ΙΣΑ: ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΤΟ ΤΑΥΤΕΚΩ


Στην αποστολή εξωδικου στο Tαμείο Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ προχώρησε σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνάς, σημειώνοντας οτι "η αποπληρωμή των οικονομικών του υποχρεώσεων έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο καθυστέρησης."
Ειδικότερα:

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ

Του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού.

ΚΑΤΑ

Του TAYΤΕΚΩ – Ταμείο Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ, που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Απ. Παύλου αρ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Έχουμε κατ’ επανάληψη προβεί ενώπιον σας σε διαμαρτυρίες για τη μη καταβολή μέχρι σήμερα των οφειλομένων αμοιβών για ιατρικές πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει οι συμβεβλημένοι με το ταμείο σας ιατροί – μέλη μας κατά τα έτη 2010 και 2011. Πλην όμως, ουδεμία ενέργεια έχει λάβει χώρα μέχρι σήμερα για την καταβολή των οφειλομένων αμοιβών στους ιατρούς - μέλη μας.
Επειδή, η αποπληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεών σας έναντι των ιατρών όχι μόνο δεν λαμβάνει χώρα μέσα στο χρόνο που ο νόμος και οι δικαστικές αποφάσεις ορίζουν, αλλά έχει ξεπεράσει πλέον και κάθε προηγούμενο καθυστέρησης.
Επειδή έχετε την υποχρέωση να καλύψετε άμεσα τις οφειλές προς τους συμβεβλημένους ιατρούς σας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας των ιατρείων τους, λόγω ακριβώς της ασυνέπειας του ταμείου σας.
Επειδή η μέχρι σήμερα πρακτική σας και ο εμπαιγμός των ιατρών, όχι μόνο επηρεάζει την ομαλή παροχή των ιατρικών υπηρεσιών μας στους ασφαλισμένους σας, αλλά φτάνει στον ασθενή,
Επειδή, έχετε υποχρέωση και ευθύνη, δεδομένων και των συνεχών δημοσίων δεσμεύσεων τόσο της Διοίκησης του ταμείου, όσο και των αρμοδίων Υπουργών, για την αποπληρωμή των οφειλομένων, προς τους συμβεβλημένους ιατρούς.

Για τους λόγους αυτούς,
Σας προσκαλούμε να μας ενημερώσετε εντός δεκαημέρου από τη λήψη του παρόντος για τις ενέργειες στις οποίες θα προβείτε για την επίτευξη της άμεσης καταβολής των οφειλομένων ιατρικών αμοιβών για τα έτη 2010 και 2011 στους ιατρούς – μέλη μας.
Σας δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν έχουμε άμεση θετική ανταπόκριση στο αίτημα μας θα προβούμε σε κινητοποιήσεις και στην άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος μας, μεταξύ των οποίων και η άσκηση ενδίκων μέσων με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας.

Αθήνα 26-10-2011

Για το εξωδίκως δηλών Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
«Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΣΑ Ο Γενικός Γραμματέας.του Δ.Σ. του ΙΣΑ

Γεώργιος Πατούλης Ευστάθιος - Ναπολέων Τσούκαλος

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει την παρούσα σε αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα 26/10/2011 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος    Στην κορυφή