ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


Ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος συμμετείχε στο Άτυπο Συμβούλιο Υγείας που πραγματοποιήθηκε στο Horsens της Δανίας στις 23 και 24 Απριλίου 2012. Κύριο θέμα των συζητήσεων αποτέλεσε η καινοτομία στην υγειονομική περίθαλψη με στόχο την προώθηση έξυπνων λύσεων για καλύτερη ζωή, η διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων και η ενδυνάμωση των ασθενών καθώς και η αναθεώρηση της νομοθεσίας για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Ο υπουργός Υγείας, κ. Λοβέρδος κατά την παρέμβαση του στο θέμα καινοτομίας ανέφερε ότι η πρόκληση για τα συστήματα υγείας είναι η εξασφάλιση προσβάσιμων, ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες σε περίοδο δημογραφικών αλλαγών και οικονομικής στενότητας και η απάντηση μπορεί να δοθεί μέσω της προώθησης της καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη, ενώ τόνισε ότι η καινοτομία μπορεί να λειτουργήσει ως η κινητήριος δύναμη στην εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ ελέγχου του κόστους και ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης. Απώτερος στόχος είναι να μπορέσουν οι ασθενείς να επωφεληθούν των καινοτόμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και λύσεων το συντομότερο δυνατό. Για να γίνει αυτό πρέπει να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την προώθηση της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των διαδικασιών έγκρισης νέων προϊόντων και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο αναθεώρησης της κοινοτικής νομοθεσίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Τέλος, τόνισε ότι η επιτυχία της καινοτομίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεργασία των παραγωγών καινοτόμων λύσεων, των επαγγελματιών υγείας, των προμηθευτών υπηρεσιών υγείας και κυρίως των ασθενών.

Στο θέμα της αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας ο Έλληνας Υπουργός Υγείας ανέφερε, ότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία λήψης απόφασης για την εισαγωγή, ή κατάργηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Σύστημα Υγείας όσον αφορά στη σχέση κόστους-οφέλους, ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τόνισε ότι για την ορθή αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι προσδοκίες των ασθενών και εστίασε στην ενίσχυση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντική η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας. Επισήμανε, επίσης, την προώθηση κοινών μεθοδολογικών προσεγγίσεων και κατευθυντήριων οδηγιών για τη διάδοση της γνώσης και τη διευκόλυνση της διάδοσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της τεχνολογίας ιδίως για τις χώρες που δεν διαθέτουν ανεπτυγμένες σχετικές δομές.

Τέλος, στο θέμα της αναθεώρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μετά το ζήτημα που προέκυψε με τα εμφυτεύματα στήθους επισήμανε την ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών της Ε.Ε. για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και την ανάπτυξη ενός μηχανισμού που θα λειτουργεί υποστηρικτικά για τα κράτη μέλη, ενώ τόνισε ότι μέχρι την ανάπτυξη της νέας νομοθεσίας ο ρόλος αυτός μπορεί να ανατεθεί στην Επιτροπή Ασφάλειας της Υγείας με τη συνδρομή υφιστάμενων μηχανισμών και εμπειρογνωμόνων στον τομέα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.


    Στην κορυφή