ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Σήμερα Τρίτη 16 Οκτωβρίου , το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΦ σε συνεργασία με στελέχη του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ανάπτυξης ολοκλήρωσε και παρέδωσε στο Υπουργείο Υγείας την τιμολόγηση των φαρμάκων με βάση την Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/οικ.97018/12 (ΦΕΚ 2719 Β/8-10-2012) του Υπουργείου Υγείας.

Ο ΕΟΦ ολοκλήρωσε το έργο της τιμολόγησης 16 ημέρες μετά την ανάληψη της αρμοδιότητας αυτής και μόλις 6 ημέρες μετά την έκδοση της αγορανομικής διάταξης που καθορίζει τον τρόπο τιμολόγησης.

Η διαδικασία ανατιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων, πηγές και στοιχεία, καθώς και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση περιγράφονται σε σχετικό διευκρινιστικό έγγραφο του τμήματος Τιμών του ΕΟΦ αναρτημένου στην διαδικτυακή πύλη του ΕΟΦ (www.eof.gr).


    Στην κορυφή