ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ


Πρόσφατα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα πενταετούς παρακολούθησης μίας Φάσης 3, τυχαιοποιημένης, ανοιχτής μελέτης βελτιστοποίησης δόσης του dasatinib. Η μελέτη αυτή έγινε σε ενήλικες ασθενείς, με χρόνια μυελογενή λευχαιμία χρόνιας φάσης (ΧΦ-ΧΜΛ) θετικούς στο χρωμόσωμα Philadelphia (Ph+), οι οποίοι εμφανίζουν αντοχή ή δυσανεξία στο imatinib mesylate.

Στα πέντε χρόνια, για τους ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν ώστε να λάβουν dasatinib 100 mg άπαξ ημερησίως (n=167), η συνολική επιβίωση ήταν 78% (95% CI: 72%-85%) και η επιβίωση χωρίς επιδείνωση την νόσου ήταν 57% (95% CI: 48%-67%). Πέντε τοις εκατό των ασθενών (n=8) που τυχαιοποιήθηκαν σε dasatinib 100 mg άπαξ ημερησίως εμφάνισαν επιδείνωση σε επιταχυνόμενη ή βλαστική φάση στη μελέτη στα πέντε χρόνια παρακολούθησης.

Τα πενταετή στοιχεία ασφάλειας αυτής της μελέτης είναι σύμφωνα με το προφίλ ασφάλειας του dasatinib 100 mg άπαξ ημερησίως που είχε αναφερθεί στο παρελθόν. Η αθροιστική επίπτωση υπεζωκοτικής συλλογής βαθμού 3/4 ήταν 4%. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες (AE) βαθμού 3/4 με αθροιστικά ποσοστά μεγαλύτερα ή ίσα του 5% περιελάμβαναν την ουδετεροπενία (36%), τη θρομβοκυτταροπενία (24%), τη λευκοπενία (18%), και την αναιμία (13%). Τα αθροιστικά ποσοστά επίπτωσης των συχνότερων μη- αιματολογικών ΑΕ όλων των βαθμών στα πέντε χρόνια παρακολούθησης ήταν: κεφαλαλγία (33%), διάρροια (28%), κόπωση (26%), δύσπνοια (24%) και υπεζωκοτική συλλογή (24%).

Αυτά τα ευρήματα παρουσιάστηκαν σήμερα στο 16ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΗΑ) στο Λονδίνο (Abstract # 0136).
«Στη μελέτη αυτή, τα στοιχεία πενταετούς παρακολούθησης έδειξαν τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και το συνεπές προφίλ ασφάλειας του dasatinib 100 mg άπαξ ημερησίως σε ασθενείς με CP-ΧΜΛ μετά από προηγούμενη θεραπεία με imatinib», είπε ο Neil Shah, MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αιματολογίας/Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Σαν Φρανσίσκο και κύριος ερευνητής της μελέτης. «Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης του dasatinib είναι σημαντικά διότι παρέχουν στοιχεία από την μακροπρόθεσμη παρακολούθηση ασθενών με CP-XML που αντιμετωπίστηκαν με dasatinib, οι οποίοι είναι ανθεκτικοί ή παρουσιάζουν δυσανεξία στο imatinib».

Σχετικά με τη Μελέτη CA180-034
Η Μελέτη CA180-034 σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του dasatinib 100 mg άπαξ ημερησίως. Η μελέτη ενέταξε 670 ΧΦ-XMΛ ασθενείς με αντοχή (n=497) ή δυσανεξία (n=173) στο imatinib που τυχαιοποιήθηκαν σε ένα από τα ακόλουθα τέσσερα σκέλη θεραπείας: 100 mg άπαξ ημερησίως (n=167), 50 mg δις ημερησίως (n=168), 140 mg άπαξ ημερησίως (n=167), και 70 mg δις ημερησίως (n=168). Σε αυτόν τον βαρέως προαντιμετωπισθέντα πληθυσμό, ο διάμεσος χρόνος από την έναρξη της ΧΜΛ μέχρι την τυχαιοποίηση των ασθενών στο σκέλος 100mg άπαξ ημερησίως ήταν 55 μήνες και το 46% των ασθενών είχαν υποβληθεί σε προηγούμενη θεραπεία με imatinib για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών. Στοιχεία για το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης, τη μείζονα κυτταρογενετική ανταπόκριση σε ασθενείς ανθεκτικούς στο imatinib, έχουν αναφερθεί στο παρελθόν. Τριαντατέσσερα τοις εκατό των ασθενών που τυχαιοποιήθηκαν ώστε να λάβουν dasatinib 100 mg άπαξ ημερησίως παρέμεναν υπό θεραπεία στα 5 χρόνια.


Σχετικά με το dasatinib

Το dasatinib, ένας από του στόματος λαμβανόμενος αναστολέας της BCR-ABL, εγκρίθηκε αρχικά το Νοέμβριο του 2006 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θεραπεία ενηλίκων για όλες τις φάσεις της ΧΜΛ (χρόνια, επιταχυνόμενη καθώς και μυελογενή ή λεμφογενή βλαστική φάση) με αντοχή ή δυσανεξία σε προηγούμενη θεραπεία, περιλαμβανομένου του imatinib. Το dasatinib είναι επίσης εγκεκριμένο για τη θεραπεία ενηλίκων με θετική στο χρωμόσωμα Philadelphia οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία με αντοχή ή δυσανεξία σε προηγούμενη θεραπεία. Έκτοτε, το dasatinib έχει εγκριθεί για την ένδειξη αυτή σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως. Το 2010, το dasatinib 100 mg άπαξ ημερησίως εγκρίθηκε από τον FDA και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με νεοδιαγνωσθείσα Ph+ ΧΜΛ σε χρόνια φάση. Στις Η.Π.Α., το dasatinib έλαβε εσπευσμένα έγκριση του FDA για αυτή την ένδειξη. Η αποτελεσματικότητα του dasatinib βασίζεται στα ποσοστά κυτταρογενετικής ανταπόκρισης και μείζονος μοριακής ανταπόκρισης. Η μελέτη πρώτης γραμμής (γνωστή ως DASISION) βρίσκεται σε εξέλιξη και θα χρειαστούν περισσότερα στοιχεία για να καθοριστεί το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Σήμερα, περισσότερες από 50 χώρες έχουν εγκρίνει το dasatinib για αυτή την ένδειξη.

Σχετικά με τη Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία
Η ΧΜΛ είναι ένας βραδέως επιδεινούμενος τύπος λευχαιμίας στον οποίο ο οργανισμός παράγει ανεξέλεγκτο αριθμό παθολογικών λευκών αιμοσφαιρίων. Η ΧΜΛ αποτελεί το 15% όλων των λευχαιμιών. Λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, η επίπτωση της ΧΜΛ αυξάνεται. Η επίπτωση εκτιμάται σε 1-2 περιπτώσεις ανά 100.000.

Η ΧΜΛ συμβαίνει όταν τμήματα από δύο διαφορετικά χρωμοσώματα αποσπώνται και προσκολλώνται το ένα στο άλλο. Το νέο χρωμόσωμα που προκύπτει ονομάζεται χρωμόσωμα Philadelphia και περιέχει ένα παθολογικό γονίδιο που ονομάζεται BCR-ABL, το οποίο στέλνει σήμα στα κύτταρα για παραγωγή υπερβολικού αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων. Δεν υπάρχει γνωστή αιτία για τη γενετική αλλαγή που προκαλεί τη ΧΜΛ.
    Στην κορυφή