ΙΣΑ: ΝΑ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ


Επιστολή στον πρόεδρου του ΕΟΠΥΥ Γεράσιμο Βουδούρη απέστειλε το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, ζητώντας την αναστολή λειτουργίας του Οργανισμού. Η επιστολή έχει ως εξής:

"Κύριε Πρόεδρε,

Στα πλαίσια της σημερινής αντικειμενικής αδυναμίας του ΕΟΠΥΥ να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των ασφαλισμένων σας για παροχή ιατρικών υπηρεσιών, προβαίνετε σε συνεχείς λανθασμένους και νομικά απαράδεκτους χειρισμούς, που μοναδικό αποτέλεσμα έχουν τη δημιουργία ανασφάλειας και σύγχυσης τόσο στους ασθενείς όσο και στο ιατρικό σώμα.

Με την από 8-11-2011 επιστολή σας προς τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ καλείτε τους ελεγκτές ιατρούς, αλλά και τους Διευθυντές των Μονάδων Υγείας, τους Προϊσταμένους Υγειονομικών Υπηρεσιών, να αναγράφουν φάρμακα για παθήσεις που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο ειδικευμένων ιατρών, εφόσον έχει καθοριστεί συγκεκριμένο θεραπευτικό σχήμα από ειδικό ιατρό.

Πλην όμως με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2008, τα καθήκοντα των ελεγκτών ιατρών ορίζονται ως εξής : «οι αρμόδιοι ελεγκτές ιατροί κάθε ασφαλιστικού οργανισμού οφείλουν να ελέγχουν τη συνταγογράφηση εφαρμόζοντας τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των οικείων οργανισμών, τη σχετική γενική νομοθεσία και τις εγκυκλίους των αρμοδίων Υπουργείων και των ασφαλιστικών οργανισμών που εκδίδονται κάθε φορά περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης. Ειδικότερα οι ελεγκτές ιατροί οφείλουν να ελέγχουν την ορθή συμπλήρωση κάθε συνταγής σύμφωνα με τις διατάξεις του π. δ/τος 88/1998 (Α' 82), όπως ισχύει κάθε φορά, τον αριθμό των χορηγουμένων μονάδων συσκευασιών ανά ιδιοσκεύασμα, την αξία κάθε συνταγής, τον αριθμό των συνταγών που χορηγεί ο ιατρός ανά μήνα για κάθε ασθενή ασφαλισμένο, την αναγραφή ιδιοσκευασμάτων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, την πιστή εφαρμογή των διατάξεων για τη συνταγογράφηση ιδιοσκευασμάτων, την «επαναλαμβανόμενη» συνταγή, τη μη αναγραφή φαρμάκων από ιατρούς διαφορετικής με την πάθηση ειδικότητας τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 παρ.3 του ν.3457/2006, την ορθή αναγραφή του ποσοστού συμμετοχής στην αγορά των φαρμάκων ανάλογα με την πάθηση του ασθενούς ασφαλισμένου, την υπερκατανάλωση φαρμάκων καθώς και την τήρηση της προθεσμίας των 5 εργάσιμων ημερών μέσα στην οποία πρέπει να γίνεται η θεώρηση της συνταγής, όπου αυτή απαιτείται».

Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στους ελεγκτές ιατρούς να συνταγογραφούν οι ίδιοι φαρμακευτικά σκευάσματα στους ασθενείς, καθώς αφενός μεν η συνταγογράφηση είναι παρακολουθηματική πράξη της ιατρικής εξέτασης, αφετέρου διότι με τον τρόπο αυτό καταργείται αυτόματα ο ελεγκτικός τους ρόλος, αφού οι ίδιοι ιατροί θα συνταγογραφούν και θα ελέγχουν τις συνταγές τους!
Επίσης είναι νομικά και ηθικά απαράδεκτη η μονομερής προσθήκη καθηκόντων στους ιατρούς που διατηρούν συγκεκριμένη εργασιακή σχέση με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ.

Για μία ακόμα φορά ζητάμε να επιδείξετε περισσότερη συνέπεια και σεβασμό στις κείμενες διατάξεις, και να αντιληφθείτε ότι ως Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ που μέχρι σήμερα δεν διαθέτει ούτε κανονισμό λειτουργίας, ούτε προϋπολογισμό, και φυσικά ούτε και συμβάσεις με ιατρούς, δεν νομιμοποιείστε να δίδετε εντολές στους συμβαλλόμενους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ ιατρούς και να προβαίνετε στην έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την από αυτούς παροχή υπηρεσιών. Σας καλούμε να συνειδητοποιήσετε το ρόλο σας και να σεβαστείτε την ιατρική δεοντολογία, αναστείλετε την λειτουργία του ΕΟΠΥΥ εδώ και τώρα, που στηρίζεται σε παράνομες διαδικασίες, άλλως θα προβούμε σε άμεσες δικαστικές και νομικές προς εσάς και τα μέλη του διοικητικού σας συμβουλίου, ενέργειες, για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας".    Στην κορυφή