ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ


Με ισάριθμες αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, χρηματοδοτούνται το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Φιλιατών Ηγουμενίτσας με ποσό ύψους 1.670.530 €, το Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης με ποσό ύψους 5.765.400 €, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με ποσό ύψους 1.482.000 €, το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας με ποσό ύψους 1.221.430 €, το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας με ποσό ύψους 702.700 € για την προμήθεια και απόκτηση του απαιτούμενου σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Διευκρινίζεται ότι η προμήθεια του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα εν λόγω νοσοκομεία υποστηρίζεται από πόρους των αντίστοιχων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, διενεργείται με προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με τις περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεις και οι προϋπολογισμοί των ειδών της προμήθειας υποχρεωτικά εναρμονίζονται με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

Επίσης με αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, ορίζεται το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας δικαιούχος και φορέας διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση υποδομών τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ)» ύψους 598.800 €, καθώς και το Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης δικαιούχος και φορέας διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Προσθήκη ισογείου κτιρίου για την στέγαση συγκροτήματος PET-CT» ύψους 289.050 €, με τη χρηματοδοτική υποστήριξη του ΕΣΠΑ και την πρόβλεψη της υποχρεωτικής τήρησης των κειμένων διατάξεων περί Κρατικών Προμηθειών και στις δύο περιπτώσεις.

Επισημαίνεται ότι με τις ανωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, και παρά τις υφιστάμενες δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες, ενισχύεται και αναβαθμίζεται περαιτέρω η αποτελεσματική και ποιοτική παροχή νοσοκομειακών υπηρεσιών προς όφελος της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος.


    Στην κορυφή