ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΟΠΙΟΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ


Το Συμπόσιο που πραγματοποιείται στις 20 Νοεμβρίου αποτελεί μέρος του Προγράμματος: Πρόσβαση στα Οπιοειδή Φάρμακα στην Ευρώπη [Access to Opioid Medication in Europe (ATOME)] το οποίο συντονίζουν από κοινού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα (European Association for Palliative Care) και το οποίο χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Ο κύριος στόχος του διεθνούς Προγράμματος ΑΤΟΜΕ είναι να πραγματοποιήσει εφαρμοσμένη έρευνα σε δώδεκα (12) Ευρωπαϊκές χώρες με σκοπό τη διερεύνηση των λόγων για τους οποίους τα οπιοειδή φάρμακα για την αντιμετώπιση του μέτριου και σοβαρού πόνου αλλά και για τη θεραπεία των εξαρτημένων ατόμων, δεν είναι πάντα διαθέσιμα όταν χρειάζονται και δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη διαμόρφωση, σε συνεργασία με εκπροσώπους από την κάθε χώρα, εξατομικευμένων συστάσεων προς τους κυβερνητικούς φορείς, τους επαγγελματίες υγείας, άλλους φορείς λήψης αποφάσεων, αλλά και το ευρύ κοινό, όσον αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης και διαθεσιμότητας των ελεγχόμενων ουσιών.

Κύρια επιτεύγματα του Προγράμματος ΑΤΟΜΕ μέχρι σήμερα αποτελούν:

· Επικαιροποίηση των Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΠΟΥ: Εξισορρόπηση των εθνικών πολιτικών σχετικά με τις ελεγχόμενες ουσίες - Οδηγίες για την πρόσβαση και διαθεσιμότητα στις ελεγχόμενες ουσίες

· Ανάλυση των εθνικών πολιτικών που επηρεάζουν τη χρήση οπιοειδών σε καθεμία από τις 12 χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

· Αναγνώριση βασικών εμποδίων στην πρόσβαση και διαθεσιμότητα των οπιοειδών σε κάθε χώρα με ανασκόπηση της σχετικής νομοθεσίας τους

· Αντίστοιχα εθνικά Συμπόσια έγιναν στη Σλοβενία, στην Κύπρο και στην Τουρκία


    Στην κορυφή