ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΝ ΠΑΤΡΑΣ


Ακόμη ένα δείγμα της συνεχιζόμενης ανομίας σε ό,τι αφορά τις προμήθειες των δημόσιων νοσοκομείων, αποτελεί σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού Υλικού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ), η απόφαση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών να προχωρήσει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών και υλικών οστεοσύνθεσης αξίας €1.3 εκατ ευρώ. Η διαδικασία που ακολούθησε η διοίκηση του νοσοκομείου, αποδεικνύεται ότι δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 2286/95, Π.Δ. 118/2007 & Π.Δ 60/2007) ενώ δεν πληροί κατά το ελάχιστο τους σχετικούς όρους διαφάνειας απέναντι στους προμηθευτές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η διαδικασία διαπραγμάτευσης, με την οποία οι φορείς προσφεύγουν στους προμηθευτές της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους των υπό σύναψη συμβάσεων, απαιτεί η αξία των προς προμήθεια ειδών να μην υπερβαίνει το ποσό των €20,000 πλέον ΦΠΑ ετησίως ανά Κ.Α.Ε (Υ.Α. 35130/739, ΦΕΚ Β 1291/11-8-2010). Το όριο αυτό είναι εμφανώς εξαιρετικά χαμηλότερο από το €1.3 εκατ ευρώ που αποτελεί τον προϋπολογισμό της εν λόγω διαπραγμάτευσης.
Πρόσθετα, ενδεικτικά σημεία που καταδεικνύουν πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι σύννομη είναι ότι:
δεν περιέχονταν σχέδιο σύμβασης όπως επιβάλλεται
δεν αναγράφονταν οι τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των αιτούμενων ειδών όπως επιβάλλεται ρητά από το νόμο
δεν αναφέρονταν προϋπολογισμός ανά είδος υλικού
δεν ζητήθηκε η προσκόμιση πιστοποιητικών για τη διασφάλιση της ποιότητας των υλικών
δεν αναφερόταν ο χρόνος και τόπος πληρωμής.
δεν υπήρχε έγκριση από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για τη διαδικασία (καθώς αυτή κρίνεται παράνομη)

Ως αποτέλεσμα, οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν θα θεωρήσουν τα σχετικά εντάλματα πληρωμής προμηθευτών, καθώς η διαδικασία δεν τηρεί τις νομικά απαιτούμενες προϋποθέσεις, δημιουργώντας έτσι ουσιώδη προβλήματα στην εξόφληση των σχετικών απαιτήσεων.

Για όλα τα παραπάνω η διοίκηση του νοσοκομείου ενημερώθηκε με επιστολές του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ (07/07/2011 & 12/07/2011), καθώς και με τηλεφωνική επικοινωνίας του νομικού συμβούλου του συλλόγου, με τον διοικητή του νοσοκομείου στις 07/07/2011. Παρόλα αυτά η διοίκηση προχώρησε στην παράνομη αυτή διαδικασία στις 08/07/2011, χωρίς κριτήρια επιλογής των προς προμήθεια ειδών και χωρίς να είναι σε θέση σήμερα να γνωρίζει τι ακριβώς αγοράζει.

Στο παραπάνω πλαίσιο ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ. καλεί και πάλι τους αρμόδιους φορείς να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, για την αποφυγή επανάληψης αντίστοιχων φαινομένων παράνομης συλλογής προσφορών από προμηθευτές. Παράλληλα προτείνει την άμεση ολοκλήρωση του Μητρώου Υλικών και Προμηθευτών, το οποίο επιβάλλεται από το νόμο, και τη θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης, μέχρι την ολοκλήρωση των κεντρικών διαγωνισμών, η οποία θα απεγκλωβίσει τους προμηθευτές. Η παρούσα κατάσταση δημιουργεί ασφυκτικά προβλήματα για τον κλάδο, ενώ παράλληλα κάθε άλλο παρά διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας και την ουσιαστική εξοικονόμηση δημοσίων δαπανών.


    Στην κορυφή