ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΛΗΓΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ


Τα οικιακής χρήσεως ληγμένα φάρμακα,τα μη χρησιμοποιημένα, καθώς και τα εν μέρει χρησιμοποιημένα κατά κανόνα καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής ή στις αποχετεύσεις, προκαλώντας βλαβερές συνέπειες λόγω αθροιστικού αποτελέσματος στην ατομική και δημόσια υγεία, καθώς οι φαρμακευτικές (δραστικές) ουσίες που περιέχουν, επιστρέφουν στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της τροφικής αλυσίδας, επισήμανε σήμερα ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, ανακοινώνοντας νέα μέτρα για την ανακύκλωση και διαχείριση των ληγμένων φαρμάκων.
Ειδικότερα τόνισε ότι :

"Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης των οικιακών φαρμάκων, σε συνδυασμό με την πολυφαρμακία που διακρίνει την χώρα μας, καθιστά το πρόβλημα της διάθεσης των οικιακών φαρμάκων ιδιαίτερα οξύ.
Το γεγονός ότι πρέπει να προστατευτεί η δημόσια υγεία και ότι απαιτείται άμεση λήψη μέτρων πρόληψης και προφύλαξης της υγείας του πληθυσμού
Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως, σε περιέκτες ειδικών προδιαγραφών, τοποθετημένων σε ορθολογικά επιλεγμένο (εμφανές εύκολα προσβάσιμο στους πολίτες) και μερικώς απομονωμένο χώρο σε όλα τα φαρμακεία της χώρας. Οι περιέκτες θα δοθούν από την ΙΦΕΤ Α.Ε.

Την άμεση περισυλλογή και μεταφορά μέσω του υπάχοντος δικτύου διανομής της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και λοιπών δικτύων ιδιωτικής φαρμακεμπορίας του περιεχομένου των πληρωμένων περιεκτών από τα φαρμακεία στην ειδικά διαμορφωμένη μονάδα της ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα. Τα ως άνω δίκτυα έχουν την αρμοδιότητα προσωρινής φύλαξης των συλλεχθέντων στις αποθήκες τους έως την τελική τους μεταφορά στις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε.

Η μεταφορά του περιεχομένου των περιεκτών από τα φαρμακεία στις εγκαταστάσεις των δικτύων διανομής της παραγράφου 2 και τελικά στην αποθήκη της ΙΦΕΤ Α.Ε. αποτελεί μεταφορά μη εμπορεύσιμων ειδών.

Κάθε δρομολόγιο συλλογή μεταφοράς περιεχομένου περιεκτών, από τα δίκτυα διανομής της παραγράφου 2 από τα φαρμακεία προς τις αποθήκες τους, θα συνοδεύεται από ενυπόγραφη και φέρουσα σφραγίδα εντολή κίνησης του εκάστοτε φαρμακοποιού, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στην ΙΦΕΤ Α.Ε., ενώ κάθε δρομολόγιο συλλογής μεταφοράς περιεχομένου περιεκτών, των δικτύων διανομής της παραγράφου 2, από τις αποθήκες τους προς τις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα Αττικής θα συνοδεύεται από ενυπόγραφη και φέρουσα σφραγίδα εντολή κίνησης της ΙΦΕΤ Α.Ε.

Την ευθύνη για την ορθολογική καταστροφή των οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων που θα αποθηκεύονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Α.Ε., φέρει η ΙΦΕΤ Α.Ε. υπό την εποπτεία του ΕΟΦ.

Τη συνολική ευθύνη υλοποίησης των ανωτέρω φέρει η ΙΦΕΤ Α.Ε., υπό την εποπτεία του ΕΟΦ.

Την εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό των αρμόδιων φορεων (ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, ΠΦΣ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΣΦΕ), προκειμένου να αφομοιωθεί στην καθημερινότητα ως συνήθεια/ μέριμνα η διάθεση των οικιακών σκευασμάτων και των υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως στους προαναφερθέντες περιέκτες και όχι μαζί με τα οικιακά απορρίμματα

Τη διεξαγωγή τακτικών ελέγχων από το ΣΕΥΥΠ, με την τεχνική συνδρομή της ΙΦΕΤ Α.Ε. και του ΕΟΦ, σε όλα τα στάδια της προαναφερθείσας διαδικασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων με τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος, τα φαρμακεία υπέχουν τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την παρ. 8 του άρθρου 43 Ν. 4025/2011, μετά από έκθεση του ΣΕΥΥΠ."


    Στην κορυφή