Ε.Σ.Α.μεΑ. : ΝΕΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Πράξη πολιτικής αδιαφορίας είναι για την ΕΣΑμεΑ η εισαγωγή της διάταξης παρ. 38 του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης, Πρόγραμμα-Καλλικράτης», σύμφωνα με την οποία στις υπηρεσίες των αποκεντρωμένων περιφερειών «μεταφέρεται η άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με την απασχόληση ειδικών κατηγοριών, κατά τις ρυθμίσεις του ν. 2643/98». Η διάταξη αυτή εισάγεται χωρίς να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της στους προστατευόμενους του ν. 2643/98, αλλά και χωρίς να τεθεί το θέμα σε διαβούλευση με τους αρμόδιους Κοινωνικούς Φορείς που εκπροσωπούν τις προστατευόμενες κατηγορίες του συγκεκριμένου νόμου.

Στην παρούσα οικονομική περίοδο και με δεδομένη την αύξηση της ανεργίας που μαστίζει ιδιαίτερα τον χώρο των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, επιβάλλεται η λήψη ενισχυτικών μέτρων για την απασχόλησή τους και όχι θέσπιση διατάξεων όπως η προαναφερθείσα που θέτουν νέα εμπόδια στην εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την απασχόληση των ΑμεΑ.

Παράλληλα, την παρούσα περίοδο βασικά αιτήματα της Ε.Σ.ΑμεΑ. είναι:

* Η ολοκλήρωση των διαδικασιών τοποθέτησης της προκήρυξης του έτους 2008 (των θέσεων του άρθρου 3) και της ειδικής προκήρυξης των τυφλών τηλεφωνητών έτους 2010, για τις οποίες έχουν αποφασίσει βάσει της κείμενης νομοθεσία οι Α/Βάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του ν. 2643/98,
* Η άμεση έκδοση της επόμενης προκήρυξης των θέσεων του δημοσίου τομέα και της ειδικής προκήρυξης των τυφλών τηλεφωνητών, οι οποίες έχουν ήδη παρακρατηθεί από τις γενικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ μετά το 2008 από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας,
* Η μοριοδότηση των αιτήσεων των αιτούντων της προκήρυξης των θέσεων του ιδιωτικού τομέα και ο εντοπισμός των υγιών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην παρούσα περίοδο με τις ενέργειες που ήδη έχει ξεκινήσει η γενική γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας.

Η Συνομοσπονδία σημειώνει ότι η μεταφορά της άσκησης των αρμοδιοτήτων εφαρμογής του νόμου στους Δήμους και τις Περιφέρειες το μόνο που επιφέρει είναι φραγμό στην ικανοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων, αδικαιολόγητη σύγχυση στις αρμόδιες υπηρεσίες των δύο Υπουργείων και τεράστια αναστάτωση στον αναπηρικό χώρο.
    Στην κορυφή