Ο ΙΣΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΛΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ


"Επ’ αφορμής της τηλεοπτικής εκπομπής «Δίκη στον ΣΚΑΙ», στην οποία παρουσιάστηκε το ανησυχητικό φαινόμενο της χορήγησης ιατρικών γνωματεύσεων από ιατρούς σε αθλητές χωρίς προηγούμενη εξέταση, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές το αυτονόητο, ότι τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις πρέπει να εκδίδονται μόνο ύστερα από ιατρική εξέταση. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας), τα ιατρικά πιστοποιητικά που αφορούν στην παρούσα κατάσταση του ασθενούς προϋποθέτουν την προηγούμενη εξέταση του ασθενούς. Η έκδοση αναληθών ιατρικών πιστοποιητικών συνιστά πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ιδιώτες ιατροί που εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά ή μετέχουν σε επιτροπές που τα εκδίδουν θεωρούνται υπάλληλοι κατά την έννοια που έχει ο όρος στον Ποινικό Κώδικα. " Tα παραπάνω επισημαίνει σε ανακοινωσή του ο ΙΣΑ και επισημαίνει πως:

"Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ποινικού Κώδικα 1. Γιατροί που εν γνώσει εκδίδουν ψευδείς πιστοποιήσεις, οι οποίες προορίζονται να παρέχουν πίστη σε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε μια ασφαλιστική επιχείρηση ή που μπορούν να ζημιώσουν έννομα και ουσιώδη συμφέροντα άλλου προσώπου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή. Αν οι ψευδείς αυτές πιστοποιήσεις προορίζονται για δικαστική χρήση, αυτοί που τις εκδίδουν τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή, με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 63 αριθμ. 1, ως και με απαγόρευση ασκήσεως του επαγγέλματός τους για χρονικό διάστημα από ένα μήνα μέχρι έξι μήνες.

2. Με φυλάκιση μέχρι ενός έτους τιμωρείται όποιος χρησιμοποιεί τέτοια ψευδή πιστοποίηση για να εξαπατήσει δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή, ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ασφαλιστική επιχείρηση. Αν έγινε δικαστική χρήση της ανωτέρω ψευδούς πιστοποίησης ο διάδικος που έκανε τη χρήση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

Σύμφωνα με το άρθρο 242 του Ποινικού Κώδικα. 1. Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημοσίων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει με πρόθεση ψευδώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπάλληλος ο οποίος με πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει, βλάπτει ή υπεξάγει έγγραφο που του εμπιστεύθηκαν ή του είναι προσιτό λόγω της υπηρεσίας του.

3. Αν όμως ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 και 2 είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή να βλάψει παράνομα άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη, εάν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ΕΥΡΩ.
4. Με την ποινή της παρ. 1 τιμωρείται όποιος εν γνώσει του χρησιμοποιεί το έγγραφο που είναι πλαστό ή νοθευμένο ή έχει υπεξαχθεί.

Πρέπει δε, να επισημάνουμε ότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό, προϋποθέτει εκτενή ιατρικό έλεγχο από τον ειδικό ιατρό και εν συνεχεία έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης, τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους αθλητές, κατά συνέπεια θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή στις Αθλητικές Ομάδες για τη διασφάλιση της ως άνω διαδικασίας, άλλως θα φέρουν και αυτές σοβαρότατες ποινικές ευθύνες για την υγεία των αθλητών.

Ο ΙΣΑ καταδικάζει τα φαινόμενα που συκοφαντούν και διαπομπεύουν το Ιατρικό λειτούργημα και θα συνεχίσει να ελέγχει πειθαρχικά τους παραβάτες των ως άνω διατάξεων . " καταλήγει η ανακοίνωση.


    Στην κορυφή