ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ


Σημαντικά στοιχεία από τη μελέτη TOWER παρουσιάστηκαν στο 28ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Θεραπεία και την Έρευνα στη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ECTRIMS). Στη μελέτη, η άπαξ ημερησίως, από του στόματος χορηγούμενη τεριφλουνομίδη 14mg μείωσε σημαντικά το ποσοστό υποτροπής* και καθυστέρησε την εξέλιξη της αναπηρίας σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες μορφές σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΣΚΠ) συγκριτικά με εικονικό φάρμακο. Επιπλέον, το ποσοστό των ασθενών που έλαβαν τεριφλουνομίδη και που ήταν ελεύθεροι υποτροπής ήταν σημαντικά μεγαλύτερο συγκριτικά με το ποσοστό των ασθενών σε εικονικό φάρμακο.

Η TOWER (Teriflunomide Oral in people With relapsing multiplE scleRosis) είναι μία τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη Φάσης ΙΙΙ που συμπεριέλαβε 1.169 ασθενείς με υποτροπιάζουσα ΣΚΠ σε 26 χώρες και συνέκρινε 7 ή 14mg της άπαξ ημερησίως, από του στόματος χορηγούμενης τεριφλουνομίδης με εικονικό φάρμακο. Η εταιρεία είχε ανακοινώσει κάποια βασικά θετικά αποτελέσματα τον Ιούνιο. Τον Σεπτέμβριο, ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) ενέκρινε την τεριφλουνομίδη ως μία άπαξ ημερησίως από του στόματος χορηγούμενη θεραπεία για ασθενείς με υποτροπιάζουσες μορφές ΣΚΠ. Αιτήσεις άδειας κυκλοφορίας για την τεριφλουνομίδη βρίσκονται υπό αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και άλλες ρυθμιστικές αρχές.

“Η επιβράδυνση της εξέλιξης της αναπηρίας είναι βασικός στόχος της θεραπείας σε ασθενείς με ΣΚΠ και παραμένει μία σημαντική ακάλυπτη ανάγκη για πολλούς από αυτούς,” δήλωσε ο Ludwig Kappos, M.D., Διευθυντής Νευρολογίας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βασιλείας, στην Ελβετία, ο οποίος παρουσίασε τα βασικά αποτελέσματα της TOWER. “Τα αποτελέσματα της μελέτης TOWER συμφωνούν με τα αποτελέσματα της Φάσης ΙΙΙ μελέτης TEMSO, τόσο ως προς την επίδραση στην εξέλιξη της αναπηρίας όσο και ως προς το διαχειρίσιμο προφίλ ασφαλείας της τεριφλουνομίδης.”

Τα στοιχεία της TOWER για τα 14mg τεριφλουνομίδης που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά σήμερα, συμπεριλαμβάνουν:· Μία μείωση κατά 36,3 τοις εκατό στο ποσοστό υποτροπής* (ARR= 0.319) που ήταν το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο (ARR=0.501) (p=0.0001). 52 τοις εκατό των ασθενών που έλαβαν αυτήν τη δόση της τεριφλουνομίδης ήταν επίσης ελεύθεροι υποτροπής, συγκριτικά με 38 τοις εκατό των ασθενών σε εικονικό φάρμακο (37 τοις εκατό μείωση του κινδύνου, p<0.0001).· Μία μείωση κατά 31,5 τοις εκατό στον κίνδυνο συσσώρευσης της αναπηρίας για 12 εβδομάδες, το βασικό δευτερεύον καταληκτικό σημείο, όπως αξιολογήθηκε με την Διευρυμένη Κλίμακα Κατάστασης της Αναπηρίας (EDSS - Expanded Disability Status Scale), συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο (p=0.0442).

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε μείωση κατά 22,3 τοις εκατό στο ποσοστό υποτροπής (ARR= 0.389) των ασθενών που έλαβαν τεριφλουνομίδη 7mg συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο (p=0.189). Επιπλέον, 55 τοις εκατό των ασθενών που έλαβαν 7mg τεριφλουνομίδης ήταν ελεύθεροι υποτροπής, συγκριτικά με 38 τοις εκατό των ασθενών σε εικονικό φάρμακο (p=0.0016). Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της τεριφλουνομίδης 7mg και του εικονικού φαρμάκου ως προς τον κίνδυνο συσσώρευσης της αναπηρίας για 12 εβδομάδες.

“Η τεριφλουνομίδη είναι η πρώτη και μοναδική από του στόματος θεραπεία για την ΣΚΠ που επιβραδύνει σημαντικά στην εξέλιξη της αναπηρίας σε δύο μελέτες Φάσης ΙΙΙ,” δήλωσε ο David Meeker, M.D., Πρόεδρος και CEO της Genzyme. “Η ευκολία μίας θεραπείας που δίνεται μία φορά την ημέρα από το στόμα, προσφέρει μία σημαντική εναλλακτική για τους ασθενείς που θέλουν να αποφύγουν το φορτίο των συχνών ενέσεων.”

Οι ασθενείς που ολοκλήρωσαν τη μελέτη παρακολουθήθηκαν για μία περίοδο μεταξύ 48 και 173 εβδομάδων. Η μέση διάρκεια έκθεσης σε τεριφλουνομίδη στη μελέτη TOWER ήταν 18 μήνες.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν στη μελέτη ήταν σύμφωνες με εκείνες προηγούμενων μελετών της τεριφλουνομίδης στην ΣΚΠ. Το ποσοστό των ασθενών που παρουσίασαν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της αγωγής ήταν παρόμοιο μεταξύ όλων των σκελών της μελέτης. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφτηκαν πιο συχνά στην ομάδα της τεριφλουνομίδης ήταν πονοκέφαλος, αύξηση της ALT (Alanine aminotransferase), λέπτυνση της τρίχας, διάρροια, ναυτία και ουδετεροπενία. Όπως έχει δηλωθεί και στο παρελθόν, υπήρξε ένας θάνατος από λοίμωξη του αναπνευστικού στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου και τρεις θάνατοι στις ομάδες της τεριφλουνομίδης από τροχαίο ατύχημα, αυτοκτονία και σήψη.

Ο FDA έχει εγκρίνει την τεριφλουνομίδη ως μία άπαξ ημερησίως, από του στόματος χορηγούμενη ανοσοτροποποιητική θεραπεία για ασθενείς με υποτροπιάζουσες μορφές σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΣΚΠ). Το πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης της τεριφλουνομίδης βρίσκεται σε εξέλιξη, περιλαμβάνει περισσότερους από 5.000 ασθενείς σε 36 χώρες και είναι από τα μεγαλύτερα κλινικά προγράμματα που είχε ποτέ οποιαδήποτε θεραπεία για την ΣΚΠ. Μερικοί ασθενείς στις φάσεις επέκτασης των κλινικών μελετών έχουν λάβει τεριφλουνομίδη μέχρι και για 10 έτη.

Η τεριφλουνομίδη είναι ένας ανοσοτροποποιητής με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Παρότι ο ακριβής μηχανισμός δράσης της τεριφλουνομίδης δεν είναι πλήρως κατανοητός, μπορεί να περιλαμβάνει μείωση του αριθμού των ενεργοποιημένων λεμφοκυττάρων στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ).

Σχετικά με τη μελέτη TOWER

Η TOWER είναι μία πολυκεντρική διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης ΙΙΙ, παράλληλων ομάδων, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της τεριφλουνομίδης σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες μορφές ΣΚΠ η οποία ακολουθήθηκε από μία ανοιχτή φάση επέκτασης.

Η μελέτη TOWER συμπεριέλαβε ασθενείς ηλικίας από 18 έως 55 έτη. Το πρωτεύον καταληκτικό σημεία ήταν το Ποσοστό Υποτροπών*, που ορίστηκε ως ο αριθμός των επιβεβαιωμένων υποτροπών ανά έτος ασθενή. Το βασικό δευτερεύον καταληκτικό σημείο ήταν ο χρόνος μέχρι την εξέλιξη της αναπηρίας επιβεβαιωμένη για τουλάχιστον 12 εβδομάδες. Οι μεταβλητές ασφαλείας ορίστηκαν ως ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται από τους ασθενείς ή καταγράφονται από τον ερευνητή κατά την διάρκεια της μελέτης.
    Στην κορυφή