Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΙΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ iRASFF


Ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει ορισθεί ως Σημείο Επαφής της Ελλάδας για το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (KYA 18386, ΦΕΚ 1745/Β’/14.12.05).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτιμώντας το έργο που έχει προσφέρει ο Ε.Φ.Ε.Τ. και γενικότερα η Ελλάδα, όσον αφορά στο Σύστημα, πρότεινε στην Ελλάδα να συμπεριληφθεί ανάμεσα στις έξι χώρες που θα λάβουν μέρος στο πιλοτικό πρόγραμμα iRASFF. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι μια ηλεκτρονική, on line διασύνδεση για την ταχεία ανταλλαγή πληροφορίας σχετικά με την ενημέρωση ως προς μη ασφαλή τρόφιμα ή ζωοτροφές. Οι υπόλοιπες χώρες είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Δανία, η Πολωνία και η Εσθονία. Η επιλογή της χώρας έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την εμπειρία, την αποτελεσματικότητα και το επίπεδο γνώσης που αποδεδειγμένα το Σημείο Επαφής έχει αποκτήσει, τόσο ως προς τη λειτουργία, όσο και ως προς την όλη διαχείριση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα. Σήμερα έχει ολοκληρωθεί σχεδόν ένας μήνας επιτυχούς εφαρμογής της πλατφόρμας iRASFF για τη χώρα.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. θεωρεί την εν λόγω πρόταση ως αναγνώριση του έργου του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικότερα του ρόλου της χώρας μας στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων για την Υγιεινή και την Ασφάλεια των Τροφίμων. Σχετική εγκύκλιος για το θέμα έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Ε.Τ. www.efet.gr.


    Στην κορυφή