ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ


Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, εγκρίνονται διαγωνισμοί που αφορούν αφενός την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊνικών οξέων (Ν.Α.Τ) και αφετέρου την μεταφορά, με πιστοποιημένες συσκευασίες διατήρησης των απαιτούμενων θερμοκρασιών, αίματος, προϊόντων αίματος και των συνοδευτικών τους δειγμάτων.Οι διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις με απόλυτη διαφάνεια και σεβασμό στο δημόσιο χρήμα. Οι ισχύουσες συμβάσεις για τον έλεγχο του αίματος με την μέθοδο της μοριακής τεχνικής, λήγουν τον Αύγουστο του 2013.Σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις, η ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο περίπου 650.000 μονάδων αίματος ανά έτος σε τέσσερα κέντρα αίματος της χώρας ανέρχεται στο ποσό των 13.500.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η αντίστοιχη ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τη μεταφορά αίματος, προϊόντων αίματος και των συνοδευτικών τους δειγμάτων ανέρχεται στο ποσό των 4.000.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ."Ως εκ τούτου η συνολική ετήσια δαπάνη για την υλοποίηση των έργων αυτών ανέρχεται στο ποσό των 17.500.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών.Σημειώνεται ότι βάση των προηγούμενων συμβάσεων (27/2008 & 28/2008) πενταετούς διάρκειας, οι οποίες όπως προαναφέρθηκε λήγουν τον Αύγουστο του 2013, η ετήσια συνολική δαπάνη, τόσο για την προμήθεια αντιδραστηρίων όσο και για την μεταφορά/διακίνηση αίματος, ανέρχεται στα 29.191.749,78 ευρώ με ΦΠΑ 23%.Βάση των ανωτέρω προκύπτει ετήσιο όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο 11.692.000 ευρώ περίπου, ενώ στην τετραετία ισχύος της νέας σύμβασης το προσδοκώμενο όφελος ανέρχεται πλέον στα 46.768.000 ευρώ, κατά προσέγγιση. Τούτο βεβαίως χωρίς να έχει υπολογιστεί το περαιτέρω όφελος που θα προκύψει με το πέρας των διαγωνιστικών διαδικασιών." καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.


    Στην κορυφή