ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2012 ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Ο ΕΦΕΤ


Ο ΕΦΕΤ, σε συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ως Κεντρική Αρμόδια Αρχή, εκπονεί και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των Αρχών ή Φορέων που διεξάγουν επισήμους ελέγχους, ώστε αυτοί να :
i. λαμβάνουν, στον τομέα της αρμοδιότητάς τους, κατάλληλη κατάρτιση η οποία τους παρέχει τη δυνατότητα να εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους και να διεξάγουν τους ελέγχους κατά τρόπο συνεπή,
ii. είναι ενήμεροι των εξελίξεων στον τομέα της αρμοδιότητάς τους και λαμβάνουν τακτικά πρόσθετη κατάρτιση αναλόγως των σύγχρονων απαιτήσεων και
iii. διαθέτουν ικανότητες για διεπιστημονική συνεργασία.

Ο ΕΦΕΤ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του www.efet.gr το νέο πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού των αρμόδιων αρχών ελέγχου τροφίμων της χώρας για το έτος 2012 το οποίο αποτελείται από 32 εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βασικού και εξειδικευμένου επιπέδου.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Γιάννης Μίχας επεσήμανε ότι : «Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί ο ΕΦΕΤ δίνουν τη δυνατότητα στους ελεγκτές διαφόρων αρχών ελέγχου της χώρας μας για περαιτέρω κατάρτιση και επιμόρφωση στα πεδία αρμοδιότητάς τους. Ωστόσο, τα προγράμματα αυτά, εκτός από την εκπαιδευτική, έχουν και μία ακόμη σημαντική αξία. Αποτελούν οδηγό για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου διεξαγωγής των ελέγχων για τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων, πλαίσιο που εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθειά μας για την εφαρμογή ενός ενιαίου συστήματος ελέγχων στην χώρα μας».

Αναλυτικά η ενημέρωση για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης των αρχών ελέγχου έτους 2012 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ στο σύνδεσμο
ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ -> ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ


    Στην κορυφή