ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ


Εν μέσω της διαρκούς και επίμονης προσπάθειας για συγκράτηση των δαπανών υγείας, διεξήχθη στο πλαίσιο του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας στρογγυλή τράπεζα, στην οποία συζητήθηκε η δυνατότητα υιοθέτησης των «Συμφωνιών με βάση τον όγκο και τις τιμές (price-volume agreements), αλλά και συμφωνιών επιμερισμού του ρίσκου (risk-sharing agreements)» από το ελληνικό σύστημα υγείας. Πρόκειται για οικονομικές συμφωνίες που προκαλούν επιστροφές από τους κατασκευαστές σε περίπτωση υπέρβασης των πωλήσεων που έχουν συμφωνηθεί προκαταβολικά


Η συζήτηση αυτή συνέπεσε με την ένταξη των ειδικών αυτών συμφωνιών στην ελληνική νομοθεσία οι οποίες, σύμφωνα με τους εισηγητές, δύνανται να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο για την περιστολή των δαπανών, τόσο για τον ΕΟΠΥΥ όσο και για τα δημόσια νοσοκομεία και τις υγειονομικές περιφέρειες.

Υπό το πρίσμα αυτό, ο Διοικητής της Α’ ΥΠΕ, κ. Β. Κοντοζαμάνης και ο Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας κ. Κ. Σουλιώτης, έθεσαν το πλαίσιο και παρουσίασαν τις προτάσεις τους για την ορθολογική και αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού συστήματος υγείας.

Και οι δυο ομιλητές αναγνώρισαν την αναγκαιότητα εφαρμογής των συμφωνιών αυτών ως εργαλείο που, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, διασφαλίζει την άμεση πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία και επιπλέον συμβάλει στην ορθολογική κατανομή των πόρων, επιμερίζοντας ταυτόχρονα το «οικονομικό ρίσκο» για την ασφαλιστική κάλυψη μίας θεραπείας ανάμεσα στην πολιτεία και την παραγωγό εταιρεία. Κοινή δε διαπίστωση των ομιλητών αποτέλεσε η ανάγκη προσδιορισμού ενός κοινώς αποδεκτού πλαισίου για την αναγνώριση και επιβράβευση των καινοτόμων θεραπειών.


Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Β. Κοντοζαμάνης αναγνώρισε τη αναγκαιότητα εφαρμογής «συμφωνιών με βάση τον όγκο και τις τιμές» σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα την πρόθεση της πολιτείας για την πιλοτική εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών στον τομέα της ογκολογίας. Σύμφωνα με τον κ. Κοντοζαμάνη, η υλοποίηση των συμφωνιών αυτών αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης με τους εκπροσώπους της taskforce για θέματα υγείας, ενώ η κατάθεση σχετικής πρότασης από την πλευρά της πολιτείας αναμένεται στις αρχές του 2013.


Από την πλευρά του ο κ. Κ. Σουλιώτης μετέφερε την εμπειρία του από την εφαρμογή αντίστοιχων συμφωνιών στον ΟΠΑΔ, όπως πχ η παροχή κλιμακωτών εκπτώσεων και η υιοθέτηση ελεγκτικών μεθόδων του ιδιωτικού τομέα για πρώτη φορά στην κοινωνική ασφάλιση με εντυπωσιακά αποτελέσματα, σχολιάζοντας ταυτόχρονα το ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο που αποτελεί εμπόδιο στην άσκηση της μονοψωνιακής δύναμης του ΕΟΠΥΥ, περιορίζοντας έτσι τη διαπραγματευτική ικανότητα του οργανισμού. Ωστόσο, ανέφερε, ο νέος οργανισμός κατόρθωσε να επιτύχει τέτοιες συμφωνίες στο ξεκίνημα της λειτουργίας του παρά τις επιφυλλάξεις της πλευράς της προσφοράς και πρότεινε την επέκτασή τους. Η εμπειρία Ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί κατά τον κο Σουλιώτη να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για την Ελλάδα, ενώ η εφαρμογή καθαρά οικονομικών συμφωνιών (financial agreements) προβάλλει πιο άμεσα εφικτή υπό τις παρούσες συνθήκες. Τέλος, σύμφωνα με τον κο Σουλιώτη, οι συμφωνίες που συνυπολογίζουν την αποτελεσματικότητα (performance-based agreements) δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμες στην χώρα μας, δεδομένης της έλλειψης ομοιογενών βάσεων δεδομένων για την διαχρονική καταγραφή και παρακολούθηση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων θεραπειών, ωστόσο ενδείκνυνται κυρίως για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.


Καταλυτική υπήρξε η παρέμβαση του Προέδρου της συνεδρίας και Κοσμήτορα της ΕΣΔΥ, Καθηγητή κ. Ι. Κυριόπουλου, ο οποίος επεσήμανε αφενός τη σημασία των εν λόγω συμφωνιών για τη βιωσιμότητα του ΕΟΠΥΥ και αφετέρου την ανάγκη θέσπισης κριτηρίων για την αξιολόγηση της αξίας των θεραπειών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότησή τους στο μέλλον.

    Στην κορυφή