ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ


Ο Αν. Υπουργός Υγείας κ. Μάριος Σαλμάς συμμετείχε στο Άτυπο Συμβούλιο Υγείας που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 10-11 Ιουλίου 2012 κατά το οποίο συζητήθηκαν τα θέματα των μεταμοσχεύσεων, οι στρατηγικές επικοινωνίας κινδύνων και εκτάκτων καταστάσεων για την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας και το εργατικό δυναμικό του τομέα υγείας. Στο περιθώριο των εργασιών ο κ. Σαλμάς είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για θέματα υγείας και προστασίας των καταναλωτών κ. Τζον Ντάλλι.

Ο κ. Σαλμάς κατά την παρέμβαση στο θέμα των μεταμοσχεύσεων αναφέρθηκε στην κατάσταση στην Ελλάδα και στα συγκριτικά χαμηλά ποσοστά μεταμοσχεύσεων σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη των μεταμοσχευτικών προγραμμάτων. Αναφέρθηκε στις δυνατότητες, που παρέχει το νέο νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο ενσωματώθηκε η ευρωπαϊκή οδηγία για πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων, στην αύξηση του αριθμού και στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των μεταμοσχεύσεων. Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε στα πρώτα θετικά αποτελέσματα, ωστόσο επισήμανε ότι απαιτείται συνέχιση της προσπάθειας για τη σύγκλιση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επισήμανε επίσης την καθοριστική σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών τόσο στην βέλτιστη αξιοποίηση των μοσχευμάτων, όσο και στον τομέα ανταλλαγής τεχνογνωσίας σχετικά με ζητήματα υποδομών, οργάνωσης και εκπαίδευσης. Τέλος αναφέρθηκε στη στενή διμερή συνεργασία με την Κύπρο στον τομέα των καρδιακών και ηπατικών μοσχευμάτων και την Ιταλία για επείγουσες μεταμοσχεύσεις ήπατος και εξέφρασε την επιθυμία για διεύρυνση της συνεργασίας και με άλλες χώρες.


Στο θέμα των στρατηγικών επικοινωνίας κινδύνων και εκτάκτων καταστάσεων για την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, ο κ. Σαλμάς αναφέρθηκε στα διδάγματα της πρόσφατης πανδημίας γρίπης Η1Ν1 το 2009-2010 και επισήμανε την ανάγκη για σαφήνεια και συνοχή των μηνυμάτων, αλλά και σαφή προσδιορισμό των στοχευμένων ομάδων του πληθυσμού και επαγγελματιών υγείας, για την αποτελεσματική υποστήριξη της στρατηγικής. Επίσης τόνισε την ανάγκη για σαφή προσδιορισμό των διαύλων επικοινωνίας ανά ομάδα στόχο. Ο κ. Σαλμάς, τόνισε την ανάγκη της ενεργούς συμμετοχής των επαγγελματιών υγείας στην ανάπτυξή της στρατηγικής επικοινωνίας και στη λήψη των αποφάσεων καθώς και στο σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη διάδοση της ενημέρωσης αναφορικά με τους κινδύνους. Επίσης επισήμανε τον ουσιαστικό ρόλο των μέσων μαζικής επικοινωνίας στη διάδοση των μηνυμάτων και στην ανάγκη στενής συνεργασίας μαζί τους για τη σωστή ενημέρωση του κοινού και την αποφυγή παρερμηνειών. Επίσης ανέδειξε την σημασία της ορθής προετοιμασίας και της ύπαρξης σχεδίων και υποδομών πριν την κρίση ώστε να είναι άμεση εφικτή η ενεργοποίηση τους. Επίσης αναφέρθηκε στην σημασία της επιστημονικά τεκμηριωμένης επικοινωνίας. Τέλος ο κ. Σαλμάς δεν παρέλειψε να τονίσει την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC) κατά τη διάρκεια της κρίσης, για συντονισμένη στρατηγική επικοινωνίας με στόχο την προώθηση συνεκτικών, κατανοητών και επιστημονικά τεκμηριωμένων μηνυμάτων, αποφεύγοντας αντικρουόμενη και συγκεχυμένη ενημέρωση.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας για τις δράσεις Ε.Ε. αναφορικά με το εργατικό δυναμικό υγείας, ο κ. Σαλμάς εστίασε στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν ο κλάδος και οι υπηρεσίες υγείας για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και σημείωσε ότι τα ανωτέρω εντάσσονται στις προτεραιότητες της νέας Ελληνικής Κυβέρνησης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικρότησε την ένταξη του Σχεδίου Δράσης της Ε.Ε. για το εργατικό δυναμικό στο «πακέτο απασχόλησης» της ευρύτερης στρατηγικής «Ευρώπη 2020», εξέλιξη που δημιουργεί τη βάση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Επιπλέον, ο κ. Αν. Υπουργός αναφέρθηκε στην κατάσταση στην Ελλάδα και επισήμανε ότι κοινές προκλήσεις με άλλες χώρες της Ε.Ε., όπως πλεονάζον δυναμικό υγείας σε συγκεκριμένους κλάδους και περιοχές, ελλείψεις σε άλλες, οι άνισες κατανομές ανθρώπινων πόρων, καθώς και οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης, μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα με τη στενή συνεργασία των κρατών μελών και την προώθηση καινοτόμων πολιτικών, στο πλαίσιο των υφιστάμενων μηχανισμών της Ε.Ε.

Τέλος, ο κ. Σαλμάς, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης διμερούς συνάντησης του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο κ. Ντάλλι συζήτησε διεξοδικά θέματα αναφορικά με την κατάσταση του τομέα της υγείας στην Ελλάδα, την πορεία των μεταρρυθμίσεων στην υγεία, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των φαρμάκων, καθώς και τις δυνατότητες συνεργασίας και τεχνικής υποστήριξης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην συνάντηση συμμετείχε και η αρμόδια Γενική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών της ΕΕ. Επιπλέον στα περιθώρια του Συμβουλίου ο κ. Σαλμάς είχε συνάντηση με την Περιφερειακή Διευθύντρια για την Ευρώπη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας Σουζάνα Τζάκαμπ και συζήτησαν θέματα που αφορούν το σύστημα υγείας στην Ελλάδα.    Στην κορυφή