Ε.Σ.Α.μεΑ.: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ EDF ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


"Η πρόληψη και η εξάλειψη των εμποδίων της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση ώστε να μπορεί να λάβει κάποιος ευρωπαϊκά χρήματα. Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία θα πρέπει να προσφέρουν στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, εάν αυτές αποδειχθούν ότι εφαρμόζουν ορθά και αποτελεσματικά τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ του ΟΗΕ", όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της ΕΣΑμεΑ. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ ΑμεΑ (EDF) και της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης και η ευρωβουλευτής Danuta (ΕΛΚ / Πολωνία) οργάνωσαν ένα εργαστήρι με τίτλο «Διαθρωτικά Ταμεία και Αναπηρία», την Τρίτη 8 Μαΐου στις Βρυξέλλες, ώστε να καταστεί βέβαιο ότι το Κοινοβούλιο θα περιλάβει τη βελτίωση των συνθηκών για τα άτομα με αναπηρία στη μελλοντική πολιτική συνοχής για το διάστημα 2014-2020 και θα εξασφαλίσει ότι οι διατάξεις για τα άτομα με αναπηρία δεν διαγράφονται ούτε αποδυναμώνονται από το Συμβούλιο.

Ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε: «Η ΕΕ έχει επικυρώσει τη Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, όπως και 22 από τα κράτη μέλη, ενώ όλη η Ευρώπη την έχει υπογράψει. Όλοι έχουν επομένως την υποχρέωση να την σεβαστούν. Τα Διαρθρωτικά Ταμεία αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές προτάσεις που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέσα στο 2012. Θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών».

Στο εργαστήρι συμμετείχαν επίσης : ο κ. Adam Kosa, ευρωβουλευτής, Πρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας για την Αναπηρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κ. Elisabeth Schroedter, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο κ. Nicholas Martyn, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης, Συντονισμού και Επικοινωνίας της πολιτικής συνοχής.

- Σε τι αναφέρεται η μελλοντική πολιτική συνοχής;

Στη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μελλοντική πολιτική συνοχής 2014-2020 που δημοσιεύθηκε στις 6 Οκτωβρίου, οι αρχές των κρατών ζήτησαν να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα για τους πολίτες με αναπηρία, η προώθηση της ισότητας των φύλων, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η πρόσβαση για τη χρήση ων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η πολιτική συνοχής εφαρμόζεται μέσω των προγραμμάτων που τρέχουν κατά τη διάρκεια του επταετή προϋπολογισμού της ΕΕ. Τα τρέχοντα 455 προβλέπονται μέχρι το 2013. Γι 'αυτό και είναι αναγκαίο να καθοριστεί η αρχιτεκτονική της πολιτικής για τη νέα γενιά των προγραμμάτων και κονδυλίων για το 2014-20. Το νομοθετικό πακέτο περιλαμβάνει μια γενική ρύθμιση για τη θέσπιση κανόνων που θα διέπουν τα διάφορα αναπτυξιακά ταμεία, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).


- Το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Μια νέα δύναμη για καλύτερες πολιτικές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι τώρα στη θέση του οδηγού όσον αφορά την μελλοντική πολιτική συνοχής: με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, έχει καταστεί ο επίσημος νομοθέτης στον τομέα της συνοχής. Αυτό παρέχει στα μέλη του Κοινοβουλίου μια μοναδική ευκαιρία ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα διαρθρωτικά ταμεία καλύπτουν τις ανάγκες όλων των ευρωπαίων πολιτών, ιδίως εκείνων που βρίσκονται σε πιο μειονεκτική θέση.


    Στην κορυφή