ΙΣΑ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ


Ο Ιατρικός Σύλλογος "έπειτα από αναρίθμητα αιτήματα εργαστηριακών και λοιπών ιατρών υπενθυμίζει την άμεση ανάγκη ρύθμισης προκειμένου οι οφειλές προς το Δημόσιο ιατρών για το έτος 2011 να υπόκεινται σε αυτεπάγγελτο συμψηφισμό με τις αντίστοιχες εκκαθαρισμένες οφειλές του ΟΠΑΔ προς τους ίδιους για παρασχεθείσες υπηρεσίες έως 31-10-2011.
Περαιτέρω πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι θα πρέπει να ανασταλούν έως το τέλος του έτους οιαδήποτε ποινικά ή αστικά μέτρα κατά των ήδη υπερχρεωμένων ιατρών και ιατρικών εταιρειών που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο, Τράπεζες και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Ο ΙΣΑ ως θεματοφύλακας της δημόσιας υγείας τονίζει το γεγονός ότι ο ιατρικός κόσμος δεν μπορεί να επωμίζεται μονίμως μόνο τα φορολογικά τους βάρη και πρέπει τα ανωτέρω να γίνουν άμεσα πράξη."


    Στην κορυφή