80% ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΤΑΝ ΓΕΡΑΣΟΥΝ!


Σε μια νέα μελέτη της Economist Intelligence Unit για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε έναν πληθυσμό που γερνάει, η οποία υποστηρίζεται από την Pfizer, η συντριπτική πλειονότητα των επαγγελματιών υγείας που ρωτήθηκαν (80%) εκφράζουν ανησυχία για την περίθαλψη που θα λάβουν όταν γεράσουν.

Μάλιστα, αντιμετωπίζουν με δυσπιστία το ότι οι τρέχουσες πολιτικές για την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής που προκαλείται από τη γήρανση του πληθυσμού είναι πλήρεις, ρεαλιστικές ή με επαρκή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της μελλοντικής ζήτησης. Οι προοπτικές δεν είναι απόλυτα απαισιόδοξες, όμως: ενώ το 49% των ερωτηθέντων ισχυρίζονται ότι η γήρανση αποτελεί απειλή για τη βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων υγείας των χωρών τους, το 50% πιστεύουν ότι προσφέρει την ευκαιρία για ευρύτερες μεταρρυθμίσεις της υγειονομικής περίθαλψης που χρειάζονται ούτως ή άλλως.

Με βάση τις απαντήσεις από περισσότερους από 1.000 επαγγελματίες της υγείας σε όλη την Ευρώπη και συνεντεύξεις με 22 διεθνείς εμπειρογνώμονες για τη γήρανση, η έκθεση, με τίτλο “Ένα νέο όραμα για την τρίτη ηλικία: Επανεξετάζοντας την πολιτική υγείας για τη γηράσκουσα κοινωνία της Ευρώπης”, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη για τους ηλικιωμένους.

Η μελέτη εξετάζει τις σημαντικότερες προκλήσεις, καθώς και τις ευκαιρίες, που παρουσιάζονται από τη γήρανση των κοινωνιών στην Ευρώπη, και ορισμένα από τα βήματα που μπορούν να λάβουν τα κράτη, προκειμένου να αντεπεξέλθουν. Τα βασικά πορίσματα της έκθεσης είναι τα εξής:

Η πιο έξυπνη επένδυση πρέπει να επικεντρωθεί στην προληπτική ιατρική, καθώς με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να μειωθεί το ποσοστό εμφάνισης χρόνιων ασθενειών, το οποίο αυξάνεται με την ηλικία. Η κύρια πρόταση που έκανε το 46% των επαγγελματιών του ιατρικού τομέα στην έρευνα είναι να δώσουν προτεραιότητα οι κυβερνήσεις στο να καταστούν οι πολίτες υπεύθυνοι για την υγεία τους.

Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην καλύτερη ολοκλήρωση της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής πρόνοιας: μόνο 38% των
ερωτηθέντων νιώθουν ότι η χώρα τους έχει καλή σχετική απόδοση.

Η ιατρική εκπαίδευση πρέπει να στοχεύσει στις μελλοντικές ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης των πληθυσμών που γερνάνε, προκειμένου να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στην πρόκληση των χρόνιων νόσων. 27% των ερωτηθέντων βλέπουν την έλλειψη εργαζομένων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη ως μια από τις κορυφαίες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, και το 20% δηλώνουν το ίδιο όσον αφορά τους εργαζόμενους της δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας δεν είναι επί του παρόντος προσανατολισμένη στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, της ολοκληρωμένης φροντίδας που απαιτούν οι ηλικιωμένοι ασθενείς με περισσότερες από μία χρόνιες παθήσεις.

Οι αρνητικές συμπεριφορές έναντι των ηλικιωμένων πρέπει να αντιμετωπιστούν: το 42% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι συμπεριφορές του
προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την παροχή της καλύτερης φροντίδας στους ηλικιωμένους, και πάνω από τους μισούς λένε επίσης ότι είναι λιγότερο πιθανό να εξεταστούν οι καταγγελίες των ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας σε σύγκριση με αυτές των νεοτέρων.

Οι συστάσεις της έκθεσης περιχαράσσουν ειδικές στρατηγικές τις οποίες θα μπορούσαν να υιοθετήσουν τώρα οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης πολιτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση της γήρανσης του πληθυσμού γίνεται με βιώσιμο τρόπο:

1. Παρεμβάσεις στον πληθυσμό για τη διατήρηση της καλής υγείας θα πρέπει να σημειώνονται σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτές είναι δυνατό να αυξήσουν το προσδόκιμο υγιούς ζωής και να καθυστερήσουν την εμφάνιση αναπηρίας και χρόνιων παθήσεων.

2. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η εισαγωγή και η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως της απομακρυσμένης παρακολούθησης, της τηλεϊατρικής και νέων θεραπειών που απαιτούν λιγότερες επισκέψεις στο γιατρό, προκειμένου να βοηθηθούν οι ηλικιωμένοι να παραμείνουν ανεξάρτητοι για περισσότερο χρόνο, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη διαχείριση των κέντρων διαχείρισης χρόνιων νόσων κατά την υποστήριξη μεμονωμένων ασθενών στο να έχουν μία υγιή, ανεξάρτητη ζωή στο πλαίσιο της κοινότητάς τους.

3. Οι πάροχοι υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης πρέπει να ενθαρρύνονται να παρέχουν ολοκληρωμένη φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή, παρέχοντας τη δυνατότητα στους ασθενείς να παραμείνουν υγιείς.

4. Ειδική εκπαιδευτική κατάρτιση περί των αναγκών των ηλικιωμένων θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή για όλους τους επαγγελματίες της υγείας.

5. Η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης και οι πιο ευέλικτες μορφές εργασίας ενδέχεται να συμβάλλουν στην αύξηση της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού και να διατηρήσουν τους ανθρώπους υγιείς καθώς εργάζονται για περισσότερο χρόνο.

Η Neelie Kroes, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Θεωρούμε ότι η γήρανση του πληθυσμού, δεν είναι μόνο μια πρόκληση, αλλά και μια τεράστια ευκαιρία για καινοτομία και ανάπτυξη στην Ευρώπη, καθώς μας εξαναγκάζει να υιοθετήσουμε νέα μοντέλα, για παράδειγμα για την υγειονομική και κοινωνική περίθαλψη και να επενδύσουμε σε τεχνολογίες, εργαλεία και δεξιότητες για να βοηθήσουμε τους ηλικιωμένους να παραμείνουν υγιείς και ενεργά μέλη της κοινωνίας.»

Ο Iain Scott, Διευθυντής Έκδοσης της EIU, δήλωσε: «Η Ευρώπη στο σύνολό της παλεύει με τις προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού. Αυτό που προκύπτει από την έρευνά μας είναι ότι οι επαγγελματίες της υγειονομικής περίθαλψης έχουν τέτοια έλλειψη εμπιστοσύνης στις τρέχουσες πολιτικές που φοβούνται για το μέλλον τη φροντίδα τους, καθώς γερνούν. Αυτή η έκθεση αποκαλύπτει τα βασικά βήματα που οι επαγγελματίες υγείας πιστεύουν ότι θα οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον, όχι μόνο για τους ηλικιωμένους, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της.»

Ο Richard Torbett, Ανώτερος Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων της Pfizer, δήλωσε:
«Αυτή η έρευνα υπογραμμίζει την ανάγκη για όλους τους εμπλεκόμενους στον τομέα της υγείας να βάλουν την ετοιμότητα για τη γήρανση στο κέντρο του σχεδιασμού τους για το μέλλον. Οι επαγγελματίες της υγείας δίνουν ένα σαφές μήνυμα, ότι η προτεραιότητα στις σωστές επενδύσεις τώρα, στην προληπτική υγεία, την εκπαίδευση και την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, είναι δυνατό να καταστήσει εφικτή τη διαχείριση της μετάβασης προς μια γηραιότερη κοινωνία με βιώσιμο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Ωστόσο, αυτές είναι μερικές από εκείνες τις δραστηριότητες που απειλούνται περισσότερο από τις πολιτικές λιτότητας.»

Ένα νέο όραμα για την τρίτη ηλικία: Επανεξέταση της πολιτικής υγείας για το γηράσκοντα πληθυσμό της Ευρώπης
διατίθεται δωρεάν στη διεύθυνση:
http://www.businessresearch.eiu.com/new-vision-old-age.html


Σχετικά με την έρευνα

Το 2011 ρωτήσαμε 1.113 επαγγελματίες της υγείας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ άλλων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, καθώς και την Ολλανδία και χώρες της Σκανδιναβίας και της Ανατολικής Ευρώπης. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες (741) εργάζονται στην πρώτη γραμμή του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων γιατρών και νοσηλευτών, και άλλοι είναι στην πολιτική/στρατηγική, διοίκηση, έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), κατασκευή ή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ). Για να ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και να καταφέρουμε να εξηγήσουμε τις επιπτώσεις τους, πραγματοποιήσαμε επίσης ενδελεχείς συνεντεύξεις με πολλές ηγετικές φυσιογνωμίες από τον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων φορέων χάραξης πολιτικής. Εκτός από αυτή την έκθεση, τα πορίσματα και τα άλλα ζητήματα με κεντρική σημασία για το θέμα, συζητήθηκαν σε μια σειρά από μελέτες περιπτώσεων, οι οποίες δημοσιεύτηκαν χωριστά. Η Economist Intelligence Unit είχε τον πλήρη εκδοτικό έλεγχο επί του περιεχομένου της παρούσας έκθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Economist Intelligence Unit θα
βρείτε στο www.eiu.com    Στην κορυφή