ΙΣΑ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΟ ΧΗΜΙΚΟ


Ο ΙΣΑ επισημαίνει οτι ενημερώθηκε ότι το Ε.Τ.Α.Α. προέβη ήδη στη σύναψη σύμβασης με Κλινικό Χημικό, μη ιατρό, για την παροχή υπηρεσιών του προς τους ασφαλισμένους του. Σε σημερινή του ανακοίνωση αναφέρει:

"Δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής κανενός ότι οι κλινικοί χημικοί/βιοχημικοί δεν είναι ιατροί και δεν μπορούν να ασκούν οποιαδήποτε
πράξη ή και να παρέχουν υπηρεσία που σκοπό έχει τη διάγνωση οποιασδήποτε νοσολογικής ή μη οντότητας στον ανθρώπινο οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας».

Με την τελευταία αυτή διάταξη, που ως ειδική αλλά και νεώτερη θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι κατήργησε τις διατάξεις του νδ 131/1973, ορίζεται σαφώς νομοθετικά η έννοια της ιατρικής πράξης, έννοια στην οποία περιλαμβάνεται κάθε πράξη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.

Η ευρεία διατύπωση της παραπάνω διατάξεως δεν καταλείπει οποιαδήποτε αμφιβολία ότι το ΕΤΑΑ όπως και κάθε ασφαλιστικός οργανισμός οφείλει να συμβάλλεται αποκλειστικά και μόνο με ιατρούς, πρόσωπα δηλαδή που κέκτηνται τα νόμιμα προσόντα για την άσκηση της ιατρικής και για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες του Προέδρου του ΔΣ του ΕΤΑΑ και ειδικότερα για την άμεση λύση οποιασδήποτε τυχόν υπογραφείσης σχετικής σύμβασης, εφόσον τούτο πράγματι αληθεύει και την ενημέρωση του Ι.Σ.Α."


    Στην κορυφή