ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


Η κύρια αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ. είναι η εν γένει προστασία των καταναλωτών, είτε στην κατεύθυνση που αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων, είτε στην προστασία των συμφερόντων τους έναντι πιθανής παραπλάνησής τους από την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Φορέας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες με σκοπό τη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα διασφαλίζουν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την προστασία του καταναλωτή και στις δύο αυτές κατευθύνσεις.

Σε ό,τι αφορά στην προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή, ο Ε.Φ.Ε.Τ. προχώρησε σε μια σειρά από σχετικές ενέργειες.

Συγκεκριμένα, οι δράσεις που ανέπτυξε είναι :

Α – Διαμόρφωση εθνικών θέσεων και συμμετοχή στη διαμόρφωση κοινοτικής νομοθεσίας

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., μέσω της εκπροσώπησης της Ελλάδας στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., συντονίζει τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων, από τις συναρμόδιες Αρχές, σε θέματα σχετικά με :

Τη νέα, υπό εκπόνηση, νομοθεσία σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα, που δίδεται στους καταναλωτές μέσω της επισήμανσης των τροφίμων.
Τον Κανονισμό 1924/2006 περί ισχυρισμών διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.

Β – Κλαδικοί έλεγχοι επισήμανσης

Έχει ολοκληρωθεί κλαδικός έλεγχος της επισήμανσης του ελαιολάδου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κλαδικός έλεγχος επισήμανσης σχετικά με ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.

Γ – Ενημέρωση εταίρων

Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Ε.Τ. κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006, ενώ εντός του Ιουνίου του 2011 θα αναρτηθεί σχετικό κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την επισήμανση του ελαιολάδου.

Παράλληλα, μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Φ.Ε.Τ. (www.efet.gr, Στήλη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν την τρέχουσα κοινοτική νομοθεσία σε θέματα επισήμανσης.

Δ – Διαβουλεύσεις

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει αναπτύξει πρωτοβουλία για την έναρξη διαβουλεύσεων σε θέματα που άπτονται νομοθετικής αναθεώρησης αλλά και σε γενικότερα επιστημονικά θέματα.

Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση για :

i. Αναθεώρηση του άρθρου 137 του Κ.Τ.Π. για τα παγωτά.
ii. Διερεύνηση της ορολογίας που σχετίζεται με την ονομασία των χυμών (π.χ. φρέσκος, φρεσκοστυμμένος, φυσικός).
iii. Σύνταξη εγχειριδίου ορολογίας τεχνικών όρων με σκοπό την εναρμονισμένη χρήση τους από τις αρμόδιες αρχές.
Σε εξέλιξη, επίσης, βρίσκονται διαβουλεύσεις σχετικά με :

i. Την αναθεώρηση των άρθρων 88-91 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών σχετικά με τα προϊόντα με βάση το κρέας.
ii. Την εκπόνηση εφαρμοστικών μέτρων σχετικά με το άρθρο 11 του Κανονισμού 1924/2006 περί ισχυρισμών διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.    Στην κορυφή