδέων Εύβοιας,
εγ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών» με έδρα το Δήμο Καρδίτσας
εδ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων "Ο Αριστεύς"» με έδρα το Δήμο Λάρισας,
στ) Στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
στα) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών» με έδρα το Δήμο Λεχαινών
στβ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων» Ν. Αχαΐας με έδρα το Δήμο Πατρών,
στγ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων» με έδρα το Δήμο Πάτρας
στδ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «'Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας "Ο Νεομάρτυς Γεώργιος"» με έδρα το Δήμο Ιωαννίνων,
στε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων» με έδρα το Δήμο Φιλιατών Θεσπρωτίας,
ζ) Στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
ζα) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Λασιθίου
ζβ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Χανίων
ζγ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων» με έδρα το Δήμο Ηρακλείου
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου ! 15 του ν.3329/2005 (81 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας των Διοικητών ή Προέδρων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας αζημίως για το Δημόσιο χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένη αιτιολογία, πλην της περίπτωσης που η πρόωρη λήξη της θητείας ανάγεται σε υποκειμενικούς λόγους που αφορούν τους εν λόγω Διοικητές ή Προέδρους. Με ίδια απόφαση επιτρέπεται η απόσπαση των Διοικητών Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας μέχρι τρείς μήνες σε άλλη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας οποιασδήποτε Υγειονομικής Περιφέρειας.»
3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.3329/2005 (81 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, προστίθεται περίπτωση 29 ως ακολούθως: «29. Να αναθέτει καθήκοντα στο προσωπικό της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και να τοποθετεί το προσωπικό αυτό ανά διεύθυνση, τμήμα ή στο παράρτημα της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.»! ;
4. Στο τέλος της περίπτωσης 19 της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.3329/2005 (81 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως. «Συγκροτεί επιτροπή υπό τον υποδιοικητή του παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας με σκοπό την επίλυση και προώθηση επιχειρησιακών και λειτουργικών θεμάτων του παραρτήματος.»
5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ν. ν.3329/2005 (Α΄81), μετά την φράση « και των Προέδρων» προστίθεται η φράση «και Διοικητών»

Άρθρο 11
Διοίκηση Παραρτημάτων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας
Μετά το άρθρο 15 του ν.3329/2005 (Α΄81) προστίθεται άρθρο 15Α ως ακολούθως:
Άρθρο 15Α
1. Σε κάθε Παράρτημα Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας συνιστάται μία θέση Υποδιοικητή. Ο Υποδιοικητής είναι πλήρους απασχόλησης, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές των Υποδιοικητών των Παραρτημάτων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.
2. Ο Υποδιοικητής του Παραρτήματος Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας θα πρέπει να πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δοκιμασμένη ικανότητα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, συνεκτιμωμένων των μεταπτυχιακών σπουδών και της επιστημονικής εξειδίκευσης σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και της ανάλογης εμπειρίας.

3. Σε θέση υποδιοικητή επιτρέπεται να διορίζονται και δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. ή στελέχη οργανισμών ή τραπεζών ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και μέλη ΔΕΠ A.E.I, και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) των Τ.Ε.Ι., εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 18 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ34Α') και του άρθρου 4 του γ. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α'), προκειμένου περί μελών ΔΕΠ τω! ν A.E.I, ή ΕΠ των T.E.I, μερικής απασχόλησης. Προϋπόθεση, για να επιλεγούν οι ανωτέρω λειτουργοί και υπάλληλοι, αποτελεί η έγκριση του φορέα στον οποίο υπηρετούν, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει, εάν ο φορέας δεν απαντήσει αρνητικά, εντός δέκα ημερών από την πρωτοκόλληση του εγγράφου ερωτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Μετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας τους, οι λειτουργοί και υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου επανέρχονται στην προηγούμενη θέση τους και ο αντίστοιχος χρόνος της θητείας τους θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης, προκειμένου να κριθούν για προαγωγή, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Ο Υποδιοικητής του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Έχει την ευθύνη του ελέγχου και της εύρυθμης λειτουργίας του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.
β) Υποβάλλει προτάσεις στον Διοικητή της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδα, κατόπιν αιτήματος του Διοικητή για οποιοδήποτε θέμα και για τα κάτωθι θέματα:
I) για το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας,
II) για τη δημιουργία, μείωση ή συγχώνευση μονάδων ή τμημάτων του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.
III) για την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανομή των κτιριακών και λοιπών υποδομών της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.
IV) για τον οργανισμό του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.
V) για το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και για τις ανάγκες σε επικουρικό προσωπικό.
VI) για το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Παραρτήματος της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και τις τροποποιήσεις του.
VII) για τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών.

Άρθρο 12
Λειτουργική και επιστημονική διασύνδεση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας
Μετά το άρθρο 17 του ν..3329/2005 προστίθεται άρθρο 17Α ως ακολούθως:« Άρθρο 17Α
Μεταξύ των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ και Κέντρων Υγείας, δημιουργείται λειτουργική και επιστημονική διασύνδεσή. Με κοινές αποφάσεις μεταξύ των Διοικητών ή Προέδρων των ανωτέρω φορέων επιδιώκεται ο συντονισμός δράσης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών, η αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε κοινούς ή αλληλοσυμπληρωμένους τομείς αρμοδιοτήτων, η κάλυψη των παρεχομένων υπηρεσιών του ενός φορέα με προσωπικό που υπηρετεί σε άλλον φορέα για περιορισμένες ώρες ανά ημέρα ή ημέρες ανά εβδομάδα ή ανά μήνα και να ρυθμίζονται θέματα που συνδράμουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών των διασυνδεόμενων φορέων.»

Άρθρο 13
Οργανισμοί Λειτουργίας Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας
Το άρθρο 18 του ν. 3329/2005 (81 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 18
1. Όλες οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τον Οργανισμό τους. Η έκδοση ή η τροποποίηση των Οργανισμών γίνεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και έγκρισή της από το Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας στην οποία υπάγεται.
2. Με τον Οργανισμό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ορίζονται, ιδίως, η διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων τους και των παραρτημάτων τους, τα προσόντα των προϊσταμένων οργανικών μονάδων Διεύθυνσης, υπηρεσιών και υπηρεσιακών μονάδων και παραρτημάτων, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, οι πόροι, η κατανομή του προσωπικού, η διαβάθμισή και κατανομή των θέσεων, να συνιστώνται νέες θέσεις εφόσον διευρύνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, να μετατρέπονται κα! τά κλάδο και κατηγορία θέσεις, να καθορίζονται τα προσόντα πρόσληψης του προσωπικού, οι αρμοδιότητες του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία θέμα.
3. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 μπορεί να ιδρύονται νέα παραρτήματα των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, να καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας τους, η διάρθρωση των υπηρεσιών, οι θέσεις και τα προσόντα πρόσληψης του προσωπικού, να συγχωνεύονται ή να καταργούνται ολικώς ή μερικώς παραρτήματα Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και να ρυθμίζονται θέματα που ανακύπτουν σχετικά με την κατανομή του προσωπικού αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 14
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού
1. Οι οργανικές θέσεις των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται μεταφέρονται αυτοδικαίως στην αντίστοιχη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που κατέχουν οργανικές θέσεις διατηρούν τις θέσεις που κατέχουν κατά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου, μεταφέρονται αυτοδικαίως με ! τις οργανικές θέσεις τους στην αντίστοιχη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας.
2. Το προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδικαίως ως προσωποπαγείς θέσεις στην αντίστοιχη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας.
3. Για την κατά τα προηγούμενα αυτοδίκαιη μεταφορά οργανικών ή προσωποπαγών θέσεων, εκδίδεται για κάθε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 1 του παρόντος διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου, που έχει διανυθεί στο φορέα από τον οποίο αυτός προέρχεται, λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη και θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης.
5. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θα ανατεθούν στο προσωπικό αυτό αρμοδιότητες με απόφαση του Διοικητή της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

Άρθρο 15
Περιουσία Μονάδων Κοινωνικής Φροντ ίδας

Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και λειτουργούν ως παραρτήματα Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στους φορείς στους οποίους συγχωνεύονται, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, οι οποίοι έχουν στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων φορέων, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου τους. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το όργανο διοίκησης του φορέα στον οποίο συγχωνεύονται οι καταργούμενοι φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού που εποπτεύει το φορέα στον οποίο συγχωνεύονται οι καταργούμενοι φορείς και του Υπουργού Οικονομικών και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή άλλων αρμόδιων αρχών

Άρθρο 16
Κατάργηση νομικών προσώπων

1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Καρδίτσας» το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ. 291/1984 (108 Α’).
2. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του νομικού αυτού προσώπου περιέρχεται αυτοδικαίως στην Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών» με έδρα το Δήμο Καρδίτσας, η οποία και διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία του καταργούμενου φορέα, για τα οποία υπάρχει δέσμευση από τις περί κληρονομιών! , κληροδοσιών και δωρεών διατάξεις, ειδικά και αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν και με τους όρους που τέθηκαν με τις πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου. Οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται στην παραπάνω διάταξη, όπως αυτές ισχύουν και το προσωπικό του καταργούμενου φορέα μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας. Για την αυτοδίκαιη μεταφορά εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 17
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας είναι η δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2. Η θητεία των υπηρετούντων Διοικητών ή Προέδρων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που καταργήθηκαν με τη συγχώνευσή τους και πλέον λειτουργούν ως παραρτήματα Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας λήγει αυτοδίκαια με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αζημίως για το Δημόσιο.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διορίζονται Διοικητης, υποδιοικητές, Πρόεδροι και μέλη των διοικητικών συμβουλίων εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η θητεία των υπηρετούντων, κατά την ψήφιση του νόμου αυτού Διοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας λήγει αυτοδίκαια και αζημίως για το Δημόσιο την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου.
4. Μέχρι την κατάρτιση νέου Οργανισμού οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας διατηρούν τον Οργανισμό που έχουν και λειτουργούν σύμφωνα με αυτόν καθώς και οι Οργανισμοί των παραρτημάτων διατηρούνται και λειτουργούν σύμφωνα με αυτούς εκτός των διατάξεων που έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος.
5. Εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από τη συγκρότησή τους υποχρεούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας μετά από έγκριση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας να υποβάλλουν στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον Οργανισμό κάθε Μονάδας Κοι νωνικής Φροντίδας. Με τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου καταργούνται τα προεδρικά διατάγματα και κάθε αντίθετη διάταξη νόμου που ρύθμιζε την οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των παραρτημάτων τους.
6. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται και ταμειακά υπόλοιπα κατά την κατάργηση των πιο πάνω φορέων μεταφέρονται στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας στις οποίες συγχωνεύθηκαν. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τους φορείς στους οποίους συγχωνεύτηκαν τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα.

7. Οι προϋπολογισμοί του τρέχοντος οικονομικού έτους των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που καταργήθηκαν και λειτουργούν ως παραρτήματα, αποτελούν τους προϋπολογισμούς των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας στην οποία συγχωνεύθηκαν και εκτελούνται με ευθύνη των οργάνων Διοίκησης αυτής.

8. Η εκκαθάριση της μισθοδοσίας του προσωπικού των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που καταργήθηκαν με τη συγχώνευσή τους, καθώς και οι επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών εξακολουθούν να γίνονται σε βάρος των Κωδικών Αριθμών Εξόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

9. Τα υπηρεσιακά συμβούλια των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί συγκρότησης των νέων υπηρεσιακών συμβουλίων.

10. Το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατέχει θέσεις οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 115 του πδ. 95/2000 (76 Α΄) και προσφέρει υπηρεσίες στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του στις μονάδες αυτές


Κεφάλαιο Γ΄
ΕΝΙΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Άρθρο 18
Δημιουργία Ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων παροχών
1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τηρείται ενιαίο Εθνικό Μητρώο δικαιούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων. Στο μητρώο αυτό καταχωρούνται οι δικαιούχο! ι του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, της σύνταξης ανασφαλίστων υπερηλίκων, της προνοιακής σύνταξης, του επιδόματος ανεργίας, του επιδόματος στήριξης ειδικών κατηγοριών ανέργων, των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΑΕΔ και των επιδομάτων μητρότητας, των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες και της εφάπαξ παροχής, των επιδομάτων ασθενείας, των επιδομάτων ατόμων με αναπηρίες, του επιδόματος ενοικίου, των οικογενειακών επιδομάτων από το δημόσιο και των οικογενειακών επιδομάτων συνταξιούχων από τα ασφαλιστικά ταμεία.
2. Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η έκταση εφαρμογής του μητρώου ανάλογα με τους δικαιούχους και το είδος της παροχής, ο χρόνος και τα όργανα της καταγραφής, ο τρόπος και η διαδικασία που θα τηρηθεί, η ένταξη των στοιχείων σε διαδραστική ηλεκτρονική βάση δεδομένων ώστε να διευκολύνονται οι έλεγχοι, οι! όροι και οι φορείς της χρήσης του μητρώου, η διαδικασία πληρωμής των παροχών μέσω τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων, οι ημερομηνίες καταβολής των παροχών, η έναρξη εφαρμογής, τα επιμέρους στοιχεία που θα καταχωρούνται στο μητρώο ανά δικαιούχο και είδος παροχής, η υποχρέωση φορέων και δικαιούχων για υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων, η συνεργασία με τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση δύναται να εντάσσονται στο μητρώο και άλλες παροχές που χορηγούνται από το κράτος και οι δικαιούχοι αυτών.


Κεφάλαιο Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 19
Παράταση προθεσμιών για αποκατάσταση αστών προσφύγων

1. Παρατείνονται για πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι προθεσμίες: α) Των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 6 του ν.1807/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 208) όπως παρατάθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 45 του ν.2082/92 (Φ.Ε.Κ Α΄158), με την παρ.1 περ. δ του άρθρου 4 του ν.2345/95 και με την παρ.1 περ. ! β του άρθρου 10 του ν.2955/01 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256) β) Της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.1807/1988 (Φ.Ε.Κ 208 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2345/1995 (Φ.Ε.Κ.213 Α΄) και παρατάθηκε με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 10 του ν.2955/01 (Φ.Ε.Κ 256 Α΄). γ) Της παρ. α΄ του άρθρου 81 του β.δ.330/60 (Φ.Ε.Κ 69 Α΄), όπως παρατάθηκε με την παρ.1α του άρθρου 4 του ν.543/77(Φ.Ε.Κ 43 Α΄), με την παρ.1 του άρθρου 45 του ν.2082/92 (Φ.Ε.Κ 158 Α΄), με την παρ.1γ του άρθρου 4 του ν.2345/95 (Φ.Ε.Κ 213 Α΄) και με την παρ.1 (α) του άρθρου 10 του ν.2955/01 (Φ.Ε.Κ 256 Α΄) δ) Της παρ.2 του άρθρου 86 του Β.Δ.330/60 (Φ.Ε.Κ.69 Α΄), όπως παρατάθηκε με το άρθρο 6 του ν.δ 944/71(Φ.Ε.Κ. 149 Α΄) και με την παρ. 1 (α) του άρθρου 4 του ν.543/77 (Φ.Ε.Κ.43 Α΄) ε) Της παρ.4 του άρθρου 23 του ν.2646/98 (Φ.Ε.Κ.236 Α΄), όπως παρατάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 18 του ν.3106/2003 (Φ.Ε.Κ 30 Α΄).
2. Το άρθρο 5 του ν.1736/1987 (Φ.Ε.Κ 196 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Ακίνητα προσφυγικών Συνοικισμών ή προσφύγων αρμοδιότητας Ο.Η.Ε., στα οποία έχουν εγκατασταθεί με! οποιονδήποτε τρόπο μέχρι 31-12-1990 δικαιούχοι αποκαταστάσεως αστοί πρόσφυγες βάσει της νομοθεσίας που ισχύει και χρησιμοποιούνται για τη στέγαση των οικογενειών τους, παραχωρούνται σε αυτούς χωρίς τη καταβολή τιμήματος. Σε περίπτωση θανάτου του φορέα του προσφυγικού δικαιώματος που κατέλαβε το ακίνητο η παραχώρηση γίνεται στα μέλη της οικογένειά του που διαμένουν στο ακίνητο χωρίς τη καταβολή επίσης τιμήματος και εφ’ όσον βέβαια αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης Νομοθεσίας, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν ή όχι την προσφυγική ιδιότητα. Η παραχώρηση γίνεται κατόπιν υποβολής αιτήσεως και δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αυτού στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία.»

Άρθρο 20
Προσωπικό του καταργηθέντος ΙΚΠΑ

1. Οι υπάλληλοι ταπητουργείων, κιλιμοποιίων, εργαστηρίων και γενικά των υπηρεσιών οικοτεχνίας του καταργηθέντος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Ινστιτούτου Κοινωνικής ! Προστασίας και Αλληλεγγύης το οποίο συγχωνεύθηκε με το νπδδ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη διάταξη της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.3895/2010 (ΦΕΚ Α΄206) και οι οποίοι μεταφέρθηκαν αυτοδικαίως στο Ε.Κ.Κ.Α με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.3895/2010, υποχρεούνται όπως εντός ενός μηνός από την πρόσκληση υποβάλλουν στο αρμόδιο Τμήμα Προσωπικού Φορέων του ΕΣΚΦ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αίτησή τους για μετάταξή τους σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας, αναφέροντας ιδίως το Δήμο προτίμησής τους. Οι υπάλληλοι που θα μεταταχθούν θα επιλεγούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΑ και θα προσκληθούν για την υποβολή της αίτησης του προηγούμενου εδαφίου εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Αν στο Δήμο προτίμησής τους δεν υπάρχει Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας ή Παράρτημά της μετατάσσονται σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας.
2.Το προσωπικό αυτό μετατάσσεται σε υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση σε προσωποπαγή που συστήνεται με την απόφαση μετάταξης σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας, ανάλογα με το Δήμο προτίμησής τους, με ταυτόχρονη μετάταξή του προσωπικού σε κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα του φορέα υποδοχής ανάλογα με τα προσόντα του, ώστε να καταλάβει κενή οργανική θέση του φορέα υποδοχής και αν δεν υπάρχει σε προσωποπαγή θέση.
3. Η μετάταξη πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ταυτόχρονη κατάργηση της τυχόν προσωποπαγής θέσεως που κατείχε ο μετατασσόμενος μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΑ και του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα υποδοχής.
4.Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού μέχρι 31-12-2011 θα βαρύνει το ΕΚΚΑ και από 1-1-2012 τον φορέα υποδοχής με ανάλογη εγγραφή της πίστωσης.


Κεφάλαιο Ε΄
Ρυθμίσεις θεμάτων Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ, Κέντρων Υγείας και ιατρών Ε.Σ.Υ

Άρθρο 21
Διοίκηση Νοσοκομείων
1.Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 66 του ν.3984/2011 (Α΄….) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο κοινός Διοικητής που συμμετέχει με την ιδιότητα του Προέδρου στο Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από το μέλος εκείνο το οποίο ορίζεται ως Αντιπρόεδρος με την απόφαση ορισμού μελών του εν λόγω Οργάνου και εδρεύει στην έδρα του Δ.Σ.»
2. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 66 του ν.3984/2011 (Α΄….) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο κοινός Διοικητής ή ο αναπληρωτής διοικητής των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ή μέλος του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου διοίκησης, όταν συμμετέχει με την ιδιότητα του Προέδρου στο Συμβούλιο Διοίκησης του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Προϊστάμενο της Διοικητικής – Οικονομικής υπηρεσίας και μέλους του συμβουλίου διοίκησης του διασυνδεόμενου νοσοκομείου.»

Άρθρο 22
Διασύνδεση Αρεταίειου – Αιγινήτειου Νοσοκομείου

Οι διατάξεις των παραγράφων 11 έ! ως 13 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (150 Α΄) που αφορούν τη διασύνδεση των διοικήσεων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, εφαρμόζονται αναλογικά και για τις διοικήσεις των νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα μέλη των ενιαίων συλλογικών οργάνων, η έδρα, η θητεία τους, οι αρμοδιότητες τους, οι αρμοδιότητες του κοινού Προέδρου και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση της διασύνδεσης.

Άρθρο 23
Θέματα Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του ν. 2419/1997 (165 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν.2646/1998 (236 Α΄) και την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του ν. 3918/2011 (31 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών που υπηρετούν σε αυτές. Εφόσον, η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθ! εί, μπορεί να παρατείνεται η θητεία του ιδίου ή άλλου ιατρού που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα ιατρό θα παρατείνεται η θητεία άλλου ιατρού μετά από την πρόταση του Νοσοκομείου. Η παράταση αυτή δίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες και μέχρι να αναλάβει υπηρεσία ο ιατρός που θα επιλεγεί με βάση την επόμενη προκήρυξη».
2. Ο χρόνος υπηρεσίας των ειδικευμένων ιατρών του ΕΣΥ που διανύθηκε σε Κ.Υ. ή Π.Ι . ή Πολυδύναμο Π.Ι. , για την εκπλήρωση των καθηκόντων ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου, προσμετράται ως χρόνος προϋπηρεσίας για την εξέλιξή τους.

Άρθρο 24
Θέματα ιατρών Ε.Σ.Υ
1. Κατ΄ εξαίρεση στα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 155 του νόμου 3528/2007 (26 Α΄), οι ιατροί που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ δύνανται κατόπιν αιτήσεώς τους να παραμείνουν στην υπηρεσία και πέραν του 67ου έτο! υς και μέχρι τη συμπλήρωση του 68ου έτους της ηλικίας τους.
2. Στο τέλος της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 45 του ν.3205/2003 (297 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 27 του άρθρου 66 του ν.3989/2011 (150 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στους ειδικευμένους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ όλων των νοσοκομείων της Επικράτειας, οι οποίοι υπηρετούν σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών καταβάλεται η μηνιαία αποζημίωση της Γ’ Ζώνης.»
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του νόμου 2519/1997 (165 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής : «5. Γιατροί που διορίζονται εφεξής σε θέση του κλάδου γιατρών ΕΣΥ, εφόσον δεν αποδεχθούν το διορισμό τους ή παραιτηθούν πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) χρόνων από το διορισμό τους, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για νέο διορισμό σε θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ πριν να συμπληρωθούν πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμί! ας ανάληψης υπηρεσίας ή από την ημερομηνία παραίτησής τους αντιστοίχως».

Άρθρο 25
Πανεπιστημιακοί ιατροί

Η παράγραφος 8 του άρθρου 9 του ν.2889/2001 (37 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του ν. 3868/2010 (129 Α΄) και όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 62 του ν.3918/2011 (31 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι μόνιμοι πανεπιστημιακοί ιατροί, που κατέχουν τίτλο ειδικότητας και εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές εργαστήρια ή μονάδες, που είναι εγκατεστημένες σε νοσηλευτικά ιδρύματα που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία, από 1-4-2011 σε χώρους του νοσοκομείου, τουλάχιστον δύο (2) μέρες την εβδομάδα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εφημερεύουν κατά τις μέρες αυτές. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 2 του ν.2530/1997 (218 Α΄), υπό την προϋπόθεση ότι, τις πρωινές εργάσιμες ημέρες και ώρες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. Για τη συμμόρφωση στην! ανωτέρω διάταξη από 1-4-2011, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (37 Α΄).»

Άρθρο 26
Θέματα Συντονιστών Διευθυντών

1.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν.2889/01 (37 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 2 του ν. 3204/03 (296 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν.3868/2010 (129 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε κάθε τμήμα ή μονάδα προΐσταται ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας, που κατέχει θέση Συντονιστή Διευθυντή ή ο μοναδικός Διευθυντής, ή άλλος επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας με βαθμό Διευθυντή. Σε περίπτωση που υπηρετούν δύο ή περισσότεροι Συντονιστές Διευθυντές σε ένα ιατρικό τμήμα ή μονάδα, ως υπεύθυνος για το συνολικό συντονισμό του τμήματος ή της μονάδας ορίζεται, με απόφαση του Διοικητή ο συντονιστής Διευθυντής που θα επιλεγεί μετά από πρόταση-εισήγηση ειδικής επιτροπής με βάση τα κριτήρια του άρθρου 37 το! υ ν.2519/97 που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου (ως Πρόεδρο), τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας (ως Αντιπρόεδρο) και τους συντονιστές Διευθυντές που κατέχουν θέση Διευθυντή Τομέα. Στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία και μέχρι την επιλογή του ανωτέρω ως υπεύθυνος για το συνολικό συντονισμό του τμήματος ή της μονάδας ορίζεται ο συντονιστής Διευθυντής του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών νοσοκομείου (εξαιρουμένων των ψυχιατρικών) ή εφόσον δεν υπάρχει ο αρχαιότερος Διευθυντής τμήματος ή μονάδας, , με βάση τα κριτήρια του άρθρου 37 του ν.2519/97. Κατά τη διαδικασία επιλογής η αρχαιότητα γενικότερα συνεκτιμάται σε συνδυασμό με το κύρος μεταξύ των συναδέλφων και τα λοιπά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα όπως η διοικητική και επιστημονική εμπειρία, επιστημονική επάρκεια και η εν γένει δραστηριότητα, η συμπεριφορά προς τους νοσηλευόμενους και γενικά στον προσερχόμενο πολίτη καθώς και το πνεύμα συνεργασίας με το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου. Προκειμένου δε για το Φαρμακευτικό Τμήμα προΐσταται Φαρμακοποιός που υπηρ! ετεί στο τμήμα σε οργανική διαβαθμισμένη θέση του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών με βαθμό Διευθυντή. Σε περίπτωση που υπηρετούν δύο ή περισσότεροι Φαρμακοποιοί Διευθυντές σε οργανική διαβαθμισμένη θέση του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, ο προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή μετά από πρόταση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας. Για την επιλογή και αναπλήρωση των προϊσταμένων, εκτός Ιατρών και Φαρμακοποιών, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3528/2007, όπως ισχύει κάθε φορά, σε συνδυασμό με τις οικείες οργανικές διατάξεις.»

Άρθρο 27
Εσωτερικός έλεγχος στις μονάδες υγείας
Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 3697/2008 (….. Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Διαμορφώνεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά και παρακολουθείται από σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Προς το σκοπό αυτό, σε κάθε δημόσια μονάδα υγείας ορίζεται από ένας μέχρι τρεις εσωτερικοί ελεγκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μονάδας, οι οποίοι μπορούν μεταξύ άλλων να επιλέγονται και από το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών, και οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών που δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από τρία χρόνια. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα και δεν αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από 1 έως 2 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.
Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου, συντάσσοντας προς τούτο αντίστοιχες εκθέσεις! , τις οποίες κοινοποιεί και στον Διοικητή της μονάδας. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τις αρμοδιότητες του Εσωτερικού Ελεγκτή και της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ρυθμίζεται από το Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο συντάσσεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την δημοσίευση του παρόντος.»

Άρθρο 28
Θέματα Κέντρων Υγείας

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 1397/1983 (143 Α΄), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 3172/2003 (197 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Στα Κέντρα Υγείας μπορεί να διορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας τριμελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται: α) από τον Πρόεδρο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, β) από τον Υπεύθυνο για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρ! ου Υγείας και γ) από έναν δημοτικό σύμβουλο του Δήμου της έδρας του Κέντρου Υγείας, που ορίζεται από το Δήμο. Η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής είναι τριετής. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας.».
2. Τα πέντε πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 1397/1983 (143 Α΄) και η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του Ν. 1397/1983 (143 Α΄), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 3172/2003 (197 Α’) αντικαθίστανται ως εξής:
«Υπεύθυνος για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι γιατρός Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγος, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Δ/ντή ΕΣΥ και ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί γιατρός Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγος σε οργανική θέση Δ/ντή ΕΣΥ, ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί να αναθέσει το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας σε άλλο ιατρό ή οδοντίατρο με βαθμό Δ/ντή και εφόσον δεν υπάρχουν, σε Επιμελητή Α΄ ΕΣΥ του Κέντρου Υγείας. Η θητεία του Υπεύθυνου για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι τριετής. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ως άνω Υπεύθυνου.»
3. Μετά το άρθρο 6 του ν.3329/2005 (81 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται άρθρο 6Α ως ακολούθως:
«Aρθρο 6Α
Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
1. Σε κάθε Δ.Υ.ΠΕ. συνιστάται ένα Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συγκροτείται από:
α) Το Υποδιοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ως Πρόεδρο.
β) Τρεις (3) Υπευθύνους για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που εκλέγονται από όλους του Υπευθύνους για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας..
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του προσωπικού, πλην ιατρών, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων αρμοδιότητάς τους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, που εκλέγεται από όλο το προσωπικό , πλην ιατρών, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων αρμοδιότητάς του, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.
2. Η θητεία του ανωτέρω Επιστημονικού Συμβουλίου είναι τριετής και η συγκρότησή του γίνεται με Πράξη του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
3. Όλα τα μέλη εκλέγονται με τον αναπληρωτή τους. Για την εκλογή των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εφαρμόζονται ανάλογα οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»


Κεφάλαιο ΣΤ΄
Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Ο.Π.Y.Υ.

Άρθρο 29
Προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 26 του ν.3918/2011 (31 Α΄) ! ως ακολούθως: «9. Γιατρός που θα συμβάλλεται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να πραγματοποιεί ιατρικές πράξεις στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων του ν.3868/2010, έως μία μέρα την εβδομάδα, μετά από έγκριση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. της Περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο ανήκει ο γιατρός.»


Κεφάλαιο Ζ΄
Λοιπές Διατάξεις
Άρθρο 30
Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας

1. Επιτρέπεται εφεξής η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας εκτός ιδιωτικών κλινικών για την εκτέλεση χειρουργικών και επεμβατικών πράξεων για τις οποίες δεν απαιτείται, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία. Η Ιδιωτική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας μπορεί να λειτουργεί είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Εφόσον λειτουργεί με τη μορφή εταιρίας, υπάγεται στις διατάξεις που αφορούν τους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεία! ς, όσον αφορά στη σύνθεση του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου, το σκοπό και την επωνυμία του φορέα.
2. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο απαραίτητος επιστημονικός και λοιπός εξοπλισμός, το επιστημονικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, η διαδικασία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την ίδρυση και λειτουργία των Μονάδων, ακόμα και με τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων για τα νομικά πρόσωπα του εμπορικού και αστικού δικαίου».

Άρθρο 31
Τελικές ρυθμίσεις κριτηρίων Ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ

Στο άρθρο 13 του ν. 2071/1992 (123 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2256/ 1994 (196 Α') και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α') και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν.3846/2010 (66 Α΄) προστίθενται παράγραφοι 10, 11 και 12 ως εξής:
«10.A. Ο ποιοτικός έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. είναι υποχρεωτικός και διενεργείται από εξουσιοδοτημένο φορέα του Δημοσίου ή οποιανδήποτε άλλον διαπιστευμένο φορέα του εσωτερικού ή εξωτερικού, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του Ν. 3918/2011.
Β. Τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών και κάθε φορέας Π.Φ.Υ. που διαθέτει εργαστήριο επεξεργασίας βιολογικών υλικών, υποχρεούνται να εφαρμόζουν μεθόδους εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζονται από πιστοποιημένους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα, ή στο εξωτερικό για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούνται από τα εργαστήρια τους και υπάγονται στα ανωτέρω προγράμματα.
Γ. Τα εργαστήρια επεξεργασίας βιολογικών δειγμάτων για λογαριασμό άλλων φορέων Π.Φ.Υ. υποχρεούνται εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος να διαπιστευτούν για τις εξετάσεις που εκτελούν με ISO 15189 ή οποιοδήποτε νεότερη έκδοσή τ! ου.
11. Για τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια (βιολογικών υλικών, απεικονίσεων και πυρηνικής ιατρικής) απαιτείται βεβαίωση της οικείας ΔΥΠΕ προς την αρμόδια Περιφέρεια ως προς την πλήρωση των κριτηρίων της ανωτέρω παρ. 1, καθώς και πληθυσμιακών ή άλλων κριτηρίων που δύνανται να ορίζονται με Υπουργική απόφαση στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2071/1992 και του άρθρου 28 του ν. 3846/2010.
Η βεβαίωση αυτή απαιτείται και σε περίπτωση επέκτασης ή μεταστέγασης των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. της προηγούμενης παραγράφου.
12. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α’ και Β’ του Π.Δ. 84/01 καθώς και κάθε άλλη θέσπιση κριτηρίου.»

Άρθρο 32
Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιατρών ! καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία για τη χορήγηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας, η διενέργεια εξετάσεων και λοιποί όροι και προϋποθέσεις.
Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντιάτρων, καθώς και τίτλου ειδικότητας ορίζεται η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία για τη χορήγηση τίτλου ειδικότητας, θέματα διενέργειας εξετάσεων και λοιποί όροι και προϋποθέσεις.
2. Αρμόδια αρχή για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ) του άρθρου 28 του Νόμου 3846/2010 (66 Α) ορίζονται οι κατά τόπους ιατρικοί και οδοντιατρικοί σύλλογοι.
3. Κάθε αντίθετη διάταξη νόμου καταργείται. !

Άρθρο 33
ΚΕ.Σ.ΥΠΕ

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3329/2005 (81 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών ( ΚΕ.Σ.ΥΠΕ ) που έχει ως σκοπό το συντονισμό του έργου των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών και την εναρμόνιση των πολιτικών τους για την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη. Το ΚΕ.Σ.ΥΠΕ αποτελείται από:
α) τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο αναπληρούμενο από τον Υφυπουργό Υγείας
β) τον Υφυπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναπληρούμενο από τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
γ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναπληρούμενο από την Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
δ) τους Διοικητές όλων των Υγειονομικών Περιφερειών, αναπληρούμενους από τους Υποδιοικητές των ΔΥΠΕ.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 3329/2005 (81 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικ! αθίσταται ως εξής:
«3. Το ΚΕ.Σ.ΥΠΕ υποστηρίζεται από τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Υποστήριξης Δ.Υ.ΠΕ, οι οποίες έχουν την ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, παρακολουθούν την εκτέλεση των αποφάσεων και γενικότερα εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις ομαλής επικοινωνίας μεταξύ των Δ.Υ.ΠΕ και του Υπουργείου Υγείας.»

Άρθρο 34
Συμπλήρωση Οργανισμού του Υ.Υ.Κ.Α.

1. Μετά το στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του πδ 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (76 Α΄) προστίθεται στοιχείο στ. ως εξής : «στ. Τμήμα (Υ4στ) Πανεπιστημιακών Κλινικών, Μονάδων, Εργαστηρίων».
2. Στη παράγραφο 2 του άρθρου 13 του πδ 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (76 Α΄) προστίθεται παράγραφος στ ως εξής: «στ. Τμήμα (Υ4στ) Πανεπιστημιακών Κλινικών, Μονάδων, Εργαστηρίων (1) ο χειρισμός όλων των θεμάτων των πανεπιστημιακών γιατρών που υπηρετούν σ! ε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Στο Τμήμα Πανεπιστημιακών Κλινικών, Μονάδων, Εργαστηρίων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ και στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Γιατρών (1 υπάλληλος), ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (1 υπάλληλος) και ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (2 υπάλληλοι).»
3.Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 22 του πδ. 95/2000 (76 Α΄), όπως αυτή προστέθηκε με την περίπτωση γ. της παραγράφου 11 του άρθρου 51 του ν.3918/2001 (31 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Συνίσταται μία θέση Προϊσταμένου του Τμήματος αυτού κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Νομικής ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας.»
4. Στο άρθρο 117 του πδ. 95/2000 (76 Α΄) στον πίνακα στη θέση με αριθμό 12 προστίθεται μετά το στοιχείο γ. προστίθεται στοιχείο δ. ως ακολούθως: «δ. Τμήμα Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων ασυλο Κλάδος Προϊσταμένου: ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Νομικής ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας».

Άρθρο 35
Φαρμακεία
Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν.328/1976 (128 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 3457/2006 (93 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Τα φαρμακεία που λειτουργούν εντός των ορίων της ίδιας τοπικής κοινότητας ή δημοτικής κοινότητας, ή δημοτικής ενότητας ή δήμους, του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 (87 Α΄) και της με αριθμό 45892/11-8-2010 Υπ. Απ. (Β΄ 1292) με τον ίδιο φαρμακοποιό εφόσον μεταφέρονται σε άλλες θέσεις, πρέπει να απέχουν, κατά το χρόνο της μεταφοράς από τα λειτουργούντα φαρμακεία, συστεγασμένα ή μη, εφόσον συμπλήρωσαν δέκα χρόνια λειτουργίας, το ήμισυ των αναφερομένων στην περίπτωση Α της παραγράφου 1 του παρόντος, αποστάσεων, οι οποίες μετρώνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση Β της παραγράφου 1 του παρόντος».


Κεφάλαιο Η’
Λοιπές-Τελικές-Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 36
Τελικές -Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την πρώτη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του παρόντος: α) Oι τρεις (3) Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας ορίζονται από το Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μεταξύ των πέντε (5) Υπεύθυνων για τον συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας Κέντρων Υγείας, οι οποίοι έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης των συγκεκριμένων καθηκόντων. β) Ο εκπρόσωπος του προσωπικού, πλην ιατρών, ορίζεται από το Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μεταξύ του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ με Α΄ βαθμό, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 37
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η οποία είναι αντίθετη με τις ρυθμίσεις του καταργείται.
Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις: Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 του ν.38! 68/2010 (….. Α΄), η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του ν. 1902/1990 (138 Α΄ ) καταργείται.

Άρθρο 38
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.


    Στην κορυφή