ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΣ ΙΣΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΤΑΑΑ


"Οι κλινικοί χημικοί/βιοχημικοί δεν είναι ιατροί και δεν μπορούν να ασκούν οποιαδήποτε πράξη ή και να παρέχουν υπηρεσία που σκοπό έχει τη διάγνωση οποιασδήποτε νοσολογικής ή μη οντότητας στον ανθρώπινο οργανισμό" επισημαίνει σε σημερινή επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α) ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, με αφορμή τη σύναψη σύμβασης με χημικό, μη ιατρό.

Ειδικότερα η επιστολή εχει ως εξής:

Προς τον

κ. Αργύρη Ζαφειρόπουλο

Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΤΑΑ

Αθήνα

Αθήνα 21-3-2012


Ο ΙΣΑ ενημερώθηκε ότι το Ταμείο σας προέβη ήδη στη σύναψη σύμβασης με Κλινικό Χημικό, μη ιατρό, για την παροχή υπηρεσιών του προς τους ασφαλισμένους σας.

Δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής σας ότι οι κλινικοί χημικοί/βιοχημικοί δεν είναι ιατροί και δεν μπορούν να ασκούν οποιαδήποτε πράξη ή και να παρέχουν υπηρεσία που σκοπό έχει τη διάγνωση οποιασδήποτε νοσολογικής ή μη οντότητας στον ανθρώπινο οργανισμό. Ανεξάρτητα από τα όσα προβλέπονται στο ν.δ. 131/1973, οι διατάξεις του θα πρέπει να θεωρούνται κατηργημένες, όχι μόνο γιατί κατ΄ ουσία δεν εκδόθηκαν τα εκεί προβλεπόμενα πδ για την εφαρμογή του, αλλά κυρίως γιατί έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας».

Με την τελευταία αυτή διάταξη, που ως ειδική αλλά και νεώτερη θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι κατήργησε τις διατάξεις του νδ 131/1973, ορίζεται σαφώς νομοθετικά η έννοια της ιατρικής πράξης, έννοια στην οποία περιλαμβάνεται κάθε πράξη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.

Η ευρεία διατύπωση της παραπάνω διατάξεως δεν καταλείπει οποιαδήποτε αμφιβολία ότι το ΕΤΑΑ όπως και κάθε ασφαλιστικός οργανισμός οφείλει να συμβάλλεται αποκλειστικά και μόνο με ιατρούς, πρόσωπα δηλαδή που κέκτηνται τα νόμιμα προσόντα για την άσκηση της ιατρικής και για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του.

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες και ειδικότερα για τη λύση οποιασδήποτε τυχόν υπογραφείσης σχετικής σύμβασης, εφόσον τούτο πράγματι αληθεύει, και την ενημέρωσή μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

    Στην κορυφή