Ε.Σ.Α.μεΑ:ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΜΕΑ


Με επιστολή της προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, η ΕΣΑμεΑ επισημαίνει ότι "από την ενδελεχή μελέτη των ρυθμίσεων του ν/σ «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012», διαπιστώθηκε ότι οι συνταξιούχοι ΑμεΑ και μέλη των οικογενειών τους του δημοσίου τομέα δεν έχουν την ίδια μεταχείριση όπως οι συνταξιούχοι ΑμεΑ και μέλη των οικογενειών τους του ιδιωτικού τομέα, όπως έχει προβλεφθεί με την εξαίρεση των συντάξεων των τελευταίων. Η άδικη και άνιση μεταχείριση των συνταξιούχων ΑμεΑ του δημοσίου τομέα είναι εμφανής - Ζητείται η αλλαγή των ρυθμίσεων του άνω νομοσχεδίου."

Η επιστολή με τις προτάσεις αναλυτικά    Στην κορυφή