ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΗ ΜΟΥΣΙΩΝΗ


"Στην ιστοσελίδα www.ygeianet.gr αναρτήθηκε στις 19/04/2012 στην στήλη «Επικαιρότητα», δημοσίευμα με τίτλο «Ένα ολόκληρο ΦΕΚ καταλαμβάνουν οι προεκλογικές αποφάσεις του κ. Μουσιώνη, Διοικητή 1ης και 3ης ΥΠΕ και εκπροσώπου Τύπου του ΥΥΚΑ», το οποίο παραπέμπει στο ΦΕΚ 407Γ΄/10-4-2012, όπου έχουν δημοσιευθεί αποφάσεις του Διοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, κ. Μουσιώνη για την τοποθέτηση των προϊστάμενων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων της 1ης Δ.Υ.Πε. Αττικής και των υπαγόμενων σε αυτήν νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ." αναφέρει σημερινό δημοσίευμα του υπουργείου Υγείας που προσθέτει:

"Στο εν λόγω δημοσίευμα γίνεται λόγος περί προεκλογικών αποφάσεων του παραπάνω Διοικητή, όμως, τούτο είναι παντελώς ανακριβές, δεδομένου ότι με τις αποφάσεις τοποθέτησης, που εκδόθηκαν και απεστάλησαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης πριν από την προκήρυξη των εκλογών, ολοκληρώθηκε η χρονοβόρα σύνθετη διοικητική διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων των ανωτέρω οργανικών μονάδων.

Ειδικότερα:

Σε εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν. 3839/2010 συγκροτήθηκε τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2010 το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, στο οποίο συμμετείχαν ως αιρετά μέλη, εργαζόμενοι προερχόμενοι μόνο από την Κεντρική Υπηρεσία της 1ης Υ.Πε. Αττικής, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 96244/14/9/2005 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ακολούθως, τον μήνα Ιανουάριο του 2011 εκδόθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Νοσηλευτικών Τομέων με ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 21/01/2011 και λήξη της σχετικής προθεσμίας αποστολής των στοιχείων στην υπηρεσία μας στις 31/03/2011. Προς τούτο, οι αιτήσεις των υποψήφιων προς κρίση υπαλλήλων και η μοριοδότησή τους, εστάλησαν από τα Νοσοκομεία στην Υγειονομική Περιφέρεια, με σχετική μάλιστα καθυστέρηση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και έγινε εισήγηση προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Όμως, και ενώ εκκρεμούσε στο παραπάνω Υπηρεσιακό Συμβούλιο η κρίση των εν λόγω προϊσταμένων, μετά την ανάληψη καθηκόντων ως νέου Διοικητή της 1ης Υ.Πε. του υπογράφοντος Αριστείδη Μουσιώνη και δεδομένου ότι οι κρίσεις αυτές αφορούν σε ενιαίες κρίσεις στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Νοσοκομεία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση του προηγούμενου νομικού καθεστώτος, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στους κανόνες, που πρέπει να διέπουν τη χρηστή και δημοκρατικώς λειτουργούσα Διοίκηση, με τη συμμετοχή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ως αιρετών μελών και εργαζομένων προερχόμενων από τα Νοσοκομεία. Η αλλαγή αυτή ικανοποιεί εξάλλου και πάγιο αίτημα της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Συγκεκριμένα, για την υλοποίηση των παραπάνω, στο νόμο 3918/2011 προβλέφθηκε η συμμετοχή αιρετών μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εκλεγμένων απ’ όλους τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Σύμφωνα δε με το νέο νόμο, έγινε νέα συγκρότηση με τη συμμετοχή και των κατά τα άνω αιρετών μελών (απόφαση συγκρότησης υπ’ αριθμ.11289/13/5/11).

Εξάλλου, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ίδιου νόμου 3918/2011, οι υπάλληλοι τεσσάρων νοσοκομείων του Ι.Κ.Α. μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. της 1ης Υ.Πε. Αττικής και κατέστησαν υπάλληλοί τους. Για λόγους ισονομίας και χρηστής διοίκησης με το υπ’ αριθμ. 23616/26/10/11 έγγραφο της Διοίκησης 1ης Υ.Πε. Αττικής, απεστάλη πρόσκληση ενδιαφέροντος και στους ανωτέρω αναφερόμενους υπαλλήλους, με λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας στις 30/11/2011. Ακολούθως δε συμπεριελήφθησαν και αυτοί στις επικείμενες κρίσεις.

Στην συνέχεια, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 1ης Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής, προχώρησε σε πρώτη φάση σε διαδοχικές συνεδριάσεις από τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2011 και εντεύθεν στην εξέταση των φακέλων των υποψήφιων και κατάρτιση του οικείου αξιολογικού πίνακα, ο οποίος και κυρώθηκε τον μήνα Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ακολούθησε δε στα πλαίσια της πλήρης διαφάνειας και διασφάλισης της νομιμότητας γνωμοδότηση του ιδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την τοποθέτηση των κριθέντων υπαλλήλων και τελικά η έκδοση από τον Διοικητή των οικείων αποφάσεων τοποθετήσεων. Οι αποφάσεις αυτές, εκδόθηκαν στις 05/04/2012 και στις 06/04/2012 απεστάλησαν προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μέρος των οποίων δημοσιεύθηκε στο παραπάνω αναρτηθέν τεύχος στην εν λόγω ιστοσελίδα.


Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής:


α) Η διαδικασία των παραπάνω κρίσεων, όχι μόνο δεν είναι προεκλογική, ως ανακριβώς αναφέρεται στην ιστοσελίδα www.ygeianet.gr, αλλά είχε προγραμματισθεί εδώ και πολύ καιρό, σε εκτέλεση των μεταβατικών διατάξεων του νόμου 3839/2010.
β) Οι προϊστάμενοι που εκλέχθηκαν θα υπηρετήσουν μέχρι τη διενέργεια των οριστικών κρίσεων, βάσει των οριζομένων στους νόμους 3839/2010 και 4024/2011.
γ) Η μακρόχρονη διαδικασία που ακολουθήθηκε παρέχει τα εχέγγυα της νομιμότητας, αντιπροσωπευτικότητας και αμεροληψίας.
δ) Η ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας ήταν απαραίτητη για την κάλυψη των κενών στις θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων και συνεπώς ουσιώδης για την εύρυθμη λειτουργία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι οι αρχές της αντικειμενικότητας, της ισονομίας και της αξιοκρατίας τηρήθηκαν με ευλάβεια, όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από τους πίνακες κατάταξης, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και τα σχετικά πρακτικά του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τα οποία είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. Σε κάθε περίπτωση, όποιος θεωρεί ότι έχει αδικηθεί διαθέτει το δικαίωμα υποβολής ένστασης. Συνεπώς, μόνο για προχειρότητα, βεβιασμένες και αδιαφανείς επιλογές δεν μπορεί να κατηγορηθούν τα αρμόδια όργανα διοίκησης.

Είμαστε βέβαιοι ότι η αντικειμενική, αξιοκρατική και διαφανής ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσεων και τοποθετήσεων ισχυροποιεί τη δημόσια διοίκηση και ανατρέπει «παλιές νοοτροπίες», που έθεταν σε καθεστώς ομηρείας τους υπό κρίση υπαλλήλους, συναρτώντας την τύχη τους από το αποτέλεσμα των εκλογών."


    Στην κορυφή