ΕΣΑΜΕΑ: ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ


Όπως αναφέρει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, "η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε στις 19 Οκτωβρίου ένα πακέτο μέτρων για μια νέα πολιτική για τις υποδομές. Αποτελείται από μια πρόταση για την αναθεώρηση των σημαντικών ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών του δικτύου μεταφορών και από μια πρόταση για τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». Γιατί αυτά είναι τόσο θετικά για τα άτομα με αναπηρία;

Η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UN CRPD)ουσιαστικά αναγνωρίζει τη σημασία της προσβασιμότητας, προκειμένου να βοηθηθούν τα άτομα με αναπηρία ώστε να απολαμβάνουν πλήρως όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Οι μεταφορές και οι ψηφιακές υποδομές είναι θεμελιώδους σημασίας για την Ελεύθερη ΔΙΑκίνηση των ατόμων με αναπηρία - για την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και για την κινητικότητα των προσώπων και των αγαθών. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ελλάδα) Ιωάννης Βαρδακαστάνης, τονίζει: «Όταν η χρηματοδότηση συναντήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα διέπεται από αποκλεισμούς. Τα 31,7 εκατομμύρια € που προορίζονται για τις μεταφορές θα πρέπει τώρα να καλύψουν ανάγκες σε συμμόρφωση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό σημαίνει ότι η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία πρέπει να διαχυθεί στο μωσαϊκό των ευρωπαϊκών δρόμων, σιδηροδρόμων, αεροδρομίων και τα καναλιών σε όλη την Ευρώπη».


Υπάρχουν δύο προτάσεις:

- Έχει προταθεί ένας κανονισμός που προωθεί τη σύνδεση των ευρωπαϊκών μηχανισμών, ώστε να βελτιωθεί η διασύνδεση των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών δικτύων.

-Για τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου που ενσωματώνει χερσαία, θαλάσσια και αεροπορικά δίκτυα μεταφορών σε ολόκληρη την Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθιερώσει το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, που κύριος στόχος του είναι να επιτραπεί σε αγαθά και ανθρώπους να κυκλοφορούν μεταξύ των κρατών μελών και να εξασφαλίζει τις διεθνείς συνδέσεις.

Για το αναπηρικό κίνημα, η προσβασιμότητα των μεταφορών και των ψηφιακών δικτύων είναι ένα βασικό ζήτημα ώστε να επιτραπεί σε 80 εκατομμύρια ευρωπαίους με αναπηρία να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στη μετακίνηση, στις σπουδές, στην εργασία, στη συμμετοχή στην εσωτερική αγορά, όπως κάθε άλλος πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γιατί θεωρούμε τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» σπουδαίο σχέδιο;

Η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»είναι το χρηματοδοτικό μέσο που θα στηρίξει τα έργα μεταφορών σε όλη την Ευρώπη, μέσω της συγχρηματοδότησης.

Ιδιαιτέρως, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία δίνει νέες υποχρεώσεις στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής κατά την έγκριση ή την αναθεώρηση της νομοθεσίας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ανάγκες και τα δικαιώματα των τελικών χρηστών θα γίνουν πλήρως σεβαστά. Το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε ισότιμη βάση με τους άλλους στις μεταφορές, μεταξύ άλλων κρίσιμων ζητημάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε αυτό το σημαντικό άρθρο στο προοίμιο της πρότασης. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία εκφράζει την ικανοποίησή του για αυτή την αναφορά.

Η μελλοντική πορεία του δικτύου διευρωπαϊκών μεταφορών

- Η προώθηση της προσβασιμότητας: Σαφής αναφορά στα άτομα με αναπηρία

Παρά το γεγονός ότι τέσσερα άρθρα της παρούσας πρότασης προωθούν την προσβασιμότητα, το άρθρο 43 είναι αυτό που απαιτεί συγκεκριμένα αποτελέσματα και να αναφέρει την αναπηρία: «Πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε μεταφορές και υποδομές για όλους τους χρήστες, ιδίως για τους ηλικιωμένους, τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα και τους επιβάτες με αναπηρία».

-Η υλοποίηση: Περισσότεροι προσβάσιμοι δρόμοι και τρένα μέχρι το 2050

Μέχρι στιγμής, το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω χρήσιμων οδηγιών ήταν περιορισμένο. Σύμφωνα με αυτή τη νέα πρόταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι δρόμοι και τα τρένα θα πρέπει να είναι προσβάσιμα. Το δίκτυο θα αυξηθεί σταδιακά και μέχρι το 2050, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της Ευρώπης θα αποτελέσει μέρος του συνολικού αυτού δικτύου.

Τα αιτήματά μας

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ελλάδα) Ιωάννης Βαρδακαστάνης, τονίζει: «Όταν η χρηματοδότηση συναντά τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά δεν θα διέπεται από αποκλεισμούς. Τα 31,7 εκατομμύρια € που προορίζονται για τις μεταφορές θα πρέπει τώρα να καλύψουν ανάγκες σε συμμόρφωση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό σημαίνει ότι η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία πρέπει να διαχυθεί στο μωσαϊκό των ευρωπαϊκών δρόμων, σιδηροδρόμων, αεροδρομίων και τα καναλιών σε όλη την Ευρώπη».

-Όσον αφορά τη χρηματοδοτική προσπάθεια που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να βελτιωθούν τα δίκτυα υποδομών για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), θα υπάρξει περισσότερο διαθέσιμο εύρος ζώνης για την παροχή πανευρωπαϊκών ψηφιακών υπηρεσιών. Παρά το γεγονός ότι το αναπηρικό κίνημα εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο, είναι σημαντικό οι υπηρεσίες που παραδίδονται χάρη στην εν λόγω υποδομή να περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική προσβασιμότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ατόμων με αναπηρία (π.χ. οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα μπορούσαν να μεταδίδονται στη νοηματική γλώσσα για τους κωφούς)."    Στην κορυφή