ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


Ολοκληρώθηκε σήμερα 21.02.2012, στα Γραφεία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α), ο πρώτος κύκλος Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών (e-Αuctions), για την προμήθεια πέντε (5) ειδών με προϋπολογισθείσα δαπάνη 9.962.790.00€, όπως υπολογίστηκε με βάση τις αναλώσεις του 2010 και τις αντίστοιχες τιμές του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων του Υ.Υ.Κ.Α.


    Στην κορυφή