ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ


Από τις 29/4/2011, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.)», όπως αποφασίστηκε μετά από συνεννόηση με το γραφείο του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τι ς οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο προς διαβούλευση τεύχος διακήρυξης (RFI), προκειμένου να προβεί στην επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή Σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών», ανακοινώσε το υπουργείο Υγείας και προσθέτει:

"Γενικός στόχος του έργου είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης όπως θεσμοθετείται στο νόμο 3892/2010. Το σύστημα αυτό αναμένεται:
• να μειώσει το κόστος μέσω περιορισμού των φαινομένων υπερσυνταγογράφησης, προώθησης της χρήσης γενοσήμων φαρμάκων κλπ.
• να προάγει την προάσπιση και βελτίωση της υγείας των ασφαλιζομένων-πολιτών
• να προσφέρει ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας στους επαγγελματίες της υγείας και
• να υποβοηθήσει τους αρμόδιους φορείς στη λήψη αποφάσεων και χάραξη πολιτικής στο χώρο της υγείας.

Το σύστημα αναπτύσσει και ολοκληρώνει το πιλοτικό έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης! που εφαρμόστηκε στον ΟΑΕΕ από τις 18/10/2010 και επεκτείνεται στα υπόλοιπα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα.

Συγκεκριμένα για το πιλοτικό έργο:

1. Στο Μητρώο Φαρμακείων υπάρχουν 10.148 εγγραφές. Έχουν εγγραφεί 9.820 φαρμακεία - σχεδόν όλα - αν λάβουμε υπόψη τα συστεγασμένα που έχουν περισσότερες εγγραφές.

2. Αναλυτικά για την πιστοποίηση ιατρών ανά Ταμείο:

ΦΚΑ Συμβεβλημένοι Ιατροί ανά ΦΚΑ Πιστοποιημένοι χρήστες ιατροί Ποσοστό πιστοποιημένων ανά Ταμείο Συνταγογραφούν για ασφαλισμένους
ΟΑΕΕ:4.270 4.209 98,5%
ΙΚΑ: 6.883 140 1,9%
ΟΓΑ: 10.000 6.350 63,5%
ΟΠΑΔ: 13.000 6.885 53%
ΣΥΝΟΛΑ 34.153 17.584 51,5%


3. Έχει ξεκινήσει η ένταξη στο σύστημα αγροτικών ιατρών και των Κέντρων Υγείας της Αττικής (1η Υ.Πε.: Βύρωνα, Καλυβίων, Μαρκόπουλου, Λαυρίου, Κορωπίου, Σπάτων, Ν. Μάκρης, Καπανδριτίου και 2η Υ.Πε.: Βάρης, Ελευσίνας, Μεγάρων, Περιστερίου) εντός του πρώτου 15νθημέρου του Μαΐου.

4.Τέλος, μέχρι 15/5 θα ενταχθεί στην εφαρμογή και η ηλεκτρονική καταχώρηση των παρακλινικών εξετάσεων βασιζόμενη στο υπάρχον σύστημα που ήδη χρησιμοποιείται από τον ΟΠΑΔ.

Υπενθυμίζεται ότι η προσπάθεια για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης απέδωσε τον προηγούμενο χρόνο 700 εκατ. €. Για το 2011 η υποχρέωση αντίστοιχης εξοικονόμησης απαιτείται να φτάσει το 1 δις €".


    Στην κορυφή