ΜΕΓΑΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Οι 110 μεγαλύτερες παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις φαρμάκων της χώρας μετέτρεψαν τα κέρδη των 419 εκατομμυρίων ευρώ του 2009 σε ζημιές 170 εκατομμυρίων ευρώ το 2010.
Οι 75 μεγαλύτερες φαρμακαποθήκες της χώρας εμφάνισαν ζημιές 887 εκατομμυρίων ευρώ.
Τα αρνητικά αποτελέσματα της Alapis επηρέασαν αισθητά τον κλάδο.

Παρά την δραματική εικόνα της αγοράς οι εν Ελλάδι παραγωγικές επιχειρήσεων φαρμάκων εμφάνισαν κέρδη, ενώ οι εισαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις εμφάνισαν ζημίες όπως έδειξε έρευνα της STAT BANK.

Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η εικόνα στον κλάδο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων κατά το 2010. Ο τομέας αυτός που ήταν ένας από τους ελάχιστους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που άντεχε στις συνέπειες της οικονομικής δυσπραγίας, παρουσίασε σοβαρές απώλειες κατά το 2010. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μεγάλη πανελλαδική έρευνα της STAT BANK που έγινε στις 185 μεγαλύτερες (βάσει πωλήσεων) φαρμακευτικές επιχειρήσεις της χώρας που δημοσίευσαν ισολογισμό ως τις 10 Ιουλίου 2011. Η οικονομική ύφεση σε συνδυασμό με τις πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις στον τομέα της υγείας είχαν ως αποτέλεσμα την ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που πλέον μετρούν συγκεκριμένες απώλειες.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, οι συνολικές πωλήσεις των 110 μεγαλύτερων παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων φαρμάκων της χώρας μειώθηκαν κατά 10,4% για να διαμορφωθούν στα 5,77 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010. Την ίδια στιγμή οι εν λόγω εταιρείες μετέτρεψαν τα κέρδη των 419 εκατομμυρίων ευρώ του 2009 σε ζημιές 170 εκατομμυρίων ευρώ το 2010.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η αισθητή απόκλιση των οικονομικών αποτελεσμάτων των εν Ελλάδι παραγωγικών επιχειρήσεων (από τη μία πλευρά) και των εισαγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων (από την άλλη). Ενώ και η πρώτη κατηγορία και η δεύτερη εμφάνισαν μία μείωση πωλήσεων της τάξεως του 10% η εικόνα στα τελικά αποτελέσματα είναι πολύ διαφορετική. Έτσι, οι εν Ελλάδι φαρμακοβιομηχανίες μείωσαν τα κέρδη τους από 151 εκατομμύρια ευρώ στα 35,6 εκατομμύρια ευρώ (παρέμειναν ωστόσο κερδοφόρες) οι εισαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις μετέτρεψαν τα κέρδη των 268 εκατομμυρίων ευρώ του 2009 σε σχεδόν αντίστοιχες ζημιές 205 εκατομμυρίων ευρώ το 2010. Έτσι, οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες με το συγκριτικά πολυπληθέστερο εργατικό δυναμικό εργάστηκαν με μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους 2,1% ενώ οι μεγάλες εισαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις του κλάδου με μέσο περιθώριο μείον 5%. Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι οι ίδιες επιχειρήσεις είχαν λειτουργήσει κατά την προηγούμενη χρήση με μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους 5,2%.


Σύμφωνα με την έρευνα της STAT BANK:

Στον κλάδο περισσότερες ήταν οι κερδοφόρες επιχειρήσεις αν και ο αριθμός τους μειώθηκε αισθητά. Από το σύνολο των εταιριών του δείγματος οι 108 (58,4% του δείγματος) εμφάνισαν κέρδη και οι 77 ζημιές (41,6% του δείγματος). Το 2009 το ποσοστό των κερδοφόρων ήταν 87,9% και το ποσοστό των ζημιογόνων ήταν μόλις 12,1%. Με δύο λόγια έχουμε μία κάθετη αύξηση των ζημιογόνων επιχειρήσεων στον κλάδο.

Από τις 185 εταιρείες του δείγματος, μόνον οι 53 εμφάνισαν βελτίωση των οικονομικών τους επιδόσεων ενώ οι 132 παρουσίασαν επιδείνωση των αποτελεσμάτων τους. Έτσι, 41 εταιρείες εμφάνισαν αύξηση κερδών, 4 παρουσίασαν κέρδη (έναντι ζημιών την προηγούμενη χρήση) και 8 επιχειρήσεις εμφάνισαν μείωση ζημιών. Από την άλλη πλευρά, 63 εταιρείες παρουσίασαν μείωση κερδών, 50 επιχειρήσεις από κέρδη «πέρασαν» σε ζημιές και 19 αύξησαν τις ζημιές τους.
Στον κλάδο φαρμάκου εξακολουθεί να επικρατεί υψηλή συγκέντρωση δυνάμεων καθώς οι 20 μεγαλύτερες παραγωγικές και εισαγωγικές εταιρείες φαρμάκου διαχειρίζονται περίπου το 72% των συνολικών πωλήσεων και το 80% των κερδών στην παραγωγή και εισαγωγή φαρμάκων.

Σε επίπεδο υποκλάδων:

Οι 42 παραγωγικές επιχειρήσεις φαρμάκων μείωσαν τις πωλήσεις τους κατά 10% για να φτάσουν το 1,67 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικό τζίρο κατά το 2010. Οι ίδιες εταιρείες μείωσαν τα συνολικά τους κέρδη από 150,9 εκατομμύρια ευρώ το 2009 σε 35,6 εκατομμύρια ευρώ το 2010. Είχαν δηλαδή μείωση της κερδοφορίας τους κατά 76,4%. Οι παραγωγικές εταιρείες φαρμάκων εργάστηκαν με μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους 2,1%.

Οι 68 εισαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις φαρμάκων, μεταξύ των οποίων και οι θυγατρικές μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, εμφάνισαν μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών τους 10,6%. Έτσι, οι συνολικές πωλήσεις τους μειώθηκαν από 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009 σε 4,1 δις. ευρώ το 2010. Οι εν λόγω επιχειρήσεις ενώ το 2009 είχαν εμφανίσει συνολικά κέρδη 268,2 εκατομμύρια ευρώ, έναν χρόνο μετά – το 2010 – εμφάνισαν συνολικές ζημίες της τάξεως των 205 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι 75 μεγαλύτερες φαρμακαποθήκες μείωσαν τις συνολικές πωλήσεις τους κατά 13,9% για να φτάσουν τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ίδιες επιχειρήσεις μετέτρεψαν τα συνολικά κέρδη των 124,3 εκατομμυρίων ευρώ του 2009 σε συνολικές ζημιές 887,2 εκατομμυρίων ευρώ το 2010.
Στοιχεία που σηματοδότησαν την πορεία του κλάδου των φαρμακευτικών επιχειρήσεων είναι οι ανακατανομές στην απασχόληση του κλάδου.

Αρκετές επιχειρήσεις – κυρίως στον τομέα του εμπορίου – εμφάνισαν μείωση προσωπικού γεγονός που επιβάρυνε τα τελικά τους αποτελέσματα. Ένα άλλο στοιχείο που σηματοδότησε την πορεία του κλάδου είναι η τόνωση της εξωστρέφειας της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Ας σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια ελληνικές εταιρείες εξάγουν σε πάνω από 60 χώρες και σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά την ύφεση οι εν Ελλάδι παραγωγικές επιχειρήσεις επιχειρούν να εκσυγχρονισθούν δημιουργώντας νέες παραγωγικές μονάδες. Η πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων δημιουργεί εκ των πραγμάτων τάσεις περαιτέρω συγκέντρωσης του κλάδου.


    Στην κορυφή