ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΝΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ


Με τη διενέργεια πανελλαδικών εξετάσεων θα εντάσσονται πλέον οι γιατροί στα προγράμματα απόκτησης ειδικότητας, καθώς το υπουργικό συμβούλιο έδωσε σήμερα την έγκριση του στο σχετικό σχέδιο νομού που παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος.

Πλέον καθιερώνονται ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την έναρξη ειδικότητας, με απώτερο στόχο την κατάργηση της ισχύουσας λίστας και ιδρύονται Επιστημονικές Εταιρείες των ιατρικών ειδικοτήτων, στις οποίες θα αντιστοιχούν οι 41 κύριες ειδικότητες. Σε αυτές θα συμπεριληφθούν οι ειδικότητες της Γηριατρικής και της Ιατρικής Γενετικής. Οι Επιστημονικές Εταιρείες θα έχουν σημαντικές αρμοδιότητες, όπως τη χορήγηση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας και την εισήγηση για το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των ειδικευομένων γιατρών.

ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για
Την Ίδρυση Επιστημονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων,
Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας του ΚΕΣΥ
Την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και
Τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση Ιατρών


Το παρόν κείμενο αποτελεί τη τελική εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας, εκτός του 3ου άρθρου, της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ, όπως διαμορφώθηκε ως την 24η Μαρτίου 2011 μετά προεργασία 10 μηνών. Το πλαίσιο αρχών της πρότασης έχει υιοθετηθεί από την ολομέλεια του ΚΕΣΥ της 28ης Μαρτίου 2011.

Άρθρο 1
Ίδρυση Επιστημονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων [ΕΕΙΕ]

Ιδρύονται Επιστημονικές Εταιρίες των Ιατρικών Ειδικοτήτων του ₼ρθρου 3 του παρόντος Νόμου, με Νομική μορφή που μπορεί να ορίζει την υποχρεωτικότητα εγγραφής των Ιατρών που είναι κάτοχοι του τίτλου και τη δυνατότητα να αποδέχονται δωρεές και χορηγίες.

Σκοπός των [ΕΕΙΕ] είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για την καλύτερη δυνατή ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω της συμμετοχής τους στην οργάνωση, την παροχή και την αξιολόγηση της εκπαίδευσης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας , τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ιατρικού δυναμικού.

Οι ΕΕΙΕ χορηγούν το τίτλο της ιατρικής ειδικότητας.

Οι ΕΕΙΕ έχουν ακόμη ως αρμοδιότητες
- Τη δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων για κάθε ιατρική πράξη της ειδικότητάς τους
- Την επιμέλεια επιστημονικών εκδόσεων
- Την κατάρτιση και την παρακολούθηση του υγειονομικού χάρτη σε ότι τις αφορά, περιλαμβανομένων των εισηγήσεων για το συνολικού αριθμό των ειδικευομένων ιατρών και των θέσεων ειδίκευσης σε κάθε ΕΚ.
- Την πρόταση για τη συγκρότηση, την αξιολόγηση και την ενδεχόμενη απένταξη εκπαιδευτικών κέντρων και μονάδων.( Medical Audit και Πιστοποίηση)
- Την εισήγηση για το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών , που εκδίδεται με ΥΑ

Οι ΕΕΙΕ εκφράζουν τη γνώμη τους για κάθε σώμα εκλεκτόρων, κριτών και αξιολογητών της ειδικότητάς τους. Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τους για τα σώματα των εξεταστών απόκτησης τίτλου ειδικότητας.

Οι ΕΕΙΕ έχουν δύο έδρες μια στην Αθήνα και μια στην Θεσσαλονίκη. Διοικούνται από 9μελή Διοικητικά Συμβούλια στα οποία εξασφαλίζεται η ελάχιστη συμμετοχή Πανεπιστημιακών ιατρών, ιατρών του ΕΣΥ και των ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών. Η εκλογή των μελών του προεδρείου(Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας) των ΔΣ είναι άμεση. Στο προεδρείο κατανέμονται οι αρμοδιότητες της εκπαίδευσης ειδικευομένων, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ,της διεθνούς εκπροσώπησης και των εκδόσεων. Οι υποψηφιότητες για θέση του προεδρείου προαπαιτούν ελάχιστα προσόντα ερευνητικής, εκπαιδευτικής και κλινικής εμπειρίας. Η θητεία των ΔΣ είναι τριετής. Οι εκλογές διαδικασίες επιτρέπουν την επιστολική και την ηλεκτρονική ψήφο. Εκλογικά κέντρα λειτουργούν σε κάθε έδρα διοικητικής περιφέρειας.
Η πρώτη εγγραφή γίνεται με τη συμμετοχή στις εκλογές. Ως την πρώτη εκλογή, που προσδιορίζεται για τον Νοέμβριο 2011, τα ΔΣ των σημερινών εταιρειών ορίζονται- εάν το επιθυμούν ως διοικούσες επιτροπές- άλλως αυτές ορίζονται από το πρωτοδικείο.

Εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκδίδεται Υπουργική απόφαση (ή Προεδρικό Διάταγμα;) που καθορίζει τα καταστατικά των ΕΕΙΕ και της ΣυνΙΕ και κάθε άλλο θέμα για την εκλογική διαδικασία.

Οι πρόεδροι των ΕΕΙΕ συγκροτούν τη Σύνοδο των Ιατρικών Ειδικοτήτων.
Η ΣυνΙΕ έχει ως αντικείμενα-αρμοδιότητες
- την έκφραση γνώμης για τη σύσταση νέων ιατρικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων
- τα διεταιρικά επιστημονικά και εκπαιδευτικά θέματα
- την ιατρική ηθική και δεοντολογία και τον έλεγχο των ιατρικών λαθών
- τη συνολική κατάρτιση και την παρακολούθηση του υγειονομικού χάρτη,όσον αφορά το ιατρικό δυναμικό.
- λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο ενστάσεων για τη συγκρότηση-αξιολόγηση-απένταξη εκπαιδευτικών κέντρων και μονάδων.
- ! Εκλέγει 3μελές προεδρείο (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα) που την εκπροσωπεί στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Υγειονομικών Επιστημών.
- Εισηγείται θεματοδότες, εξεταστές και επιτηρητές των εξετάσεων εισαγωγής για εκπαίδευση σε ιατρική ειδικότητα.
- Δημιουργείται γραμματεία της ΣυνΙΕ.
- Οι πόροι της ΣυνΙΕ προέρχονται από το 5% των εσόδων των ΕΕΙΕ που μεταβιβάζεται ετησίως, δωρεές και χορηγίες.


Άρθρο 2

Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας του ΚΕΣΥ

Δημιουργείται γραμματεία και υπηρεσία.
Μπορεί να αναθέτει μελέτες και κάθε άλλο έργο σε εξωτερικούς συνεργάτες

Υπάγονται οι αρμοδιότητες
- Της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ.
- Όλων των επιτροπών του ΚΕΣΥ για αναγνώριση χρόνου ειδίκευσης, εκπαιδευτικών αδειών, αναγνώρισης άλλων επαγγελμάτων υγείας, εξειδικεύσεων σε υγειονομικές επιστήμες, νέες βιοιατρικές επιστήμες κλπ
- Της εθνικής επιτροπής ηθικής και ιατρικής δεοντολογίας
- Της επιτροπής του ΕΟΦ για την αναγνώριση επιστημονικών εκδηλώσεων
- Της μοριοδότησης κάθε ιατρικής επιστημονικής εκδήλωσης(κατά UEMS σε συνεργασία με τον ΠΙΣ)
- Της μοριοδότησης κάθε επιστημονικής εκδήλωσης των άλλων επιστημών υγείας με τη συνεργασία των αντιστοίχων φορέων των άλλων επιστημών.
- Η εισήγηση θεμάτων επαγγελματικών δικαιωμάτων των υγειονομικών
- Η έκφραση γνώμης για τον αριθμό εισαγωγής φοιτητών στις υγειονομικές σχολές

Διοικείται από 15 μελές ΔΣ που μετέχουν: ( 3ΣΙΕ, 2ΠΙΣ, 1 ΟΔΟΜ, 1 ΠΦΣ, 2ΑΕΙ-Ι,1ΑΕΙ-ΟΔ, 1 ΑΕΙ-Φ, 1ΑΕΙ-ΒΙΟΛ, 1ΑΕΙ-ΝΟΣΗΛ, 1ΕΣΔΥ, 1ΥΥΚΑ). Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος από τα μέλη ΣΙΕ ή ΑΕΙ
- Οι πόροι του ΙνστΕΣΕΥΕ προέρχονται από το 5% των εσόδων των ΕΕΙΕ που μεταβιβάζεται ετησίως,
- Δωρεές και χορηγίες.
- Το 1% των προϋπολογισμών των συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που υποβάλλουν αιτήματα αναγνώρισης και μοριοδότησης. Το 50% του ποσού αυτού μεταβιβάζεται στο ΚΕΣ! Υ.


Άρθρο 3

Ιατρικές ειδικότητες

[Οι περιλήψεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ειδικοτήτων που ακολουθούν είναι προσωρινές. Οι Καθηγητές Λ. Μιχάλης και Τ. Φιλαλήθης έχουν αναλάβει την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με τις Επιστημονικές Εταιρίες.]

1. Οι κάτοχοι πτυχίου Ιατρικών Σχολών της χώρας ή ισότιμων πτυχίων της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Κράτος δύνανται να εκπαιδευτούν σε μία από τις ακόλουθες ειδικότητες:
α. Αγγειοχειρουργική
β. Αιματολογία
γ. Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
δ. Ακτινολογία
ε. Αλλεργιολογία
στ. Αναισθησιολογία
ζ. Βιοπαθολογία
η. Γαστρεντερολογία
θ. Γενική Ιατρική
ι. Γηριατρική
ια. Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
ιβ. Δερματολογία – Αφροδισιολογία
ιγ. Ενδοκρινολογία
ιδ. Εσωτερική Παθολογία
ιε. Ιατρική Γενετική
ιστ. Ιατρική της Εργασίας
ιζ. Ιατροδικαστική
ιη.Kαρδιολογία
ιθ. Κοινωνική Ιατρική
κ.. Κυτταρολογία
κα. Μαιευτική-Γυναικολογία
κβ.Νευρολογία
κγ. Νευροχειρουργική
κδ.Νεφρολογία
κε.Oγκολογική Παθολογία
κστ.Ορθοπαιδική
κζ.Ουρολογία
κη. Οφθαλμολογία
κθ.Παθολογική Ανατομική
λ.Παιδιατρική
λα.Παιδοψυχιατρική
λβ.Πλαστική Χειρουργική
λγ. Πνευμονολογία
λδ Πυρηνική Ιατρική
λε.Ρευματολογία
λστ.Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
λζ.Χειρουργική
λη.Χειρουργική Θώρακα
λθ. Χειρουργική Παίδων
μ.Ψυχιατρική
μα.Ωτορινολαρυγγολογία


2. Το γνωστικό αντικείμενο και η διάρκεια σπουδών για κάθε ιατρική ειδικότητα καθορίζεται ως εξής:

α. Αγγειοχειρουργική
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευμένος αγγειοχειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να θεραπεύει τις αγγειακές νόσους:
αα. όλων των αρτηριών, πλην της ανιούσας αορτής, του αορτικού τόξου και των στεφανιαίων,
αβ. του φλεβικού δικτύου και
αγ. των λεμφικών αγγείων.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί επτά χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
αα. πρώτη περίοδος, τριάντα έξι μήνες στη Χειρουργική και
αβ. δεύτερη περίοδος, τριάντα έξι μήνες στην Αγγειοχειρουργική, έξι μήνες στη Χειρουργική Θώρακα και έξι μήνες στην Καρδιοχειρουργική.

β. Αιματολογία
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευμένος αιματολόγος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και αντιμετωπίζει τα αιματολογικά νοσήματα και αιματολογικές διαταραχές σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς αρρώστους.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
βα. πρώτη περίοδος, είκοσι τέσσερις μήνες στην Εσωτερική Παθολογία ή Παιδιατρική και
ββ. δεύτερη περίοδος, είκοσι τέσσερις μήνες στην Κλινική Αιματολογία, η οποία περιλαμβάνει και τη μορφολογική μελέτη του αιμοποιητικού συστήματος (σε χρόνο που ισοδυναμεί με έξι μήνες Εργαστηριακή Αιματολογία), δεκαοκτώ μήνες στην Εργαστηριακή Αιματολογία και έξι μήνες στην Αιμοδοσία.

γ. Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε ο ειδικευμένος ακτινοθεραπευτής–ογκολόγος να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τα ακτινοθεραπευτικά προβλήματα που εμφανίζονται κατά την αντιμετώπιση ογκολογικών αρρώστων. Ο ειδικευόμενος στην ακτινοθεραπευτική ογκολογία, πρέπει, κατά προτεραιότητα, να εμπεδώσει την ασφαλή, ακριβή και αποτελεσματική χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών και να εξοικειωθεί, σε ικανοποιητικό επίπεδο, με τις σύγχρονες μεθόδους ακτινοθεραπείας, κατά τη ριζική και ανακουφιστική ακτινοθεραπεία αρρώστων με κακοήθη νεοπλάσματα. Επιπρόσθετα, πρέπει να γνωρίζει και τις εφαρμογές της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στην αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων, όπως, ιδίως, αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες και πρόληψη επαναστένωσης στεφανιαίων αγγείων.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια και έξι μήνες, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
γα. πρώτη περίοδος, έξι μήνες στην Εσωτερική Παθολογία και δώδεκα μήνες στην Ογκολογική Παθολογία και
γβ. δεύτερη περίοδος, έξι μήνες στην Ακτινολογία, τριάντα έξι μήνες Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία και δύο τρίμηνα σε αντικείμενα επιλογής του ειδικευόμενου.


δ. Ακτινολογία
Ι. Είναι πολυθεματική ειδικότητα και περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στο βασικό γνωστικό αντικείμενο – κοινό κορμό της Ακτινολογίας ανά σύστημα, ώστε ο ειδικευμένος ακτινολόγος να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις Ακτίνες – Χ, τους Υπέρηχους, την Υπολογιστική Τομογραφία, τη Μαγνητική Τομογραφία και την Ψηφιακή Αγγειογραφία για διαγνωστικούς σκοπούς και να μπορεί να επεκτείνεται και σε θεραπευτικά πεδία με παρεμβατικές τεχνικές καθοδηγούμενες από τις παραπάνω μεθόδους απεικόνισης.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
δα. πρώτη περίοδος, δώδεκα μήνες στα βασικά πεδία της Ακτινολογίας (Ακτινοφυσική, Ακτινοβιολογία, Ακτινοπροστασία και Ακτινοανατομία) και κυκλικά στις τεχνικές εφαρμογής της Ακτινοδιαγνωστικής, της Υπερηχοτομογραφίας, της Υπολογιστικής Τομογραφίας, της ! Αγγειογραφίας και της Μαγνητικής Τομογραφίας
δβ. δεύτερη περίοδος, τριάντα έξι μήνες κυκλικής εκπαίδευσης στην Ακτινολογία ανά σύστημα ως εξής: Μυοσκελετική Ακτινολογία (δεκαεπτά εβδομάδες), Ακτινολογία Θώρακα (δεκαεπτά εβδομάδες), Ακτινολογία Πεπτικού (δεκαεπτά εβδομάδες), Νευροακτινολογία (δεκαεπτά εβδομάδες), Ακτινολογία Ουρογεννητικού Συστήματος (δεκατέσσερις εβδομάδες), Ακτινολογία Καρδιαγγειακού Συστήματος (δώδεκα εβδομάδες), Παιδιατρική Ακτινολογία (δώδεκα εβδομάδες), Ακτινολογία Κεφαλής και τραχήλου (δέκα εβδομάδες), Επεμβατική Ακτινολογία (οκτώ εβδομάδες), Ακτινολογία Μαστού (έξι εβδομάδες), επείγουσα Ακτινολογία (οκτώ εβδομάδες) και
δγ. τρίτη περίοδος, δώδεκα μήνες πρόσθετης – συμπληρωματικής κυκλικής εκπαίδευσης ανά σύστημα ή σε ένα μόνο σύστημα επιλογής του ειδικευόμενου.

ε. Αλλεργιολογία
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων:
εα. στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των συχνότερων αλλά και σπάνιων νοσολογι! κών καταστάσεων της Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
εβ. στη διενέργεια των in vivo και in vitro απαιτούμενων διαγνωστικών εξετάσεων και
εγ. στη διενέργεια με επιτυχία και ασφάλεια των συνεδριών της Ειδικής Ανοσοθεραπείας.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
εα. πρώτη περίοδος, είκοσι τέσσερις μήνες στην Εσωτερική Παθολογία ή Παιδιατρική και
εβ. δεύτερη περίοδος, τριάντα μήνες στην Κλινική Αλλεργιολογία – Ανοσολογία, έξι μήνες σε Εργαστήριο Ανοσολογίας, έξι μήνες στην Πνευμονολογία, τρεις μήνες στη Δερματολογία και τρεις μήνες στην Ωτορινολαρυγγολογία.

στ. Αναισθησιολογία
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ταχείας λήψης αποφάσεων και ικανότητας επικοινωνίας και συμπεριφοράς για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας, την περιεγχειρητική φροντίδα για χειρουργικές και διαγνωστικές επεμβάσεις, προγραμματισμένες και επείγουσες και την αντιμετώπιση αρρώστων με οξύ και χρόνιο πόνο.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
στα. πρώτη περίοδος, δεκαοκτώ μήνες στα βασικά πεδία της Αναισθησιολογίας
στβ. δεύτερη περίοδος, τρεις μήνες στην Πνευμονολογία και τρεις μήνες καρδιολογία και
στγ. τρίτη περίοδος, τριάντα έξι μήνες στην Αναισθησιολογία {από τους οποίους τρεις μήνες σε Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων (Τ.Ε.Π.) και έξι μήνες σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Φ.) – Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.)} σε Αναισθησιολογικά τμήματα νοσοκομείων, στα οποία καλύπτεται το αντίστοιχο περιεχόμενο εκπαίδευσης.

ζ. Βιοπαθολογία
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τη διενέργεια και ερμηνεία εργαστηριακών εξετάσεων στα επί μέρους πεδία της Μικροβιολογίας, της Εργαστηριακής Αιματολογίας, της Ιατρικής Βιοχημείας και της Ανοσολογίας.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
ζα. πρώτη περίοδος, δώδεκα μήνες στην Εσωτερική Παθολογία και
ζβ. δεύτερη περίοδος, δώδεκα μήνες στη Μικροβιολογί! α, εννέα μήνες στην Ανοσολογία, δώδεκα μήνες στην Ιατρική Βιοχημεία, δώδεκα μήνες στην Εργαστηριακή Αιματολογία και τρεις στην Αιμοδοσία.

η. Γαστρεντερολογία
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευμένος γαστρεντερολόγος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τα συνήθη αλλά και σπανιότερα νοσήματα του πεπτικού, χρόνια και επείγοντα. Επίσης, πρέπει να είναι αυτάρκης στην εκτέλεση υπερηχογραφημάτων των οργάνων, που αφορούν την ειδικότητα (γαστρεντερικός σωλήνας, ήπαρ, πάγκρεας, χοληφόρα αγγεία) και την εκτέλεση των βασικών ενδοσκοπικών πράξεων, δηλαδή οισοφαγογαστρο-δωδεκαδακτυλοσκοπήσεων, με τις αντίστοιχες αιμοστατικές τεχνικές, ολικών κολοσκοπήσεων, με τις αντίστοιχες αιμοστατικές τεχνικές, πολυπεκτομών και πρωκτοσκοπήσεων. Τέλος, περιλαμβάνει την εκτέλεση προαιρετικών ενδοσκοπικών πράξεων, δηλαδή διαγνωστική και θεραπευτική ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία, θεραπευτικές τεχνικές με χρήση laser, διαστολές στενώσεων, μανομετρία και pHμετρία, ενδοσκοπικούς ! υπέρηχους, διαγνωστική λαπαροσκόπηση, παρεμβατική πρωκτολογία και προχωρημένη ηπατολογία (των μεταμοσχεύσεων).
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
ηα. πρώτη περίοδος, είκοσι τέσσερις μήνες στην Εσωτερική Παθολογία και
ηβ. δεύτερη περίοδος, σαράντα οκτώ μήνες στη Γαστρεντερολογία.

θ. Γενική Ιατρική
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευμένος Γενικός Ιατρός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και θεραπεύει όλα τα οξέα και χρόνια νοσήματα και τις αδιαφοροποίητες και ασαφείς νοσολογικές περιπτώσεις που παρουσιάζονται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.), να παρέχει άμεση περίθαλψη στις επείγουσες περιπτώσεις και να παραπέμπει σε άλλες ιατρικές ειδικότητες και υπηρεσίες υγείας τις περιπτώσεις, που απαιτούν εξειδικευμένη φροντίδα. Να αντιμετωπίζει τον άρρωστο ως ολότητα, λαμβάνοντας υπόψη την ψυχολογία του και το οικογενειακό, εργασιακό και κοινωνικό του περιβάλλον και να μπορεί να παρέχ! ει υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και προαγωγής της υγείας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, καθώς και υπηρεσίες αποκατάστασης. Τέλος, θα πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγει επιδημιολογικές έρευνες στον πληθυσμό ευθύνης της Π.Φ.Υ., συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των αναγκών υγείας, του σχεδιασμού και της πραγματοποίησης παρεμβάσεων σε συνεργασία με την κοινότητα και τους φορείς της και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί τέσσερα χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
θα. πρώτη περίοδος, δεκαέξι μήνες στον Κύκλο Παθολογίας, που περιλαμβάνει εκπαίδευση στο αντικείμενο της Εσωτερικής Παθολογίας, της Καρδιολογίας, της Παιδιατρικής, της Πνευμονολογίας, της Νευρολογίας, και της Δερματολογίας και δεκατρείς μήνες στον Κύκλο Χειρουργικής, που περιλαμβάνει εκπαίδευση στο αντικείμενο της Χειρουργικής, της Ορθοπαιδικής, της Μαιευτικής–Γυναικολογίας, της Οφθαλμολογίας, της Ωτορινολαρυγγολογίας και της Ουρολογίας και
θβ. δεύτερη περίοδος, τρεις μήνες στον Εργαστηριακό Κύκλο, που περιλαμβάνει εκπαίδευση στο αντικείμενο της Ακτινολογίας και της Βιοπαθολογίας και δεκαέξι μήνες στον Κύκλο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που περιλαμβάνει εκπαίδευση σε Κέντρο Υγείας και στα αντικείμενα της Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχιατρικής, της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής και της Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Μεθοδολογίας της Έρευνας.
ΙΙΙ. Παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις των υποπαραγράφων 1 και 2 της παραγράφου δ του άρθρου 29 του νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304 Α’).

ι. Γηριατρική

ια. Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
Ι. Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική καθορίζεται ως ειδικότητα της ιατρικής και της οδοντιατρικής επιστήμης. Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε ο ειδικευμένος Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τις συνήθεις και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις, που αφορούν στη στομα! τική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο, καθώς και τις τυχόν επεκτάσεις τους στην κεφαλή και στον τράχηλο.
ΙΙ. Η εκπαίδευση αρχίζει μετά τη λήψη των πτυχίων Οδοντιατρικής ή Ιατρικής και τη συμπλήρωση του τελευταίου εξαμήνου φοίτησης στη σχολή του δεύτερου πτυχίου και διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
ιαα. πρώτη περίοδος, έξι μήνες στη Χειρουργική και
ιαβ. δεύτερη περίοδος, σαράντα οκτώ μήνες στη Χειρουργική στόματος, γνάθων και προσώπου και έξι μήνες σε αντικείμενο επιλογής του ειδικευόμενου.
ΙΙΙ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση στις εξετάσεις λήψης της ειδικότητας είναι η κατοχή και των δύο πτυχίων, δηλαδή της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής.
ΙV. Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί μπορούν να είναι μέλη του Οδοντιατρικού ή του Ιατρικού Συλλόγου, στην περιφέρεια του οποίου έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση.
V. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α’), του π.δ. 273/2001 (ΦΕΚ 195 Α’), του π.δ. 331/1994 «Αναγνώριση νοσοκομειακών μονάδων για ειδίκευση στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής» (ΦΕΚ 175 Α’), του π.δ. 390/1991 «Τρόπος και διαδικασία επιλογής ειδικευομένων Γναθοχειρουργικής με εξετάσεις» (ΦΕΚ 140 Α’) και του π.δ. 200/1988 «Όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεως τίτλου της οδοντιατρικής ειδικότητας και της Γναθοχειρουργικής» (ΦΕΚ 87 Α’) διατηρούνται σε ισχύ, κατά το μέρος που δεν είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις του παρόντος.

ιβ. Δερματολογία – Αφροδισιολογία
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευμένος Δερματολόγος να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να θεραπεύει τις συνήθεις και σπανιότερες πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς παθήσεις:
ιβα. του δέρματος και των εξαρτημάτων του,
ιββ. των ορατών βλεννογόνων,
ιβγ. της πρωκτογεννητικής περιοχής,
ιβδ. του επιπολής κυκλοφορικού συστήματος.
Πρέπει, επίσης, να διαγιγνώσει και να αντιμετωπίζει τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσή! ματα.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
ιβα. πρώτη περίοδος, δώδεκα μήνες στην Εσωτερική Παθολογία και
ιββ. δεύτερη περίοδος, σαράντα οκτώ μήνες στη Δερματολογία - Αφροδισιολογία.

ιγ. Ενδοκρινολογία
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευμένος Ενδοκρινολόγος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τα συνήθη αλλά και σπανιότερα ενδοκρινολογικά νοσήματα σε νοσηλευόμενους αλλά και εξωτερικούς αρρώστους. Το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της ενδοκρινολογίας καλύπτει τις παθήσεις των ενδοκρινών αδένων, τις διαταραχές του μεταβολισμού, το σακχαρώδη διαβήτη, τη διατροφή και την Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
ιγα. πρώτη περίοδος, είκοσι τέσσερις μήνες στην Εσωτερική Παθολογία ή δώδεκα μήνες στην Εσωτερική Παθολογία και δώδεκα μήνες στην Παιδιατρική. Η εκπαίδευση στην Παιδιατρική θα γίνεται σε Παιδιατρικά Τμήματα, που ασχολούνται με ενδοκρινολογία της παιδικής ηλικίας κ! αι
ιγβ. δεύτερη περίοδος, σαράντα οκτώ μήνες στην Ενδοκρινολογία, από τους οποίους δώδεκα μήνες εκπαίδευσης στις διαγνωστικές μεθόδους διερεύνησης των ενδοκρινολογικών και μεταβολικών νοσημάτων.

ιδ. Εσωτερική Παθολογία
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευμένος Παθολόγος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και αντιμετωπίζει τις συνήθεις αλλά και σπανιότερες νοσολογικές οντότητες και σύνδρομα της Εσωτερικής Παθολογίας σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς αρρώστους. Επιπλέον, ο ειδικευμένος Παθολόγος θα πρέπει να μπορεί να ενεργεί ως σύμβουλος σε χειρουργικούς αρρώστους και αρρώστους, που εμπίπτουν σε άλλες ειδικότητες.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
ιδα. πρώτη περίοδος, σαράντα οκτώ μήνες στην Εσωτερική Παθολογία και
ιδβ. δεύτερη περίοδος, τρεις μήνες σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έξι μήνες στην Καρδιολογία, έξι μήνες σε Κέντρο Υγείας, δύο τρίμηνα, κατ’ επιλογήν του ειδικευόμενου, στον Παθολογικό Τομέα ή στο Τ.Ε.Π. και ένα τρίμηνο, κατ’ επιλογήν του ειδικευόμενου, στην Αιματολογία ή στην Παιδιατρική.


Ιε. Ιατρική Γενετική

ιστ. Ιατρική της Εργασίας
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευμένος Ιατρός της Εργασίας:
ιστα. να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος, να εκτιμά τις επιδράσεις τους στην υγεία των εργαζομένων, καθώς και να προβαίνει σε διαφορική διάγνωση της κοινής νόσου από τις επαγγελματικές νόσους,
ιστβ. να προσανατολίζει τον ιατροβιολογικό έλεγχο των εργαζομένων στην κατεύθυνση της πρόληψης ή έγκαιρης διάγνωσης,
ιστγ. να προτείνει μέτρα για την πρόληψη ή ελαχιστοποίηση των επαγγελματικών νόσων και ατυχημάτων,
ιστδ. να είναι σε θέση να παρέχει άμεση βοήθεια στα οξέα και επείγοντα περιστατικά στους χώρους εργασίας,
ιστε. να φροντίζει για την επανένταξη των εργαζομένων μετά από ατύχημα ή νόσο, επανεκτιμώντας την κατάσταση υγείας τους και
ιστ.στ. να έχει! σαφείς γνώσεις οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στην επιχείρηση (τήρηση αρχείου και ατομικού βιβλιαρίου επαγγελματικού κινδύνου των εργαζομένων), διεξαγωγής επιδημιολογικών ερευνών στην κατεύθυνση της προώθησης της υγείας και ασφάλειας της εργασίας και γνώση των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, καθώς και της σχετικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί τέσσερα χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
ιστα. πρώτη περίοδος, δεκαπέντε μήνες στην Εσωτερική Παθολογία και
ιστβ. δεύτερη περίοδος, έξι μήνες στην Πνευμονολογία, τρεις μήνες στην Ορθοπαιδική, δύο στη Δερματολογία, ένα μήνα στην Ωτορινολαρυγγολογία, ένα μήνα στην Οφθαλμολογία και είκοσι μήνες στην Ιατρική της Εργασίας.

ιζ. Ιατροδικαστική
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευμένος Ιατροδικαστής να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τα προβλήματα, που συναντώνται κατά την! πρακτική άσκηση της Ιατροδικαστικής, σε σχέση με την Θανατολογία, την Κλινική Ιατροδικαστική, την Εργαστηριακή Ιατροδικαστική και την Τοξικολογία.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί τέσσερα χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
ιζα. πρώτη περίοδος, δώδεκα μήνες στην Παθολογική Ανατομική και
ιζβ. δεύτερη περίοδος, τριάντα έξι μήνες στην Ιατροδικαστική.

ιη. Καρδιολογία
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε ο ειδικευμένος Καρδιολόγος:
ιηα. να είναι σε θέση να κάνει διαγνωστικές υποθέσεις και να προβαίνει σε διαφορική διάγνωση των μεγάλων ανατομικών και λειτουργικών καρδιακών συνδρόμων,
ιηβ. να πιθανολογεί τα αίτια της πάθησης,
ιηγ. να εκτελεί και ερμηνεύει βασικές ειδικές αναίμακτες καρδιολογικές εξετάσεις,
ιηδ. να χορηγεί τα καρδιολογικά φάρμακα, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδείξεις, αντενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, καθώς και το κόστος τους,
ιηε. να εκτελεί τους κοινούς διαγνωστικούς και θεραπευτικούς χειρισμούς της καρδιολογίας και
ιηστ. να εκτελεί φλεβικούς και αρτηριακούς καθετηριασμούς.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
ιηα. πρώτη περίοδος, είκοσι τέσσερις μήνες στην Εσωτερική Παθολογία,
ιηβ. δεύτερη περίοδος, τριάντα μήνες σε καρδιολογικό τμήμα, που περιλαμβάνουν τρεις έως έξι μήνες τουλάχιστον άσκηση σε στεφανιαία μονάδα, τρεις έως έξι μήνες τουλάχιστον σε εξωτερικό καρδιολογικό ιατρείο και τρεις έως έξι μήνες τουλάχιστον άσκηση κατ’ επιλογήν του ειδικευόμενου σε πεδίο ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του και τις ανάγκες του καρδιολογικού κέντρου,
ιηγ. τρίτη περίοδος, πέντε μήνες σε εργαστήριο ή ιατρείο υπερηχοκαρδιογραφίας, τρεις σε εργαστήριο ή ιατρείο κοπώσεων ή πυρηνικής καρδιολογίας, δύο μήνες σε εργαστήριο ή ιατρείο βηματοδοτών, πέντε μήνες σε αίθουσα καρδιακών καθετηριασμών και τρεις μήνες σε παιδοκαρδιολογική ή καρδιοχειρουργική κλινική ή κοινή Μ.Ε.Θ..

ιθ. Κοινωνική Ιατρική
Ι. Περιλαμβάνει την επιστήμη και την τέχνη της πρόληψης της ασθένειας, της αύξηση! ς της διάρκειας ζωής και της προαγωγής της υγείας μέσω οργανωμένων ενεργειών της κοινωνίας. Ειδικότερα, περιλαμβάνει:
ιθα. τη γνώση των μεθόδων εκτίμησης των αναγκών υγείας του πληθυσμού,
ιθβ. την εκτίμηση των αναγκών υγείας του πληθυσμού ή ειδικών ομάδων πληθυσμού,
ιθγ. την επιδημιολογική μελέτη των νόσων και την έρευνα της αιτίας των νόσων,
ιθδ. την παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπιση των λοιμωδών νοσημάτων,
ιθε. την παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπιση των καθοριστικών για την υγεία παραγόντων του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης συμπεριφοράς,
ιθστ. τη γνώση των μεθόδων και των τεχνικών πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης των ασθενειών και
ιθζ. το σχεδιασμό, οργάνωση, διοίκηση και αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί τέσσερα χρόνια τα οποία κατανέμονται ως εξής:
ιθα. πρώτη περίοδος, δώδεκα μήνες από τους οποίους έξι μήνες στην Εσωτερική Παθολογία, η οποία περιλαμβάνει βασική θεωρητική, κλινική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και έξι μ! ήνες σε Κέντρο Υγείας και
ιθβ. δεύτερη περίοδος, τριάντα έξι μήνες από τους οποίους:
i. δώδεκα μήνες στη θεωρητική κατάρτιση σε Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Η θεωρητική κατάρτιση καλύπτει τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Επιδημιολογία, Βιοστατιστική, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομία της Υγείας, Οργάνωση, Διοίκηση και Προγραμματισμό των Υπηρεσιών Υγείας, Προληπτική Ιατρική και Προαγωγή της Υγείας, Έλεγχο και Πρόληψη των Λοιμωδών Νοσημάτων, Περιβαλλοντική Ιατρική και Διατροφή,
ii. δώδεκα μήνες σε πρακτική άσκηση, που πραγματοποιείται σε Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής ή Εργαστήριο Επιδημιολογίας ή Τομέα ή Εργαστήριο με δραστηριότητα, που εμπίπτει στα αντικείμενα του προηγούμενου εδαφίου και
iii. δώδεκα μήνες σε πρακτική άσκηση, που πραγματοποιείται σε Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας.


κ. Κυτταρολογία
κα. Μαιευτική – Γυναικολογία
Ι. Περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στη λειτουργία και τις παθήσεις του γεννητικού συστήματος της γυναίκας και τη λειτουργία των οργάνων που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από το γεννητικό σύστημα, όπως οι ενδοκρινείς αδένες και ο μαστός. Επίσης, περιλαμβάνει την παρακολούθηση της γυναίκας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τη διεκπεραίωση της διαδικασίας του τοκετού και τον έλεγχο της περιόδου της λοχείας. Συγχρόνως, καλύπτει και τον τομέα του οικογενειακού προγραμματισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται ο έλεγχος των γεννήσεων και η αντιμετώπιση των σεξουαλικών προβλημάτων και των ψυχικών επιπτώσεων που συνδέονται με αυτά.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
καα. πρώτη περίοδος, δώδεκα μήνες στη Χειρουργική
καβ. δεύτερη περίοδος, είκοσι ένα μήνες στη Μαιευτική, είκοσι ένα μήνες στη Γυναικολογία και δύο τρίμηνα στα ακόλουθα αντικείμενα επιλογής του ειδικευόμενου: Αναπαραγωγή του ανθρώπου, Ενδοσκοπική Χειρουργική και Εμβρυομητρική Ιατρική.

κβ. Νευρολογία
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευμένος Νευρολόγος να είναι σε θέση να αναγνωρίζει, διαγιγνώσκει και αντιμετωπίζει τα συνήθη, αλλά και σπανιότερα νευρολογικά νοσήματα σε νοσηλευόμενους αλλά και εξωτερικούς αρρώστους.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
κβα. πρώτη περίοδος, δώδεκα μήνες στην Εσωτερική Παθολογία
κββ. δεύτερη περίοδος, σαράντα οκτώ μήνες στη Νευρολογία από τους οποίους έξι μήνες στη Ψυχιατρική.

κγ. Νευροχειρουργική
Ι. Περιλαμβάνει τη γνώση της μορφολογίας και της λειτουργίας του νευρικού συστήματος καθώς και των παθολογικών καταστάσεων (παθήσεις και κακώσεις) ! που το επηρεάζουν.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
κγα. πρώτη περίοδος, δώδεκα μήνες στη Χειρουργική
κγβ. δεύτερη περίοδος, έξι μήνες στη Νευρολογία και
κγγ. τρίτη περίοδος, πενήντα τέσσερις μήνες στη Νευροχειρουργική.

κδ. Νεφρολογία
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευμένος Νεφρολόγος να είναι σε θέση να:
κδα. διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τα συνήθη αλλά και σπανιότερα νεφρολογικά νοσήματα σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς αρρώστους,
κδβ. αντιμετωπίζει αρρώστους με οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση και περιτοναϊκή κάθαρση, να διαγιγνώσκει και αντιμετωπίζει αρρώστους με συστηματικά νοσήματα και εκδηλώσεις από τους νεφρούς, καθώς και νεφρολογικά προβλήματα ιδιαίτερων κατηγοριών αρρώστων (με καρδιολογικά, ογκολογικά, αιματολογικά, κληρονομικά και άλλα συναφή προβλήματα) και
κδγ. διαγιγνώσκει και αντιμετωπίζει αρρώστους με διαταραχές της ομοιόστασης των δισθενών ιόντων και τη νεφρική οστεοδυστροφία.
ΙΙ.! Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
κδα. πρώτη περίοδος, είκοσι τέσσερις μήνες στην Εσωτερική Παθολογία και
κδβ. δεύτερη περίοδος, σαράντα οκτώ μήνες στη Νεφρολογία.

κε. Ογκολογική Παθολογία
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευμένος Ογκολόγος:
κεα. να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τα νεοπλασματικά νοσήματα και τις παθολογικές καταστάσεις που συνδυάζονται με αυτά και δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν ριζικά με εγχείρηση ή ακτινοθεραπεία,
κεβ. να έχει αποκτήσει τις ικανότητες άνετης εκτέλεσης όλων των μικρών επεμβατικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων που απαιτούνται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση νοσηλευομένων και εξωτερικών ογκολογικών αρρώστων και
κεγ. να ενεργεί ως σύμβουλος σε περιπτώσεις αρρώστων που αντιμετωπίζονται πρωτογενώς με εγχείρηση ή ακτινοθεραπεία.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
κεα. πρώτη περίοδος, τριάντα μήνες στην Εσωτερική Παθολογία και
κεβ. δεύτερη περίοδος, τριάντα έξι μήνες στην Ογκολογία και δύο τρίμηνα στα ακόλουθα αντικείμενα επιλογής του ειδικευόμενου: Αιματολογία, Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, Παρεμβατική Ακτινολογία, Μ.Ε.Θ. και Μονάδα Μεταμοσχεύσεως Μυελού.

κστ. Ορθοπαιδική
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε ο ειδικευμένος ορθοπαιδικός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και αντιμετωπίζει τις συνήθεις, αλλά και σπανιότερες παθήσεις και κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
κστα. πρώτη περίοδος, δώδεκα μήνες στη Χειρουργική
κστβ. δεύτερη περίοδος, σαράντα δύο μήνες στην Ορθοπαιδική Ενηλίκων και δώδεκα μήνες στην Ορθοπαιδική Παίδων και
κστγ. τρίτη περίοδος, δύο τρίμηνα ή έξι μήνες στα ακόλουθα αντικείμενα επιλογής του ειδικευόμενου: Αθλητικές κακώσεις – Αρθροσκόπηση, κρα χείρα – Μικροχειρουργική, Όγκοι μυοσκελετικού, Σπονδυλική στήλη και Μ.Ε.Θ..

κζ. Ουρολογία
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευμένος ουρολόγος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τις συνήθεις, αλλά και σπανιότερες παθήσεις του ουροποιογεννητικού συστήματος και των δύο φύλων, σε ενδονοσοκομειακούς και εξωτερικούς αρρώστους.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
κζα. πρώτη περίοδος, είκοσι τέσσερις μήνες στη Χειρουργική
κζβ. δεύτερη περίοδος, σαράντα δύο μήνες στην Ουρολογία και
κζγ. τρίτη περίοδος, τρεις μήνες στη Γυναικολογία και τρεις μήνες σε ένα από τα ακόλουθα αντικείμενα επιλογής του ειδικευόμενου: Ουρολογία παίδων ή Νεφρολογία.

κη. Οφθαλμολογία
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε ο ειδικευμένος οφθαλμίατρος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και αντιμετωπίζει τις συνήθεις, αλλά και σπανιότερες παθήσεις των οφθαλμών και των εξαρτημάτων τους, σε ενδονοσοκομειακούς αλλά και εξωτερικούς αρρώστους.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής: εξήντα μήνες στην Οφθαλμολογία και στις ειδικές οφθαλμικές παθήσεις, από τους οποίους τουλάχιστον οκτώ μήνες σε ιατρείο αμφιβληστροειδούς, τουλάχιστον έξι μήνες σε ιατρείο κερατοειδούς, τουλάχιστον έξι μήνες σε ιατρείο γλαυκώματος, τουλάχιστον έξι μήνες σε ιατρείο στραβισμού και παιδοοφθαλμολογίας και τουλάχιστον τέσσερις μήνες σε ένα αντικείμενο επιλογής του ειδικευόμενου (Υαλοειδές, χρήση LASER, Ηλεκτροαμφιβληστρο-ειδογράφημα, Φλεγμονές του οφθαλμού, Υπερηχογράφημα).

κθ. Παθολογική Ανατομική
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και εκμάθηση των απαιτούμενων τεχνικών ώστε ο ειδικευμένος παθολογοανατόμος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει τα συνήθη αλλά και σπανιότερα νοσήματα με βάση την κυτταρική και ιστολογική μορφολογία και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων. Τα κύρια γνωστικά αντικείμενα της Παθολογικής Ανατομικής είναι η Χειρουργική Παθολογική Ανατομική, η Παθολογική Ανατομική νεκροτομών..
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής: εξήντα μήνες στην Παθολογική Ανατομική,..

λ. Παιδιατρική
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευμένος παιδίατρος να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και αντιμετωπίζει τα συνήθη και σπανιότερα παιδιατρικά νοσήματα σε εσωτερκούς και εξωτερικούς αρρώστους.
Τα πρώτα τρία χρόνια περιλαμβάνουν τη βασική εκπαίδευση στον κοινό κορμό της Παιδιατρικής ειδικότητας και τα τελευταία δύο χρόνια περιλαμβάνουν προηγμένη εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα, καθώς και απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων στην προληπτική και κοινωνική παιδιατρική.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής: πενήντα τέσσερις μήνες στην Παιδιατρική (από τους οποίους έξι μήνες Νεογνολογία) στον κοινό κορμό, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα και, μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων μηνών στην Παιδιατρική, δύο τρίμηνα σε αντικείμενα επιλογής του ειδικευόμενου (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Νεφρολογία, Αιματολογία – Ογκολογία, Καρδιολογία, Ενδοκρινολογία, Γαστρεντερολογία, Πνευμονολογία, Νευρολογία, Λοιμώδη Νοσήματα, Κοινωνική και Αναπτυξιακή Παιδιατρική) σε οργανωμένες κλινικές ή τμήματα του Παιδιατρικού Τομέα.

λα. Παιδοψυχιατρική
Ι. Περιλαμβάνει τις ψυχικές διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας από τη γέννηση μέχρι και την ενηλικίωση και περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στις παρακάτω ενότητες:
λαα. φυσιολογική ψυχολογική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων,
λαβ. ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων και κατανόηση της σημασίας των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων που σχετίζονται με την αιτιολογία τους,
λαγ. θεραπευτική αντιμετώπιση βιολογική και ψυχοθεραπευτική
λαδ. προβλήματα παιδιών με ειδικές ανάγκες και
λαε. εφαρμογή των αρχών και της πρακτικής της Συμβουλευτικής – Διασυνδετικής Παιδοψυχιατρικής, της Κοινωνικής και Κοινοτικής Παιδοψυχιατρικής και της Προληπτικής Παιδοψυχιατρικής.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως! εξής:
λαα. πρώτη περίοδος, δώδεκα μήνες στην Ψυχιατρική Ενηλίκων και
λαβ. δεύτερη περίοδος, έξι μήνες στη Νευρολογία, κατά προτίμηση στην Παιδονευρολογία, είκοσι τέσσερις μήνες στην Παιδική και Εφηβική Ψυχιατρική σε εξωτερικές δομές (Εξωτερικά Ιατρεία, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κοινοτικές Μονάδες, Νοσοκομεία Ημέρας), έξι μήνες εκπαίδευση σε ενδονοσοκομειακές μονάδες νοσηλείας, έξι μήνες στη Διασυνδετική – Συμβουλευτική Παιδοψυχιατρική και έξι μήνες εκπαίδευση σε Κέντρο Υγείας.

λβ. Πλαστική Χειρουργική
Ι. Περιλαμβάνει τη διάγνωση και την προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική αντιμετώπιση των εξής θεματικών αντικειμένων:
λβα. τραύματα ή φλεγμονές, απότοκους τραυματισμού του δέρματος και υποδόριου ιστού,
λββ. γναθοπροσωπικά τραύματα, κυρίως, του σπλαχνικού κρανίου,
λβγ. εγκαύματα διαφόρου αιτιολογίας (θερμικής, ηλεκτρικής, χημικής ή εξ ακτινολογίας),
λβδ. δυσμορφίες λόγω τραύματος,
λβε. συγγενείς ανωμαλίες και νοσήματα της κεφαλής και τραχήλου, συμπεριλαμβανομένων και των κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών και σχιστιών χείλους – υπερώας,
λβστ. όγκοι του δέρματος, συμπεριλαμβανομένης και της αντιμετώπισης των επιχωρίων λεμφαδένων,
λβζ. όγκοι της κεφαλής και του τραχήλου,
λβη. συγγενείς ή επίκτητες δυσμορφίες του κορμού και των άκρων ή άλλων σημείων του σώματος όπου παρίσταται ανάγκη κάλυψης δια δέρματος,
λβθ. λεμφοιδήματα,
λβι. συγγενείς και επίκτητες ανωμαλίες των εξωγεννητικών οργάνων,
λβια. κατακλίσεις διαφόρων αιτιολογιών,
λβιβ. χειρουργική χειρός,
λβιγ. χειρουργική των περιφερικών νεύρων,
λβιδ. επανορθωτική χειρουργική του μαστού μετά από συγγενείς παθήσεις ή μαστεκτομής και
λβιε. αισθητική χειρουργική.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
λβα. πρώτη περίοδος, είκοσι τέσσερις μήνες στη Χειρουργική και
λββ. δεύτερη περίοδος, τριάντα έξι μήνες στην Πλαστική Χειρουργική, έξι μήνες στη Χειρουργική Παίδων (μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων μηνών στην Πλαστική Χειρουργική) και έξι μήνες, κατ’ επιλογήν του ειδικευόμενου, σε μία ειδικότητα του Χειρουργικού Τομέα (μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων μηνών στην Πλαστική Χειρουργική).λγ. Πνευμονολογία
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευμένος πνευμονολόγος να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει και θεραπεύει τα συνήθη, αλλά και σπανιότερα πνευμονολογικά νοσήματα, σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς αρρώστους.
ΙΙ. Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι πέντε χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
λγα. πρώτη περίοδος, δεκαοκτώ μήνες στην Εσωτερική Παθολογία και
λγβ. δεύτερη περίοδος, τριάντα έξι μήνες στην Πνευμονολογία και έξι μήνες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων μηνών στην Πνευμονολογία).

λδ. Πυρηνική Ιατρική
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων σχετικών με τις ιδιότητες του πυρήνα των ραδιενεργών στοιχείων, και κατ! ’ επέκταση, των ραδιοφαρμάκων και ραδιοαντιδραστηρίων, καθώς και των συστημάτων καταμέτρησης και απεικόνισης της κατανομής της ακτινοβολίας ((γ-counter, γ-Camera και PET Camera) για την μελέτη των διαταραχών του μεταβολισμού, της λειτουργίας, της φυσιολογίας, παθοφυσιολογίας και ανατομίας των διαφόρων οργάνων και συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος.
Το φάσμα των δραστηριοτήτων της Πυρηνικής Ιατρικής, που καθορίζεται από τον παραπάνω ορισμό περιλαμβάνει :
λδα. Διαγνωστικές εφαρμογές (in vivo και in vitro) και
λδβ. Θεραπευτικές εφαρμογές.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
λδα. πρώτη περίοδος, δώδεκα μήνες στην Εσωτερική Παθολογία, έξι μήνες στην Καρδιολογία, τέσσερις μήνες στην Ακτινολογία και δύο μήνες στην Ενδοκρινολογία και
λδβ. δεύτερη περίοδος, τριάντα έξι μήνες στην Πυρηνική Ιατρική.

λε. Ρευματολογία
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευμένος ρευματολόγος να είναι σε θέση:
λεα. να διαγιγνώσκει και αντιμετωπίζει τα νοσήματα και λειτουργικές διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συστήματος των συνδετικών ιστών και παρακείμενων μαλακών μορίων και
λεβ. να αντιμετωπίζει προβλήματα, που αφορούν στη διάγνωση, αξιολόγηση των ανοσολογικών ευρημάτων και τη θεραπευτική χρήση ανοσοκατασταλτικής και/ή βιολογικής θεραπείας, σε σειρά συστηματικών αυτοανόσων / αυτοφλεγμονωδών νοσημάτων, όπως, νοσήματα κολλαγόνου και αγγειΐτιδες.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
λεα. πρώτη περίοδος, είκοσι τέσσερις μήνες στην Εσωτερική Παθολογία και
λεβ. δεύτερη περίοδος, τριάντα έξι μήνες στη Ρευματολογία, τέσσερις μήνες στην Ορθοπαιδική (μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων μηνών στη Ρευματολογία), τέσσερις μήνες στη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση (μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων μηνών στη Ρευματολογία) και τέσσερις μήνες σε Ανοσολογικό Εργαστήριο (μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων μηνών στη Ρευματολογία).

λστ. Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευμένος φυσίατρος να είναι σε θέση:
λστα. να εφαρμόζει τις βασικές διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους των παθήσεων του μυοσκελετικού, νευρικού, καρδιαγγειακού και αναπνευστικού συστήματος και τις ειδικές διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές της εφαρμοσμένης βιοφυσικής, που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση νοσημάτων, τα οποία επηρεάζουν φυσιολογικές δραστηριότητες,
λστβ. να κατέχει θεωρητικά και πρακτικά τις μεθόδους αναπροσαρμογής του αναπήρου και
λστγ. να μπορεί να συνεργάζεται, καθοδηγεί και συντονίζει την ομάδα αποκατάστασης (ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, εκπαιδευτές ομιλίας, νοσηλευτές αποκατάστασης, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και επαγγελματικούς συμβούλους).
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
λστα. πρώτη περίοδος, έξι μήνες στην Εσωτερική Παθολογία, έξι μήνες στην Ορθοπαιδική και έξι μήνες στη Νευρολογία και
λστβ. δεύτερη περίοδος, σαράντα δύο μήνες στη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση.

λζ. Χειρουργική
Ι. Περιλαμβάνει τη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση του ειδικευομένου στις αρχές και τους κανόνες της χειρουργικής επιστήμης, καθώς και τη διάγνωση και θεραπεία των διαφόρων παθήσεων, ανωμαλιών και κακώσεων των οργάνων του ανθρώπινου σώματος και την τεχνική των διαφόρων χειρουργικών επεμβάσεων.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
λζα. πρώτη περίοδος, εξήντα μήνες στη Χειρουργική και
λζβ. δεύτερη περίοδος, δύο εξάμηνα, κατ’ επιλογή του ειδικευομένου, στις εξής χειρουργικές ειδικότητες (ανά εξάμηνο): Αγγειοχειρουργική, Γυναικολογία-Μαιευτική, Νευροχειρουργική, Ορθοπαιδική, Ουρολογία, Πλαστική Χειρουργική, Χειρουργική Θώρακα, Ωτορινολαρυγγολογία και Χειρουργική Παίδων.

λη. Χειρουργική Θώρακα
Ι. Περιλαμβάνει την προεγχειρητική αξιολόγηση, τη χειρουργική αντιμετώπιση και την μετεγχειρητική φροντίδα των αρρώστων όλων των ηλικιών, οι! οποίοι εμφανίζουν διάφορες παθολογικές καταστάσεις των οργάνων του θώρακος. Σε αυτές υπάγονται οι συγγενείς ανωμαλίες, οι παθήσεις και οι κακώσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, των πνευμόνων, του οισοφάγου, του μεσοθωρακίου, του θωρακικού τοιχώματος και του διαφράγματος.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί επτά χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
ληα. πρώτη περίοδος, τριάντα έξι μήνες στη Χειρουργική και
ληβ. δεύτερη περίοδος, είκοσι τέσσερις μήνες στη Χειρουργική Θώρακα και είκοσι τέσσερις μήνες στη Χειρουργική Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων.

λθ. Χειρουργική Παίδων
Ι. Περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε ό,τι αφορά στην προσέγγιση, εξέταση και θεραπεία των παθήσεων των νεογνών, βρεφών και παιδιών μέχρι την ηλικία των δεκατεσσάρων χρόνων.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί επτά χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
λθα. πρώτη περίοδος, είκοσι τέσσερις μήνες στη Χειρουργική και έξι μήνες Παιδιατρική και
λθβ. δεύτερη περίοδος, σαράντα πέντε μήνες στη Χειρουργική Παίδων, έξι μήνες σε Μ.Ε.Θ. νεογνών , βρεφών και παίδων και τρεις μήνες κατ’ επιλογήν του ειδικευομένου, στις εξής ειδικότητες: Νευροχειρουργική, Ορθοπαιδική ή Χειρουργική Θώρακα.

μ. Ψυχιατρική
Ι. Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στις παρακάτω ενότητες:
μα. εξέλιξη της σύγχρονης ψυχιατρικής, θεωρίες των διαφόρων Σχολών,
μβ. εκτίμηση των ψυχικών λειτουργιών και των διαταραχών τους,
μγ. εφαρμογή των σύγχρονων διαφορικών κριτηρίων ψυχικής υγείας και ψυχικής διαταραχής,
μδ. θεραπευτική αντιμετώπιση, βιολογική και ψυχολογική, όλων των ψυχικών διαταραχών και
με. εφαρμογή των αρχών και της πρακτικής της Συμβουλευτικής – Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, της Κοινωνικής και Κοινοτικής Ψυχιατρικής και της Προληπτικής Ψυχιατρικής.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
μα. πρώτη περίοδος, έξι μήνες στην Εσωτερική Παθολογία και δώδεκα μήνες στη Νευρολογία και
μβ. δεύτερη περίοδος, πενήντα τέσσερις μήνες στην Ψυχιατρική, που περιλαμβάνουν δώδεκα μήνες σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, δώδεκα μήνες σε Ψυχιατρικό Τομέα Γενικού Νοσοκομείου, που διαθέτει κλίνες ή σε Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου, δώδεκα μήνες σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας, δώδεκα μήνες, κατ’ επιλογήν του ειδικευόμενου, σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω Μονάδες Ψυχικής Υγείας και έξι μήνες σε Κέντρο Υγείας.

μα. Ωτορινολαρυγγολογία
Ι. Περιλαμβάνει την εκπαίδευση στη φυσιολογική λειτουργία και στην αντιμετώπιση των παθήσεων του αυτιού, του κροταφικού οστού, της μύτης, των παραρρινίων κοιλοτήτων, της στοματικής κοιλότητας, του φάρυγγα, του λάρυγγα, της τραχείας, του τραχηλικού οισοφάγου, της κεφαλής, του τραχήλου και των παρακείμενων περιοχών.
Επίσης περιλαμβάνει την εκπαίδευση στις λειτουργίες και παθήσεις, που αφορούν την ανθρώπινη επικοινωνία, όπως ακουολογικές και φωνητικές διαταραχές και σε θεραπευτικές εξειδικεύσεις, όπως ακουολογία για παιδιά και ενήλικες, ωτονευρολογία και φωνιατρική, νευρολογία των κρανιακών νεύρων VII-XII, ανοσοβιολογία σχετιζόμενη με ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις και ογκολογία. Τέλος, περιλαμβάνει και την περιοχική πλαστική και επανορθωτική χειρουργική.
ΙΙ. Η εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
μαα. πρώτη περίοδος, δώδεκα μήνες στη Χειρουργική και
μαβ. δεύτερη περίοδος, πενήντα τέσσερις μήνες στην Ωτορινολαρυγγολογία Ενηλίκων και έξι μήνες στην Ωτορινολαρυγγολογία Παίδων (μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων μηνών στην Ωτορινολαρυγγολογία ενηλίκων).

3.Η πλήρης και λεπτομερής περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας, η διάρκεια εκπαίδευσης, τόσο συνολικά όσο και στα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα για τη χορήγηση καθεμίας από τις παραπάνω ιατρικές ειδικότητες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη της οικείας ΕΕΙΕ .
4. Ειδικά για τις ειδικότητες της Γηριατρικής και της Γενετικής Ιατρικής εκδίδεται υπουργική απόφαση του Υπουργού ΥΚΑ, μετά από πρόταση του ΚΕΣΥ για τη σύσταση δύο αντίστοιχων πενταμελών επιτροπών που αποτελούνται από Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Συντονιστές Διευθυντές ΕΣΥ ειδικοτήτων με συναφές αντικείμενο και αποδεδειγμένη γνώση στην ειδικότητα. Έργο των επιτροπών είναι ο καθορισμός των προσόντων και η αναγνώριση όσων ιατρών έχουν τις προϋποθέσεις να τους απονεμηθεί ο τίτλος της ειδικότητας . Ο τίτλος απονέμεται από το ΙνστΕΕΥΕ. Το έργο της επιτροπής ολοκληρώνεται σε απαρέγκλιτο εύλογο χρόνο, ώστε να διασφαλιστεί η αξιολόγηση όσων ιατρών υποβάλουν αίτημα αναγνώρισης. Η διαδικασία σύστασης των αντιστοίχων Επιστημονικών Εταιριών αρχίζει μετά την πάροδο του χρόνου αυτού.
5.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από εισήγηση του ΙνστΕΕΥΕ, δύναται να προστεθούν νέες ειδικότητες ή να καταργηθούν ορισμένες από τις πιο πάνω ειδικότητες και να ρυθμισθούν όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που προκύπτουν από την τροποποίηση του πιο πάνω καταλόγου των ιατρικώ! ν ειδικοτήτων.


Άρθρο 4

Εκπαιδευτικά Κέντρα για τη λήψη ειδικότητας

1. Η εκπαίδευση των ιατρών για τη λήψη ειδικότητας πραγματοποιείται σε «Εκπαιδευτικά Κέντρα» (Ε.Κ) που αποτελούνται από «Εκπαιδευτικές Μονάδες» (Ε.Μ).Τα ΕΚ αναγνωρίζονται με απόφαση του Ινστ ΕΣΕΥΕ, μετά την έκφραση γνώμης από την αντίστοιχη ΕΕΙΕ.
Οι ΕΜ μπορούν να ανήκουν σε ένα ή περισσότερα Νοσοκομεία της ίδιας ή όμορων Υγειονομικών Περιφερειών.
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με κυκλική εναλλαγή των ειδικευομένων στις ΕΜ. Μόνον κατά εξαίρεση και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αντίστοιχης ΕΕΙΕ μπορεί να ταυτίζεται ΕΚ με μια ΕΜ.
Τα ΕΚ πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν όλες τις απαραίτητες ιατρικές ! πράξεις για την πρακτική εξάσκηση των ειδικευομένων.
Ο διορισμός είναι ενιαίος για όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των προαπαιτούμενων ασκήσεων σε άλλες ειδικότητες και γίνεται σε ένα από τα Νοσοκομεία του ΕΚ. Η εφημέρευση πραγματοποιείται στην εκάστοτε ΕΜ και αποζημιώνεται από το αντίστοιχο Νοσοκομείο.

2. Τα τμήματα ή οι κλινικές ή τα εργαστήρια των νοσοκομείων, που μπορούν να χαρακτηριστούν ως κατάλληλα για την αναγνώρισή τους ως «Ε.Μ.», πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. να είναι σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή σε νοσοκομεία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή σε νοσοκομεία της παραγράφου 10 και 11 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α’) ή σε στρατιωτικά νοσοκομεία ή στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) ή σε τέως νοσοκομεία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στο Ινστιτούτο Έρευνας Νοσημάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλισης της Εργασίας (Ι.Ε.Ν.Θ.Υ.Α.Ε.) ή σε νοσοκομεία – ιδρύματα νομικών προσώπων ιδιωτικών δικαίου, κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
β. να διαθέτουν υλικοτεχνική υποδομή αναγκαία και απαραίτητη για την εφαρμογή του προκαθορισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
γ. να λειτουργούν στο Νοσοκομείο τμήματα και άλλων ειδικοτήτων, που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη συγκροτημένης σφαιρικής αντίληψης από τον ειδικευόμενο πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς του.
δ. να στελεχώνονται τουλάχιστον με Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή ΕΣΥ ή Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και έναν ακόμη τουλάχιστον ειδικευμένο ιατρό, που ανήκουν οργανικά στη συγκεκριμένη Ε.Μ.

3. Με απόφαση του Ινστ ΕΣΕΥ, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της αντίστοιχης ΕΕΙΕ, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα, γενικά και ειδικά, για κάθε ειδικότητα, κριτήρια επιλογής τμημάτων, κλινικών ή εργαστηρίων των πιο πάνω νοσοκομείων ως Ε.Μ
4. Τα τμήματα, οι κλινικές ή εργαστήρια στα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκπαιδεύονται ιατροί για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας οφείλουν να ζητήσουν, μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, την αναγνώρισή τους ως Ε.Μ
5. Ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης κατά την κυκλική εναλλαγή σε Ε.Μ της κάθε κύριας ειδικότητας δεν μπορεί να είναι μικρότερος των έξι μηνών. Με την εξαίρεση των Ειδικοτήτων Ιατρικής της Εργασίας, Κοινωνικής Ιατρικής και Γενικής Ιατρικής

6. Με απόφαση του Ινστιτούτου ΕΣΕΥ, μετά από εισήγηση της αντίστοιχης ΕΕΙΕ, συνιστώνται «Επιτροπές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (ΕΠ.ΑΞ.Ε.Μ.) με τριμελή σύνθεση και τριετή θητεία και με αρμοδιότητα την αξιολόγηση του έργου των Ε.Κ , των Ε.Μ και των εκπαιδευτών μετά από επιτόπιο έλεγχο. Όλες οι Ε.Μ. οι Συντονιστές εκπαίδευσης και οι Εκπαιδευτές αξιολογούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε πέντε χρόνια.
7. Σε Ε.Μ που κρίνονται ακατάλληλες, δεν διορίζονται νέοι ειδικευόμενοι, αναστέλλεται με απόφαση του ΙνστΕΣΕΥ η λειτουργία τους ως προς την εκπαίδευση νέων ειδικευόμενων, οι ειδικευόμενοι μεταφέρονται σε άλλες Ε.Μ .Με τις ίδιες ή άλλες αποφάσεις και επαναξιολογούνται υποχρεωτικά μετά από ένα έτος ή νωρίτερα μετά από αίτησή τους. Στην περίπτωση που κριθούν και πάλι ακατάλληλες με απόφαση του Ινστ ΕΣΕΥ παύει η λειτουργία τους ως Ε.Μ.
8. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Δ.Υ.ΠΕ, ορίζεται ως «Συντονιστής Εκπαίδευσης» σε κάθε Ε.Κ, με τριετή θητεία, για την εποπτεία και το συντονισμό της εκπαίδευσης των ειδικευομένων. Ο «Συντονιστής Εκπαίδευσης» είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής ή Συντονιστής Διευθυντής Ε.Σ.Υ., που διευθύνει Τμήμα, Κλινική ή Εργαστήριο ή Κέντρο Υγείας που έχει αξιολογηθεί ως Ε.Μ του Ε.Κ.
Ο «Συντονιστής Εκπαίδευσης» της κάθε ειδικότητας επικουρείται στο έργο του από έναν «Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης», που ορίζεται σε κάθε νοσοκομείο ή Κέντρο υγείας, που έχει Ε.Μς της ειδικότητας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αρμόδιας Δ.Υ.ΠΕ. και εισήγηση του «Συντονιστή Εκπαίδευσης». Οι αναπληρωτές συντονιστές ανήκουν στο οργανικό προσωπικό της Ε.Μ και μπορεί να ανήκουν σε οποιαδήποτε βαθμίδα του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ. Ο συντονιστής Εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές συντονιστές απαρτίζουν το «Συμβούλιο Εκπαίδευσης». Οι αναπληρωτές συντονιστές έχουν την ευθύνη και των ειδικευομένων που δεν εκπαιδεύονται στην Ε.Μ για την κύρια ειδικότητά τους, αλλά στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους προγράμματος της κύριας ειδικότητάς τους για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα.

9. Ο «Συντονιστής Εκπαίδευσης» :

α. καταρτίζει το πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των ειδικευόμενων,
β. καθορίζει το πρόγραμμα εναλλαγής των ειδικευόμενων στις Ε.Μ του Νοσοκομείου ή των Νοσοκομείων του Ε.Κ, στα Κέντρα Υγείας και σε κάθε άλλη μονάδα, όπου εκπαιδεύονται οι ειδικευόμενοι, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την απόκτηση της ειδικότητας,
γ. τοποθετεί τους ειδικευόμενους, με απόφασή του που κοινοποιεί στο Συμβούλιο Διοίκησης του Νοσοκομείου όπ! ου έχουν διορισθεί, σε Τμήματα του Νοσοκομείου ή σε Κέντρο Υγείας ή σε άλλη μονάδα του. Δύναται να τοποθετήσει τον ειδικευόμενο και σε άλλη Ε.Μ ,είτε στην ίδια είτε σε άλλη Δ.Υ.ΠΕ. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής ζητείται η γνώμη του Συμβουλίου Εκπαίδευσης και συνεκτιμώνται, η προτίμηση του ειδικευόμενου, η σειρά επιτυχίας του και η οικογενειακή του κατάσταση.
ε. εκδίδει πιστοποιητικό περάτωσης της εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα πιστοποιητικά των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων και το Βιβλιάριο Εκπαίδευσης του ειδικευόμενου,
10. Για όσες ειδικότητες προαπαιτείται άσκηση πάνω από δώδεκα μήνες στην Εσωτερική Παθολογία ή Χειρουργική, η άσκηση αυτή μπορεί να γίνεται σε Ε.Μς, που έχουν αναγνωρισθεί ως επαρκείς για την εκπαίδευση ιατρών για δύο τουλάχιστον έτη της κυκλικής εναλλαγής στην ειδικότητα Εσωτερικής Παθολογίας ή Χειρουργικής.
11. Όταν προβλέπεται εκπαίδευση των ειδικευομένων σε επί μέρους γνωστικό αντικείμενο ειδικότητας για διάστημα μέχρι δώδεκα μηνών, τότε η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιείται σε Ε.Μ νοσοκομείου το οποίο συμμετέχει στο Ε.Κ για τη χορήγηση της κύριας ειδικότητας.. Ο ειδικευόμενος τοποθετείται ως υπεράριθμος. Κατά την διάρκεια της άσκησης στις Ε.Μ. των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, οι ειδικευόμενοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημερίας της Ε.Μ της κύριας ειδικότητας του ιδίου νοσοκομείου.

12. Καταργούνται όλες οι κατηγορίες υπεραρίθμων ειδικευομένων, πλην εκείνης των Ενόπλων Δυνάμεων και των διακρατικών συμφωνιών.

13. Ο συνολικός αριθμός θέσεων ειδίκευσης καθορίζεται από
• τις ανάγκες του πληθυσμού για ιατρούς κάθε ειδικότητας, όπως αυτές ορίζονται από τα διεθνώς αποδεκτά δεδομένα και τον υγειονομικό χάρτη της χώρας
• τις δυνατότητες των Ε.Κ για επαρκή πρακτική εκπαίδευση
• την ευθεία συνάρτηση με τον αριθμό των φοιτητών ιατρικής στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στην πρώτη εφαρμογή λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των φοιτητών των Ελληνικών Ιατρικών Σχολών που ήσαν εγγεγραμμένοι στο δεύτερο έτος πέντε έτη πριν (! πχ το 2008 για το 2013)
• τις υφιστάμενες ανάγκες ώστε να εξασφαλισθεί η παραγωγή σταθερού αριθμού Γενικών Ιατρών, η αύξηση της παραγωγής Ιατροδικαστών, Ιατρών Εργασίας, Ιατρών Κοινωνικής Ιατρικής και η ενίσχυση της παραγωγής Ιατρών Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Παθολόγων Ογκολόγων και Ακτινοθεραπευτών Ογκολόγων.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη της αντίστοιχης ΕΕΙΕ και εισήγηση του ΙνστΕΣΥΕ εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας των Ε.Κ και το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα, ορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών και των ειδικευομένων καθώς και ο αριθμός των ειδικευομένων σε κάθε Ε.Κ και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

14. Οι κενές θέσεις κάθε Ε.Κ ανακοινώνονται κάθε Δεκέμβριο και Ιούνιο.
Οι νέοι διορισμοί ειδικευομένων στα Ε.Κ πραγματοποιούνται κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

15. Οι ειδικευόμενοι ιατροί που υπηρετούν σε υφιστάμενες Ε.Μ κατά τη δημοσίευση του νόμου συνεχίζουν να υπηρετούν σε αυτές μέχρι την ολοκλήρωση του ισχύοντος προβλεπομένου χρόνου εκπαίδευσης.
Εντάσσονται πλήρως στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ε.Κ ως προς την θεωρητική κατάρτιση και με ευθύνη του Συντονιστή Εκπαίδευσης καταβάλλεται προσπάθεια κάλυψης του μεγαλύτερου δυνατού τμήματος της πρακτικής εξάσκησής τους.
Όσοι ειδικευόμενοι υπηρετούν σε Ε.Μ που θα αξιολογηθούν ως ανεπαρκείς, μετατίθενται με ισοκατανομή σε άλλες Ε.Μ του ιδίου ή άλλων Ε.Κ της ίδιας ΔΥΠΕ.


Άρθρο 5

Έναρξη εκπαίδευσης για τη λήψη ειδικότητας

1. Οι θέσεις εκπαίδευσης στις ειδικότητες του άρθρου 3 του νόμου αυτού καταλαμβάνονται:
α. με βάση το υφιστάμενο σύστημα πινάκων σειράς προτεραιότητας(λίστα) και
β. τουλάχιστον ένα έτος μετά την ψήφιση του νόμου, μετά από πανελλαδικές εξετάσεις
2. Οι υφιστάμενοι! πίνακες μεταφέρονται κατά απόλυτη χρονική προτεραιότητα από τις υφιστάμενες Ε.Μ στα αντίστοιχα Ε.Κ των Νοσοκομείων.
3. Κατά την έναρξη εφαρμογής του Νόμου οι θέσεις που κενώνονται , με έναρξη το τελευταίο εξάμηνο πριν την διοργάνωση των πρώτων πανελλαδικών εξετάσεων, διατίθενται στα δύο συστήματα με την εξής ακολουθία:
Η 1η στη λίστα
Η 2η στις εξετάσεις
Η 3η στη λίστα
Η 4η και 5η στις εξετάσεις
Η 6η στη λίστα
Η 7η, 8η, 9η στις εξετάσεις
Η 10η στη λίστα
Η 11η,12η,13η,14η στις εξετάσεις
Η 15η στη λίστα
Από την 16η θέση και μετά ακολουθείται η ίδια αναλογία 4 θέσεων για εξετάσεις και 1 για τη λίστα.
4. Σε κάθε Ε.Κ το σύστημα της λίστας παύει με την πρώτη συμπλήρωση όλων των θέσεών του.
5. Οι υποψήφιοι μετά την πρώτη κατάρτιση των πινάκων προτεραιότητας όλων των ΕΚ ή μετά συμπλήρωση των θέσεων ενός Ε.Κ μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή τους και να εγγραφούν σε άλλη λίστα ενός Ε.Κ της ίδιας ή άλλης ειδικότητας.!

6. Δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις έχουν οι κάτοχοι άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα. Η συμμετοχή σε αυτές δεν αποκλείει την κατάληψη θέσεως με βάση το σύστημα της λίστας.

7. Οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται ως ακολούθως:
7.1. Είναι γραπτές και πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο κατά τους μήνες Απρίλιο και Νοέμβριο, μετά από προκήρυξη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται έως 1 μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής.
7.2. Η εξεταστέα ύλη βασίζεται σε εκείνη, που προβλέπεται από τα οικεία αναλυτικά προγράμματα των Ιατρικών Σχολών της χώρας. Αφορά δε 25% προκλινικά και 75% κλινικά αντικείμενα,( εκ των οποίων 50% πτυχιακά και 25% προπτυχιακά).
7.3. Διενεργούνται με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε τετράδιο ειδικού τύπου με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο), που καλύπτει τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων.
7.4. Η βαθμολόγηση του γραπτού δοκιμίου γίνεται σε κλίμακα από μηδέν (0), ως ο χαμηλότερος βαθμός, έως και εκατό (100), ως ο υψηλότερος βαθμός. Δεν ισχύει βάση επιτυχίας.
7.5 Οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι σε λίστες των υφισταμένων Ε.Μ της κύριας ειδικότητας κατά την πρώτη ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων για την πρώτη εφαρμογή του συστήματος των Πανελλαδικών εξετάσεων ,όποτε συμμετέχουν σε αυτές, πριμοδοτούνται με 1 μόριο για κάθε εξάμηνο αποδεδειγμένης αναμονής με μέγιστο τα 10. Πέραν του χρόνου των πέντε ετών η πριμοδότηση δεν αυξάνει και ούτε ισχύει για τις νέες εγγραφές.
7.6 Οι υποψήφιοι στις πανελλήνιες εξετάσεις έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν κατά προτεραιότητα όλες τις διαθέσιμες θέσεις των Ε.Κ μέχρι σε 5 διαφορετικές από τις κύριες ειδικότητες. Η δήλωση πραγματοποιείται εντός 5 ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων
7.7 Οι θέσεις πληρούνται από την βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων. Ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία καταλαμβάνει τη θέση της πρώτης προτίμησής του. Επί ισοβάθμησης δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων ενός Ε.Κ στην κατάταξη συνυπολογίζεται η σειρά προτίμησης με την οποία δήλωσε ο κάθε υποψήφιος το συγκεκριμένο κέντρο. Επί νέας ισοβαθμίας διορίζονται όλοι και αναστέλλεται η προκήρυξη των ισαρίθμων επόμενων κενών θέσεων του κέντρου.
7.8 Παραίτηση επιτυχόντος από τη θέση διορισμού καταλείπει τη θέση κενή. Κάθε παραίτηση από θέση ειδικευόμενου ιατρού πριν το διορισμό του αποκλείει τη συμμετοχή του στις επόμενες πανελλήνιες εξετάσεις. Σε παραίτηση μετά το διορισμό συνεπάγεται την αφαίρεση του δικαιώματος στον παραιτηθέντα της έμμισθης υπηρεσίας σε άλλη θέση για όσο χρονικό διάστημα υπηρέτησε στην θέση από την οποία παραιτήθηκε.
8. Ειδικά για τους ειδικευόμενους που έχουν ολοκληρώσει ή εκπαιδεύονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος στη πρώτη φάση της ειδικότητάς τους σε Ε.Μ που δεν παρέχει πλήρη ειδικότητα ή σε προκαταρκτική εκπαίδευση σε άλλη ειδικότητα και ο διορισμός τους δεν ήταν ενιαίος, παρέχονται οι εξής δυνατότητες για το υπόλοιπο της εκπαίδευσής τους.
8.1 Συμμετοχής στις εξετάσεις με πριμοδότηση το άθροισμα του χρόνου της αναμονής στις δύο φά! σεις και τον χρόνο υπηρεσίας.
8.2 Της εγγραφής τους σε όσες λίστες αναμονής Ε.Κ επιθυμούν της ειδικότητας που αρχικά επέλεξαν με χρονική προτεραιότητα την αναμονή στη δεύτερη φάση ειδίκευσης.


Άρθρο 6
Οργάνωση Πανελλαδικών Εξετάσεων

1. Στο ΥΥΚΑ συνιστάται υπηρεσία οργάνωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Στις αρμοδιότητές της υπάγονται
-η καταγραφή και δημοσιοποίηση των Ε.Κ και των θέσεών τους
-η καταγραφή και η δημοσιοποίηση των κενών θέσεων ειδίκευσης των Ε.Κ
-η γραμματειακή υποστήριξη των επιτροπών εξετάσεων
-η ανάρτηση του πίνακα επιτυχόντων
-η διανομή των μηχανογραφικών δελτίων και άλλων σχετικών εντύπων.
-τα έγγραφα των διοριστέων.

Η υπηρεσία του ΥΥΚΑ συνεργάζεται με την αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ως υποδομή και λογισμικό των εξετάσεων ζητείται η συνδρομή του . Επί αδυναμίας ανάληψης των εξετάσεων από το Υπουργείο Παιδείας δημιουργείται όμοιο σύστημα υποδομών , λογι! σμικού και ασφάλειας από το ΥΥΚΑ και αναλαμβάνεται η διοργάνωση από την υπηρεσία οργάνωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων.

2. Σε κάθε ΔΥΠΕ δημιουργείται γραφείο εξυπηρέτησης Πανελλαδικών Εξετάσεων.

3. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στις έδρες των ΔΥΠΕ. Καταβάλλεται συμβολικό παράβολο.


1. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για την έναρξη ειδικότητας διεξάγονται σε «Εξεταστικά Κέντρα» (Εξ.Κ.), στις έδρες των ΔΥΠΕ

2. Για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών των πανελληνίων εξετάσεων συγκροτούνται τα παρακάτω όργανα:
α. Επιτροπή καθορισμού εξεταστέας ύλης. (ΕΚΕΥ)
β. Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων (Ε.Π.Ε.Ι.Ε.)
γ. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων (Ε.Εξ.Κ.)
δ. Ομάδες Βαθμολόγησης (Ο.Β.)

Η ΕΚΕΥ συγκροτείται από τον πρόεδρο του ΙνστΕΣΕΥΕ που προεδρεύει , έναν εκπρόσωπο της ΣυνΙΕ και 9 Καθηγητές ή Αναπλ. Καθηγητές των Ιατρικών Σχολών που ορίζονται από αυτές ( 2 του ΕΚΠΑ, 2 του ΑΠΘ και από 1 από τις άλλες 5).Η ΕΚΕΥ ορίζει τις θεματικές ενότητες της ύλης. Η θητεία της είναι πενταετής. Η ΕΚΕΥ επανεξετάζει την ύλη το πολύ κάθε τρία έτη .Η ΕΚΕΥ μπορεί να ορίζει μια ή περισσότερες θεματικές ενότητες με αυξημένο συντελεστή βαθμολόγησης των αντιστοίχων θεμάτων των εξετάσεων για όσες ομάδες ειδικοτήτων ή μεμονωμένες ειδικότητες κρίνει. Στην περίπτωση αυτή μειώνεται αντιστοίχως η βαθμολογία από άλλες θεματικές ενότητες ώστε να διατηρείται η 100βάθμιος κλίμακα βαθμολογίας.

Η «Ε.Π.Ε.Ι.Ε.» αποτελείται από:
α. Από ένα ΓΓ του ΥΥΚΑ, ως πρόεδρο ,αναπληρούμενο από άλλον ΓΓ του ΥΥΚΑ
β. Από τους Προέδρους του Ινστ. ΕΣΕΥΕ, του ΠΙΣ και της ΣυνΙΕ, με τους αναπληρωτές τους
γ. Από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας εξετάσεων, με αναπληρωτή του.
δ. Από 7 Καθηγητές ή Αναπλ. Καθηγητές ή Συντ. Διευθυντές ΕΣΥ Ε.Μων που εκπαιδεύονται φοιτητές και είναι Συντονιστές Εκπαίδευσης για κάθε μια από τις ενότητες που ορίζει η ΕΚΕΥ, οι οποίοι προτείνουν τα θέματα των εξετάσεων. Επιλέγονται από τον Υπ ΥΥΚΑ με τριετή θητεία μετά από προτάσεις των Ιατρικών Σχολών και της ΣυνΙΕ.
Η επιλογή των θεμάτων των εξετάσεων γίνεται με επιλογή της ομάδας των 7 κάθε ενότητας. Ένα από τα μέλη κάθε 7μελούς ομάδας δια κληρώσεως που διεξάγουν 48 ώρες πριν οι υπόλοιποι μετέχοντες στην ΕΕΠΙΕ (των σημείων α,β,γ) συμμετέχει στη σύνθεση της ΕΕΠΙΕ για την συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο. Η τελική επιλογή των θεμάτων γίνεται από την ολομέλεια της ΕΕΠΙΕ την παραμονή της εξέτασης και ολοκληρώνεται 2 ώρες πριν την έναρξή της.

Η Ε.Π.Ε.Ι.Ε.»:
α. έχει τη γενική ευθύνη για την κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων. Ορίζει τον αριθμό των θεμάτων και το χρόνο διάρκειας της εξέτασης.
β. εποπτεύει και κατευθύνει στο έργο τους όλες τις λοιπές επιτροπές και τα άλλα αρμόδια όργανα, παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες
γ. αντιμετωπίζει κάθε αναφυόμενο ζήτημα γενικού ή ειδικού χαρακτήρα
δ. παρατείνει, αν κρίνει σκόπιμο, τη διάρκεια εξέτασης
ε. μεριμνά για τη μεταβίβαση των θεμάτων
! στ. εποπτεύει και παίρνει, κατά την κρίση της, κάθε μέτρο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, μέχρι την ανακοίνωση της βαθμολογίας και της βαθμολογικής κατάταξης των εξετασθέντων.
ζ. συγκροτεί τις «ΟΒ», ο αριθμός των μελών των οποίων καθορίζεται με βάση τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων, που πρόκειται να βαθμολογηθούν. Μέλη των ΟΒ είναι εκπαιδευμένοι υπάλληλοι του ΥΥΚΑ ή των ΔΥΠΕ. Έδρες των ΟΒ είναι το ΥΥΚΑ και οι έδρες των 1η, 2η, 3η, 4η ΔΥΠΕ.

Η «Ε.Εξ.Κ.», που λειτουργεί σε κάθε Εξ.Κ ορίζεται από τον Διοικητή της ΔΥΠΕ και αποτελείται από:
α. ένα αναπληρωτή διοικητή οικίας ΔΥΠΕ, αναπληρούμενο από έτερο, ως πρόεδρο
β. Δυο Συντονιστές Εκπαίδευσης Ε.Κ εκ των οικείων ΔΥΠΕ
γ. Δύο υπαλλήλους της ΔΥΠΕ με βαθμό προϊσταμένου ή Διευθυντή
Κάθε «Ε.Εξ.Κ.» έχει ως έργο:
α. τη διοργάνωση, το συντονισμό και γενικά την ομαλή λειτουργία του «Ε.Κ.»
β. τον ορισμό τ! ων Εποπτών Εξετάσεων (Ε.Ε.) ,από Εκπαιδευτές και υπαλλήλους της ΔΥΠΕ.
γ. την κατανομή των εξεταζομένων στις αίθουσες του «Ε.Εξ.Κ.»
δ. τον έλεγχο της ταυτότητας των εξεταζομένων στο «Ε.Εξ.Κ.»
ε. την καταγραφή των υποψηφίων, που απουσιάζουν από τις εξετάσεις
στ. την ανακοίνωση των θεμάτων στους εξεταζομένους κατά την καθορισμένη ώρα και την επιτήρηση των διαγωνιζομένων
ζ. την επιβολή των προβλεπομένων στο άρθρο 5 του νόμου αυτού πειθαρχικών κυρώσεων
η. τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή των γραπτών δοκιμίων στις «.Ο.Β.»
θ. τη λήψη κάθε μέτρου, που κατά την κρίση της, εξασφαλίζει την κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Η βαθμολόγηση των γραπτών είναι τεχνική με σάρωση των επιλογών απαντήσεων των υποψηφίων. Η αποκάλυψη των ονομάτων γίνεται ενώπιον της Ε.Εξ.Κ

Στην «Ε.Π.Ε.Ι.Ε.», και την Ο.Β.» ή τη Γραμματεία τους δεν μπορεί να μετέχει όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού και συμμετέχει στις προκείμενες πανελλήνιες εξετάσεις.

Στην «Ε.Εξ.Κ.» ή τη Γραμματεία της δεν μπορεί να μετέχει όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού και εξετάζεται στο οικείο Ε.Κ.

Με μία ή περισσότερες αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου για την διαφανή και ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των Προέδρων , των μελών και των αναπληρωτών τους, καθώς και των γραμματέων και των βοηθών τους, των επιτηρητών, των βαθμολογητών και των υπαλλήλων των πιο πάνω οργάνων και επιτροπών.


Άρθρο 7
Πειθαρχικές κυρώσεις

1. Οι υποψήφιοι κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις για την έναρξη ειδικότητας έχουν την υποχρέωση της έντιμης, ορθής ακαδημαϊκής συμπεριφοράς, πειθαρχίας και δεοντολογίας, καθώς και της πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων όλων των οργάνων διεξαγωγής των πανελληνίων εξετάσεων.
2. Ο υποψήφιος, που δολιεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τις εξετάσεις ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή τους, μπορεί, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, να αποκλεισθεί από την εξέταση και να βαθμολογηθεί με βαθμό ένα, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της «Ε.Ε.Κ.» μετά από ακρόαση του υποψηφίου.
3. Ο υποψήφιος, που αποκλείεται από τις εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, οφείλει να παραδώσει αμέσως το γραπτό δοκίμιό του. Η «Ε.Εξ.Κ.» σημειώνει το πειθαρχικό παράπτωμα και ο υποψήφιος απομακρύνεται αμέσως από την αίθουσα.
4. Ο υποψήφιος, που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με τις εξετάσεις ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί μέσα υποκλοπής των θεμάτων ή αναγράφει στο γραπτό του απρεπείς εκφράσεις, αισχρολογίες, ύβρεις ή ζωγραφίζει απρεπείς εικόνες ή σχήματα ή συνεργεί στην τέλεση των πράξεων αυτών, αποκλείεται από τις εξετάσεις με αιτιολογημένη απόφαση της «Ε.Εξ.Κ.» μετά από ακρόασή του και βαθμολογείται με βαθμό ένα. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως. Σε περίπτωση που η αναγραφή πάνω στο γραπτό δοκίμιο απρεπών εκφράσεων, αισχρολογιών και ύβρεων ή η αποτύπωση απρεπών εικόνων ή σχημάτων διαπιστωθεί κατά τη βαθμολόγηση του γραπτού δοκιμίου, το δοκίμιο βαθμολογείται με βαθμό ένα, μετά από ακρόαση του υποψηφίου.
5. Σε κάθε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος, η οικεία «Ε.Εξ.Κ.», αφού συντάξει σχετικό πρακτικό, σημειώνει το βαθμό ένα στο στέλεχος και στο απόκομμα του εξωφύλλου του γραπτού δοκιμίου, στο ειδικό πλαίσιο του βαθμολογητή.


Άρθρο 8

Ποινικές κυρώσεις

1. Ο υποψήφιος ή τρίτος που χρησιμοποιεί ή αποπειράται να χρησιμοποιήσει ή παράσχει οποιαδήποτε συνδρομή στην υποκλοπή των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, καθώς και στη χρήση μέσων υποκλοπής των ερωτήσεων αυτών και μέσων μετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο των ερωτήσεων αυτών και των απαντήσεών τους, ανεξάρτητα από την ορθότητά τους, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους.
2. Αν ο υπαίτιος είναι μέλος των οργάνων του άρθρου 4 του νόμου αυτού ή της γραμματείας των οργάνων αυτών και συνδράμει σε μία ή και σε όλες από τις πράξεις ή απόπειρες πράξεων της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δύο ετών.


Άρθρο 9
Βιβλιάριο Εκπαίδευσης Ειδικευομένου

1. Από την ψήφιση του νόμου, καθιερώνεται και εισάγεται το «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης» του ειδικευομένου, στο οποίο καταγράφεται το περιεχόμενο της εκπαίδευσής του, η απόδοση και η πρόοδός του, καθώς και η αντίστοιχη δραστηριότητα των εκπαιδευτών του. Σε κάθε περίπτωση, στο «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης» γίνεται λεπτομερής καταγραφή των χειρουργικών και παρεμβατικών πράξεων, που ο ειδικευόμενος εκτέλεσε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του.
2. Η τήρηση του «Βιβλιαρίου Εκπαίδευσης» είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση ή τη συνέχιση της λειτουργίας του ΕΚ και των Ε.Μ.
3. Η αρμοδιότητα της εποπτείας και του έλεγχου των «Βιβλιαρίων Εκπαίδευσης» ανήκει στον Συντ. Εκπαίδευσης και τους Αναπληρωτές του.
4. Ο ειδικευόμενος ιατρός δικαιούται να λαμβάνει γνώση των σχολίων, που εγγράφονται στο «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης» και να διατυπώνει έγγραφες παρατηρήσεις, οι οποίες φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο, που τηρείται στο Ε.Κ και καταχωρούνται σε περίληψη στο «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης».
5. Με απόφαση του Ινστ ΕΣΕΥ μετά από εισήγηση της αντίστοιχης ΕΕΙΕ καθορίζεται ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο του «Βιβλιαρίου Εκπαίδευσης» για κάθε ειδικότητα. Επίσης, με αυτήν την απόφαση καθορίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης αυτού, καταχώρησης των κρίσεων των εκπαιδευτών, των παρατηρήσεων των ειδικευομένων, των τελικών κρίσεων της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
6. Με αιτιολογημένη, για σοβαρούς λόγους και ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Εκπαίδευσης που λαμβάνεται πριν το ήμισυ του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης είναι δυνατόν να συσταθεί σε ειδικευόμενο η αλλαγή ειδικότητας. Επί ενστάσεώς του μπορεί και πάλι ομόφωνα να αποφασισθεί η διακοπή της εκπαίδευσης του ειδικευόμενου. Σε αυτή την περίπτωση , επί καταλήψεως νέας θέσης σε άλλη ειδικότητα από τον ειδικευόμενο αυτή είναι εξ αρχής έμμισθη.


Άρθρο 10

Απονομή της ιατρικής ειδικότητας

1. Ο τίτλος της ιατρικής ειδικότητας απονέμεται με απόφαση της οικείας ΕΕΙΕ μετά τη συμπλήρωση του χρόνου εκπαίδευσης του ειδικευόμενου και επιτυχή συμμετοχή σε προφορικές εξετάσεις, που διεξάγονται τρεις φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο, στην έδρα των 1ης -2ης Υ.ΠΕ με τη συμμετοχή αποφοίτωντων Ε.Κ της 1ης , 2ης , 6ης και 7ης! Υ.ΠΕ και στην έδρα της 3ης-4ης ΔΥ.ΠΕ. με τη συμμετοχή αποφοίτων των Ε.Κ και της3ης ,4ης και 5ης Υ.ΠΕ.
2. Οι ΕΕΙΕ μπορούν να επιλέξουν και γραπτές εξετάσεις οι οποίες προηγούνται των προφορικών και γίνονται με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής από όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της αντίστοιχης ειδικότητας. Η επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις προφορικές..
3. Με απόφαση του Ινστ ΕΣΕΥΕ, μετά από σύμφωνη γνώμη της αντίστοιχης ΕΕΙΕ συνιστώνται δύο ειδικές τριμελείς επιτροπές εξετάσεων για κάθε ειδικότητα με έδρες την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, η οποία αποτελείται από ένα ή δύο Συντονιστές Εκπαίδευσης Συντονιστές Διευθυντές Ε.Μ Ε.Σ.Υ. και ένα μέλος ΔΕΠ των Ιατρικών Σχολών των περιοχών των αντιστοίχων ΥΠΕ με βαθμό Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή της ίδιας ειδικότητας. Τα μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται στην έδρα «Εξ.Κ.» που θα ορίζει η επιτροπή.
4. Η! βαθμολογία της επιτροπής ( Καλώς, Λίαν Καλώς, Αριστα) αποτελεί την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Για τη διαμόρφωσή της λαμβάνονται υπόψη: α) οι γραπτές εξετάσεις, β) οι προφορικές εξετάσεις και γ) οι καταχωρήσεις και οι παρατηρήσεις στο «Βιβλιάριο Εκπαίδευσης».
5. Όσοι υποψήφιοι δεν πέτυχαν στις εξετάσεις έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε επόμενες εξετάσεις. Όσοι έχουν αποτύχει για τρίτη φορά, προκειμένου να προσέλθουν εκ νέου σε εξετάσεις, υποχρεούνται να επαναλάβουν την εκπαίδευσή τους για έξι μήνες και επανατοποθετούνται ως άμισθοι υπεράριθμοι σε Ε.Κ, μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στην έδρα της Δ.Υ.ΠΕ., όπου εκπαιδεύτηκαν τον τελευταίο χρόνο της κύριας ειδικότητας.
6. Οι ειδικευόμενοι που υπηρετούν σε Ε.Μ κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εξετάζονται από τις επιτροπές και με τη διαδικασία των παρ. 3 και την επόμενη εξεταστική περίοδο από τη σύσταση των επιτροπών της παρ.3


Άρθρο 11

Συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη.
Ο ειδικευμένος ιατρός έχει ηθική και επαγγελματική υποχρέωση συνεχούς επιστημονικής ενημέρωσης, διεύρυνσης της επιστημονικής γνώσης του και των τεχνικών δεξιοτήτων του και παρακολούθησης των εξελίξεων που αφορούν στην επιστήμη και την ειδικότητά του. Η «Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη» (Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α) περιλαμβάνει ατομικές ή συλλογικές επιστημονικές δραστηριότητες, και, ιδίως, την παρακολούθηση ετήσιων προγραμμάτων «Σ.Ι.Ε_Σ.Ε.Α.», σεμιναρίων και συνεδρίων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και τη δημοσίευση άρθρων και εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά. Το σύνολο των δραστηριοτήτων της «Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α» πρέπει να εξασφαλίζει ευκαιρίες ενημέρωσης όλων των ειδικευμένων ιατρών της χώρας.

Τα προγράμματα «Σ.Ι.Ε-Σ.Ε.Α.» είναι ειδικά ή πολυθεματικά, καλύπτουν ευρύ φάσμα των ενδιαφερόντων των ιατρών καθώς και όλο το πεδίο γνώσεων της κάθε ειδικότητας και περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική κλινική εκπαίδευση.
Τα προγράμματα «Σ.Ι.Ε-Σ.Ε.Α.» καταρτίζονται από τις επιστημονικές εταιρείες των ειδικοτήτων του άρθρου 3 του νόμου αυτού. Εξειδικευμένα, διεταιρικά και διεπιστημονικά προγράμματα ΣΙΕ-ΣΑΕ μπορούν να καταρτίζονται από τις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων της χώρας, τα Νοσοκομεία και άλλους οργανωτές τέτοιων προγραμμάτων. Με ευθύνη του ΙνστΕΕΥΕ καταρτίζονται καταστάσεις συνεδρίων, σεμιναρίων και συμποσίων κάθε ειδικότητας ή εξειδεικευμένα, διεταιρικά και διεπιστημονικά , που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και διεθνώς. Τα προγράμματα «Σ.Ι.Ε-Σ.Ε.Α.» υποβάλλονται στο ΙνστΕΕΥΕ προκειμένου να αξιολογηθεί κάθε προτεινόμενη δραστηριότητα και να συμπεριληφθεί σε ενιαίο πρόγραμμα ..
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση των ΕΕΙΕ στο ΙνστΕΕΥΕ και έκφρασης γνώμης αυτού περιγράφονται οι δραστηριότητες της «Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α» , καθορίζονται τα κριτήρια της αξιολόγησης τους και τις κατατάσσει σε βαθμολογική κλίμακα, βάσει της οποίας! χορηγείται συγκεκριμένη βαθμολογία (μόρια) στους ιατρούς, που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές.
Αρμόδια για τη χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της «Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α» είναι ο αντίστοιχος φορέας διοργάνωσης εφ’ όσον είναι πιστοποιημένος στο ΙνστΕΕΥΕ.
Το ελάχιστο σύνολο των εκπαιδευτικών ωρών (μορίων), που πρέπει να συγκεντρώσει ο κάθε ειδικευμένος ιατρός, σε διάστημα 5 ετών είναι 250.Συγκέντρωση πέραν των 150 ωρών ετησίως δεν αξιολογείται.
Κάθε ειδικός ιατρός καταθέτει ηλεκτρονικά , ή ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως τις επιμέρους βεβαιώσεις στην οικεία ΕΕΙΕ με συχνότητα από 1 έως 4 έτη.

Η συγκέντρωση 250 εκπαιδευτικών ωρών (μορίων) σε 5 έτη είναι προαιρετική τα τέσσερα πρώτα έτη εφαρμογής του παρόντος Νόμου και υποχρεωτική εντεύθεν.

Η ΕΕΙΕ εκδίδει βεβαίωση επαρκούς εκπαίδευσης του ιατρού. Η βεβαίωση αυτή συνεκτιμάται τα πρώτα 4 έτη από τη ψήφιση του παρόντος και είναι υποχρεωτική κατόπιν, για την κα! τάληψη θέσης σε δημόσιο φορέα ή σύναψης σύμβασης με ασφαλιστικό οργανισμό και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση τέτοιας θέσης ή σύμβασης και για τις κρίσεις αξιολόγησης του ΕΣΥ.

Για τη συγκέντρωση των αναγκαίων εκπαιδευτικών ωρών από τους ειδικευμένους μισθωτούς ιατρούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα χορηγείται άδεια με αποδοχές.


Άρθρο 12

Καταργούμενες – Μεταβατικές διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2519/97 (ΦΕΚ 165 Α’), της παρ. 2 του άρθρου 17 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α’), των υποπαραγράφων 2 και 3 της παρ. 3 του άρθρου 29 του νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304 Α’) καθώς και το προεδρικό διάταγμα 415/94 «περί του χρόνου ειδίκευσης γιατρών για την απόκτηση ειδικότητας» (ΦΕΚ 236 Α’) με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 415/1994 συνεχίζουν να ισχύουν μόνο για τους γιατρούς που ειδικεύονται κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εκτ! ός αν οι ίδιοι επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου αυτού, οπότε εντός εξαμήνου από τη δημοσίευσή του υποβάλλουν αίτηση στο Υπουργείο Υγείας.


    Στην κορυφή