ΜEΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ


Τα παρακάτω μέτρα ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, όσον αφορά στην προστασία της περιοχής του Αισώπου Ποταμού. Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α).

2. Του Α.Ν. 2520/1940 Περί Υγειονομικών Διατάξεων (ΦΕΚ 137/Α)

3. Του Ν. 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (160/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) περί μέτρων, όρων και προϋποθέσεων για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων και τις σχετικές εγκυκλίους της.

5. Τα ΓΕΕΔ Φ.811/07/2224/7.3.08 και Φ.811/07/2226/7.3.08 έγγραφα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με συνημμένη την Έκθεση ελέγχου μικτού κλιμακίου Σώματος Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΔΔ) για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων δραστηριοτήτων περιοχής Ασωπού ποταμού.

6. Το ΔΓΥ2/34094/16.4.2008 έγγραφο που αφορά έκθεση ελέγχου του ΣΕΔΔ με εντολή ελέγχου ΓΕΔΔ/Φ.811/2007/9119/22.11.2007.

7. Τα αποτελέσματα της με αρ. πρωτ. 1014/10.10.2011 μελέτης, του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στην υγεία των κατοίκων της περιοχής

8. Την ανάγκη λήψης μέτρων για να προστατευθεί η υγεία του πληθυσμού, ιδίως όσον αφορά στα ύδατα για οικιακή χρήση.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

'Αρθρο 1

1. Την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, χωρίς άλλη καθυστέρηση, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι που προκαλεί η μη ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων που περιέχουν χρώμιο από τις ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή του Ασωπού, ώστε να προστατεύεται η δημόσια υγεία.

2. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΥΚΑ και ιδίως το ΣΕΥΥΠ , καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και της Περιφέρειας, όπως και κάθε άλλο αρμόδιο όργανο, καλούνται να διενεργούν ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, ενδεικτικά ανά δύο ή τρεις μήνες, ελέγχους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και να επιβάλουν κυρώσεις στις εταιρείες που αναφέρονται σε ΓΕΕΔ Φ.811/07/2224/7.3.08 και Φ.811/07/2226/7.3.08 έγγραφα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και συνημμένη την Έκθεση ελέγχου μικτού κλιμακίου Σώματος Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΔΔ) για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων δραστηριοτήτων περιοχής Ασωπού ποταμού που θέτουν σε διακινδύνευση τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω σε άρθρο 2.

3. Την παρακολούθηση της προσαρμογής των ρυπαντών στις κείμενες διατάξεις, αναφορικά με τις εκάστοτε θεσμοθετημένες ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές εξασθενούς χρωμίου. Οι αρμόδιες διευθύνσεις του ΥΥΚΑ και το ΚΕΕΛΠΝΟ παρακολουθούν τα διεθνή υγειονομικά πρότυπα (από φορείς όπως: WHO, CDC, ECDC, UNEP, EPA κ.ά.) και προτείνουν στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τη θέσπιση των αυστηρότερων ανωτάτων επιτρεπτών ορίων της τιμής του εξασθενούς χρωμίου, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να αποφευχθεί η βλάβη της υγείας του γενικού πληθυσμού.

4. Την ενεργή συμμετοχή των αρμοδίων διευθύνσεων του ΥΥΚΑ και του ΚΕΕΛΠΝΟ, υπό τη μορφή που ορίζουν τα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, στα έργα απορρύπανσης για τον Ασωπό, τα οποία θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους φορείς.

5. Τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΥΚΑ και του ΚΕΕΛΠΝΟ στις υδρογεωλογικές μελέτες που πραγματοποιούνται αρμοδίως κατόπιν ανάθεσης (Περιφέρεια Δήμοι - ΥΠ.Ε.Κ.Α - Πανεπιστημιακά Ιδρύματα - πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς), σταπλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη ρύπανση σε υπόγειους υδροφορείς και οι επιπτώσεις που θα έχει αυτή στη δημόσια υγεία.

6. Τη συμμετοχή του ΣΕΥΥΠ και του ΚΕΕΛΠΝΟ στους ελέγχους που θα διενεργούνται από μικτά κλιμάκια των συναρμόδιων Υπουργείων και της Περιφέρειας για τη διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων που εμπεριέχουν εξασθενές χρώμιο, προκειμένου να προληφθούν οι διαπιστωμένες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από την υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων, η οποία θα επιφέρει τις κυρώσεις και τις ποινές του αρθ.2 της παρούσας.

7. Τη λειτουργία του ήδη υπάρχοντος παρατηρητηρίου Υγείας στο Σχηματάρι (Κέντρο Υγείας) και ως παρατηρητηρίου επιδημιολογικής επιτήρησης του ΥΥΚΑ και του ΚΕΕΛΠΝΟ για την ανάπτυξη αναπνευστικών, δερματικών ή άλλων νοσημάτων, καθώς επίσης και νεοπλασιών, τόσο στον πληθυσμό, όσο και στους εργαζομένους σε συνεργασία με τους αρμόδιους ιατρούς εργασίας. Τη διενέργεια αλλεργιολογικών εξετάσεων στον πληθυσμό της περιοχής. Την άμεση στελέχωση του παρατηρητηρίου με εξειδικευμένο προσωπικ (ιατρικό προσωπικό με εξειδίκευση στην πνευμονολογία-παιδοπνευμονολογία, αλλεργιολογία, δερματολογία, ογκολογία), που θα διατεθεί από το ήδη υπάρχον στο ΚΕΕΛΠΝΟ προσωπικό, καθώς επίσης και τον περαιτέρω εξοπλισμό του με κάθε αναγκαίο για αυτό όργανο.

8. Τη συμμετοχή του ΥΥΚΑ και του ΚΕΕΛΠΝΟ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους στην εγκατάσταση και λειτουργία μόνιμου σταθμού μέτρησης επισφαλών για τη Δημόσια Υγεία αερίων ρύπων από αρμοδίους φορείς (ΥΠΕΚΑ κλπ.).

9. Η ΕΣΔΥ και το ΚΕΕΛΠΝΟ υπό την εποπτεία της αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΥΚΑ αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των εργαζομένων για την καθημερινή τήρηση μέτρων ατομικής υγιεινής και προστασίας για τους εργαζόμενους που υπάρχει ενδεχόμενο να έχουν εκτεθεί σε εξασθενές χρώμιο και ιδίως σε ατομικούς κανόνες υγιεινής
όπως η αλλαγή ρουχισμού, το επιμελές πλύσιμο του σώματος μετά από αφαίρεση των στολών εργασίας, καθώς και η τήρηση των κανόνων υγιεινής στην οικογένεια και ιδίως τα παιδιά.

Άρθρο 2: Κυρώσεις
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω για τις εταιρείες που αναφέρονται σε ΓΕΕΔ Φ.811/07/2224/7.3.08 και Φ.811/07/2226/7.3.08 έγγραφα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τη συνημμένη Έκθεση ελέγχου μικτού κλιμακίου Σώματος Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΔΔ), καθώς και σε όσους άλλους συμβάλλουν στη ρύπανση κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 9 του Ν. 4025/2011.

Άρθρο 3.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως    Στην κορυφή