ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Η Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF), συνεδρίασε στην Κοπεγχάγη στις 3 και 4 Μαρτίου, υπό την προεδρεία του προέδρου του EDF και της ΕΣΑμεΑ Ιωάννη Βαρδακαστάνη. Η συνάντηση διοργανώθηκε λίγο πριν τη Διάσκεψη της Προεδρίας της Δανίας για την Προσβασιμότητα και την Κοινωνική Ενσωμάτωση, όπου το αναπηρικό κίνημα θα παρουσιάσει τον σχεδιασμό για την ΕΕ που θα βελτιώσει την προσβασιμότητα για 80 εκατομμύρια πολίτες με αναπηρία.

18% του πληθυσμού στην Ευρώπη ακόμη δεν απολαμβάνει πλήρως το δικαίωμα στην ελεύθερη κινητικότητα, κάτι που εμποδίζει τα άτομα με αναπηρία στην πρόσβαση στις σπουδές, στην εργασία και γενικότερα στην πλήρη ενσωμάτωση στην κοινωνία. Τα μέλη του EDF έχουν εστιάσει σε πέντε κρίσιμα ζητήματα, όπου τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να φέρουν μεγάλες αλλαγές:

-Την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά μέσω της Ευρωπαϊκής Πράξης Προσβασιμότητας,

-Τη νομοθεσία της ΕΕ για την προσβασιμότητα των δικτυακών τόπων

-Την Οδηγία κατά των διακρίσεων

-Την ένταξη της αναπηρίας στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 της ΕΕ

-Τις ανησυχητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης


Πιο αναλυτικά

Η επερχόμενη Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας αποτελεί ορόσημο

Ο πρόεδρος του EDF Ιωάννης Βαρδακαστάνης τόνισε ότι «Κανένα αγαθό και καμιά υπηρεσία δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, εάν δεν είναι προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια ισχυρή πρόταση για τη θέσπιση νομοθεσίας για την προσβασιμότητα πριν από το τέλος του 2012». Σύμφωνα με το Φόρουμ, για να έχει αποτελέσματα μια τέτοια Πράξη θα πρέπει να έχει το δυνατόν ευρύτερο πεδίο, ένα σαφή και εκτενή ορισμό της προσβασιμότητας που θα καλύπτει όλους τους τομείς,

συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, της ασφάλειας κλπ, σαφή αναφορά στη σχέση μεταξύ της προσβασιμότητας, της βιωσιμότητας και της ποιότητας ζωής κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής, καθώς και να περιλαμβάνει τις βασικές απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα αγαθά και τις υπηρεσίες στο πλαίσιο της Καθολικής Προσέγγισης Προσβασιμότητας (universal design approach).

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Ατόμων με Αναπηρία της Δανίας Stig Langvad και οικοδεσπότης της συνάντησης, υπενθύμισε: «Η έλλειψη προσβασιμότητας δεν θα μειώσει το κόστος. Αντίθετα, θα επιφέρει μεγαλύτερο κόστος για τα κράτη μέλη. Γι 'αυτό η κρίση δεν μπορεί να είναι η δικαιολογία για την έλλειψη δράσης. Οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη διαμόρφωση της Πράξης καθώς και στα τα στάδια παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής της».

Προσβασιμότητα των δημόσιων δικτυακών τόπων

Σύμφωνα με το Ψηφιακό Θεματολόγιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να παράγει νομοθετική πρόταση για την προσβασιμότητα των κρατικών ιστοσελίδων. Είναι πια καιρός για δράση ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει δεσμευτική νομοθεσία στην ΕΕ που θα διασφαλίζει ότι οι δημόσιες ιστοσελίδες και οι ιστοσελίδες παροχής βασικών υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος είναι πλήρως προσβάσιμες μέχρι το 2015. Μια Νομοθεσία προσβασιμότητας που θα εστιάζει στο προσβάσιμο περιεχόμενη θα λειτουργήσει συμπληρωματικά - Το Φόρουμ πιστεύει ότι και τα δύο είναι απαραίτητα.

Οδηγία κατά των διακρίσεων

Το αναπηρικό κίνημα καλεί τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην Οδηγία κατά των διακρίσεων και να βεβαιώσουν ότι τα άτομα με αναπηρία και άλλες ομάδες έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους ευρωπαίους πολίτες.


Η ενσωμάτωση της αναπηρίας στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο είναι ένα από τα απαραίτητα εργαλεία για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία για την επόμενη δεκαετία. Τα μέλη του Δ.Σ. του EDF υιοθέτησαν ένα ψήφισμα για την εξασφάλιση της ένταξης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στο ΠΔΠ που βρίσκεται φέτος υπό διαπραγμάτευση. Το αναπηρικό κίνημα θέλει να προσθέσει ένα νέο άρθρο για την ενσωμάτωση της έννοιας της αναπηρίας που θα καλύπτει όλα τα ζητήματα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να εντάξει και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και ιδίως τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ. Αυτό το ψήφισμα καλεί επίσης να συμπεριληφθεί η προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ ως προϋπόθεση στη νομοθετική πρόταση για το ΠΔΠ, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ δεν θα δημιουργήσουν περισσότερα εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη. Αυτή η πρόταση καλύπτει επίσης όλα τα θεσμικά όργανα εξωτερικής δράσης της Ε.Ε. Η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η πλήρης ένταξη του 1 δισεκατομμυρίου ατόμων με αναπηρία σε όλο τον κόσμο δεν έχει σύνορα.


«Δεν θα πληρώσουμε την οικονομική κρίση»

Το Φόρουμ καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όλες οι κυβερνήσεις της Ευρώπης να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία δεν υπονομεύονται από τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις. Ο πρόεδρος του Φόρουμ Ι. Βαρδακαστάνης δήλωσε επ’ αυτού: «Αυτή τη στιγμή, τα άτομα με αναπηρία αγωνίζονται για να κρατήσουν τους μισθούς, τις συντάξεις τους και τις κοινωνικές παροχές για αυτούς. Παρ ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μας διαβεβαίωναν ότι τα άτομα με αναπηρία δεν θα πληρώσουν την κρίση, είναι εξαιρετικά αρνητικές οι επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας που αναφέρθηκαν. Αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό: 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι με αναπηρία δεν θα πληρώσουν μια κρίση για την οποία δεν ευθύνονται».
    Στην κορυφή