ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ


Με ισάριθμες αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, εγκρίνονται διαγωνισμοί προμήθειας σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναβάθμισης των υποδομών νοσοκομείων σε όλη την Επικράτεια, συνολικού προϋπολογισμού 23.389.621 Ευρώ.Σημειώνεται ότι όλα τα έργα υλοποιούνται με αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ, με την προβλεπόμενη διαδικασία της προκήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, τηρουμένων των περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεων, ενώ απαρέγκλιτα οι προϋπολογισμοί των ειδών πρέπει να εναρμονίζονται με τις τιμές του παρατηρητηρίου τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.Ειδικότερα εγκρίνονται :- H «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού, ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 3.155.800 ευρώ.- H προμήθεια έξι (6) ψηφιακών μαστογράφων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.650.000 ευρώ, καθώς και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Μονάδων Εντατικής Φροντίδας (Μ.Ε.Θ) Νοσοκομείων της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας, περιοχής ευθύνης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, συνολικής δαπάνης 1.935.000 ευρώ.- H προμήθεια στεφανιογράφου για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 650.000 ευρώ.- Η προμήθεια και εγκατάσταση νέου γραμμικού επιταχυντή στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.492.862 ευρώ.- Η εγκατάσταση Συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας και διαμόρφωση χώρου υποδοχής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ύψους δαπάνης 2.588.000 ευρώ.- Η προμήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής απόδοσης με προσροφητικό ψύκτη στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.075.000 ευρώ, με πηγή χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ και διαδικασίες υλοποίησης μετά την απόφαση ένταξης πράξης στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.- Η υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.650.000 ευρώ, με πηγή χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ και διαδικασίες υλοποίησης μετά την απόφαση ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013.- Η υλοποίηση έργου «Αναβάθμιση Ισογείου του κτιρίου των Εξωτερικών Ιατρείων – Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Κυπαρισσίας, συνολικής δαπάνης 1.262.959 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ 2007-2013 με διαδικασίες υλοποίησης μετά την έκδοση απόφασης ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου.- Η «Κατασκευή και ο εξοπλισμός του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Βασιλικάδων Ν. Κεφαλληνίας», προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ, όπως και η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών και αντίστοιχων μελετών του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας», προϋπολογισμού 730.000 ευρώ.


Παρά τη δυσμενή δημοσιονομική συγκυρία, με τις ανωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, για μια ακόμη φορά καταδεικνύεται η προσπάθεια διαφύλαξης και ενίσχυσης των παρεχομένων νοσοκομειακών υπηρεσιών τόσο προς όφελος της δημόσιας υγείας, όσο και του δημοσίου συμφέροντος. Μάλιστα προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα εργαλεία ανάπτυξης και πολιτικής, όπως η κοινοτική χρηματοδότηση.
    Στην κορυφή