ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ


Συνέχιση της ανομίας αποτελεί, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού Υλικού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ), η πρωτοβουλία του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου να προχωρήσει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την υπογραφή συμβάσεων προμήθειας «ορθοπεδικών υλικών και υλικών οστεοσύνθεσης», καθώς πρόκειται για διαδικασία η οποία αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία και κατ’ επέκταση δεν πληροί τους στοιχειώδεις όρους διαφάνειας απέναντι στους προμηθευτές ορθοπεδικού υλικού.

Συγκεκριμένα υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις προκειμένου να θεωρηθεί νόμιμη η διαδικασία διαπραγμάτευσης, με την οποία οι φορείς προσφεύγουν στους προμηθευτές της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους των υπό σύναψη συμβάσεων (αρ. 2 παρ. 12, εδ.γ του ν.2286/1995) μεταξύ των οποίων είναι:

1. Η αξία των προς προμήθεια ειδών να μην υπερβαίνει το ποσό των €20,000 πλέον ΦΠΑ ετησίως ανά Κ.Α.Ε (Υ.Α. 35130/739, ΦΕΚ Β 1291/11-8-2010
2. Να υπάρχει έγγραφη παραγγελία υλικών από το Νοσοκομείο, αλλά και υποχρεωτικά σύμβαση για τιμολόγια άνω των €2.500 (αρ. 80 του ν. 2362/1995 και αρ. 22 του Κώδικα Διοικ. Διαδικασίας
3. Η παραγγελία του Νοσοκομείου πρέπει να αναφέρει 1) τα είδη και την ποσότητά τους 2) την τιμή και το ύψος της δαπάνης 3) την αιτία για την οποία γίνεται η απ’ ευθείας ανάθεση
4) την απόφαση έγκρισης της προμήθειας από τον Διοικητή του Νοσοκομείου 5) την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 6) τον αριθμό καταχώρησης της ανάληψης υποχρέωσης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής και 7) την υπογραφή του δ/ντη της Υπηρεσίας.
Δεδομένου ότι η εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν τηρεί τις κατά τον νόμο απαιτούμενες προϋποθέσεις, παραλείποντας σημαντικά προαπαιτούμενα δεδομένα είναι βέβαιο ότι θα θεωρηθεί παράνομη από τους αρμόδιους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι και κατά συνέπεια δε θα θεωρήσουν κανένα ένταλμα πληρωμής των προμηθευτών. Άλλωστε από τις 28/06/2010, ημερομηνία κατάθεσης του νόμου Ν.3867/2010 στη Βουλή και έως και σήμερα, δεν υπάρχει νομική κάλυψη για τις προμήθειες που πραγματοποιούνται, είτε δυνάμει διαπραγματεύσεων, είτε απευθείας αναθέσεων λόγω επειγουσών αναγκών, ή παρατάσεων συμβάσεων, ή καθ’ οιονδήποτε άλλο επείγοντα τρόπο.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ. καλεί τους αρμόδιους φορείς να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, για την αποφυγή αντίστοιχων φαινομένων παράνομης συλλογής προσφορών από προμηθευτές, με την ολοκλήρωση του εκ του νόμου επιβαλλόμενου Μητρώου Υλικών και Προμηθευτών και τη θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης η οποία θα απεγκλωβίσει τους προμηθευτές, μέχρι την ολοκλήρωση των κεντρικών διαγωνισμών, από την τελματώδη αυτή κατάσταση, διασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική και ουσιαστική εξοικονόμηση δημοσίων δαπανών.
-


    Στην κορυφή