ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Τις προτάσεις του για τα οικονομικά ζητήματα των γιατρών απέστειλε σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας στο υπουργό Οικονομικών:
Προς τον
κ. Ιωάννη Στουρνάρα
Υπουργό Οικονομικών
Καρ. Σερβίας 10
Αθήνα 10184


Αθήνα 30-8-2012
ΑΠ 32064


Θέμα: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μετά από ενδελεχή μελέτη και επισκόπηση των βασικών προβλημάτων του ιατρικού κλάδου με την παρούσα προτείνει τη λήψη κάποιων, κατά την κρίση του, αναγκαίων και επιτακτικών μέτρων εκ μέρους του Υπουργείου σας.

Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι ιδιώτες ιατροί που με την ιδιότητά τους αυτή έχουν συμβληθεί με ασφαλιστικά ταμεία για την παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους, αντιμετωπίζουν πλέον ιδιαίτερα σοβαρά οικονομικά προβλήματα ενόψει της πλήρους σχεδόν αδυναμίας των αντισυμβαλλομένων ασφαλιστικών οργανισμών να αποπληρώσουν τα οφειλόμενα σε αυτούς από διετίας. Σε πολλές περιπτώσεις τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του ιατρείου τους, αλλά και η διασφάλιση των μέσων βιοπορισμού για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Πρόκειται κ. Υπουργέ, για τους συναδέλφους μας εκείνους που ασκούν το λειτούργημά τους με αυταπάρνηση, στηρίζουν το κοινωνικό σύστημα ασφάλισης και προσπαθούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους παρά την αδυναμία των ασφαλιστικών ταμείων να τους ανταμείψουν για το έργο τους.

Αυτονόητο είναι ότι οι συνάδελφοι αυτοί, στους οποίους κρατικοί φορείς (ασφαλιστικοί οργανισμοί) οφείλουν σημαντικά ποσά, βρίσκονται, με τη σειρά τους, σε πλήρη οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις τόσο προς το Κράτος όσο και προς τρίτους.

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η με νομοθετική ρύθμιση παροχή δυνατότητας:

1) Συμψηφισμού των οφειλομένων και εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των ιατρών από ασφαλιστικούς φορείς με οφειλές τους προς την εφορία.

2) Συμψηφισμού των οφειλομένων και εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των ιατρών από ασφαλιστικά ταμεία με τις οφειλόμενες προς αυτά τα ίδια πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές (πχ ΤΣΑΥ, ΙΚΑ).

3) Η με ρητή διάταξη απαλλαγή των ιατρών που έχουν εκκαθαρισμένες απαιτήσεις κατά ασφαλιστικών οργανισμών από πάσης φύσεως προσαυξήσεις, τόκους υπερημερίας ή διοικητικές, ποινικές ή άλλης φύσεως ποινές για τις εκ μέρους τους οφειλές προς το κράτος και φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς και τη μη εγγραφή τους στο Τειρεσία.

Η υλοποίηση τέτοιων μέτρων είναι και εφικτή, αφού αφορά σε εκκαθαρισμένες και άρα γνωστές σε κάθε ασφαλιστικό φορέα οφειλές έναντι των ιατρών.

Κύριε Υπουργέ, μία τέτοια απόφαση, την οποία το κράτος «οφείλει» κατά την άποψή μας στους ιατρούς αυτούς, όχι μόνο θα τους ανακουφίσει, αλλά και θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν απερίσπαστοι να εκτελούν το λειτούργημά τους. Δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής κανενός ότι πρόκειται για τους ιατρούς εκείνους που στηρίζουν το κοινωνικό κράτος σε μία δύσκολη για τη χώρα μας οικονομική συγκυρία.

Είναι για μας προφανές, ότι προεχόντως για λόγους ίσης μεταχείρισης, όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να ισχύσουν τόσο για τους ιατρούς όσο και για τις ιατρικές εταιρείες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Τέλος, επικουρικά, σε περίπτωση που ήθελε το Υπουργείο σας αποφασίσει την άμεση ή σε κάθε περίπτωση εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, καταβολή των οφειλομένων στους ιατρούς με περικοπή ποσοστού αυτών, αποτελεί θέση μας ότι η περικοπή αυτή δεν μπορεί, ενόψει ιδία και του χρόνου που θα γίνει, παρά να συνοδεύεται από με νομοθετική ρύθμιση πρόβλεψη αντίστοιχων περικοπών και των δικών τους επαγγελματικών οφειλών (πχ. προς το δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή και τράπεζες λόγω επαγγελματικών δανείων ή στα πλαίσια του Factoring).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για συζήτηση των παραπάνω ιδιαίτερα σημαντικών για το κλάδο ζητημάτων, προσβλέποντας σε μία συνάντησή μαζί σας για το σκοπό αυτό,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ    Στην κορυφή