6,9 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΕ


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) εγκαινιάζει τη νέα διετούς διάρκειας εκστρατεία για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας με θέμα «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων». Οι χώροι εργασίας της ΕΕ είναι πιο ασφαλείς και υγιείς από ποτέ. Εξακολουθούν όμως να σημειώνονται ετησίως 6,9 εκατομμύρια εργατικά ατυχήματα και εκατομμύρια περισσότερες περιπτώσεις ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία.

Ο ανθρώπινος πόνος που προξενείται από τις ανεπαρκείς συνθήκες ασφάλειας και υγείας είναι ανυπολόγιστος, ενώ το υπολογίσιμο οικονομικό κόστος εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 490 δις ευρώ ετησίως, ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του τρέχοντος κόστους του ταμείου διάσωσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η νέα εκστρατεία του EU-OSHA φέρνει στο προσκήνιο τη σημασία του επιτελικού ρόλου των διευθυντικών στελεχών παράλληλα με τη συμμετοχή των εργαζομένων, για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας.

Στα εγκαίνια της εκστρατείας στις Βρυξέλλες, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, κ. László Andor, σε συνεργασία με τη Δρ Christa Sedlatschek, διευθύντρια του EU-OSHA και τον κ.Bo Smith, μόνιμο γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης της Δανίας, κάλεσαν τους εργαζομένους και τους εργοδότες να συνεργαστούν για να θέσουν τα θεμέλια μιας πιο βιώσιμης νοοτροπίας πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων στην Ευρώπη.

Ο Επίτροπος κ. Andor δήλωσε ότι «Την τελευταία δεκαετία η Ευρώπη έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Οφείλουμε να συνεχίσουμε το έργο μας προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρόκειται για μια από τις βασικές πολιτικές που θα κάνουν την ενεργό γήρανση πραγματικότητα, επιτυγχάνοντας έτσι τον στόχο του Ευρωπαϊκού Έτους 2012. Υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η παραχώρηση προτεραιότητας στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία δεν αποτελεί απλώς μια ορθή από ηθική άποψη απόφαση, αλλά ότι συνιστά επίσης μια επωφελή για τις επιχειρήσεις κίνηση, αφού επιτυγχάνονται οφέλη όπως: μειωμένες δαπάνες και αυξημένη παραγωγικότητα, πιο ικανοποιημένο και παραγωγικότερο εργατικό δυναμικό, χαμηλότερα ποσοστά απουσιών και αποχωρήσεων εργαζομένων, μείωση των εργατικών ατυχημάτων, βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ προμηθευτών και εταίρων, πληρέστερη ενημέρωση και πιο αποδοτικός έλεγχος των κινδύνων στον χώρο εργασίας, καθώς και βελτίωση της φήμης όσον αφορά τη βιωσιμότητα της εκάστοτε επιχείρησης στο περιβάλλον των επενδυτών, των πελατών και των συναφών κοινοτήτων».

«Τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τη συνεργασία του εργασιακού και του διευθυντικού προσωπικού», προσθέτει η Δρ Christa Sedlatschek. «Κατά συνέπεια, στόχος της εκστρατείας είναι να ενθαρρύνει, αφενός, τους προϊσταμένους και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη να επιδείξουν ηγετικές ικανότητες συμμετέχοντας έμπρακτα στη μείωση των κινδύνων στην εργασία και, αφετέρου, τους εργαζομένους, τους εκπροσώπους τους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν με τους ανωτέρους τους για τον ίδιο κοινό σκοπό. Απαιτείται η ανάληψη περαιτέρω δράσης και γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο η εκστρατεία για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας διαδραματίζει καίριο ρόλο, παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με τη συνεργασία με απλό και πρακτικό τρόπο».

Τα αποτελέσματα από την πρόσφατη πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) του EU-OSHA δικαιολογούν την αισιοδοξία για την επιτυχία της εκστρατείας. Από τη δημοσκόπηση προκύπτει ότι συνολικά, οι εργαζόμενοι της ΕΕ (74%) δηλώνουν βέβαιοι ότι τυχόν προβλήματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας μπορούν να διευθετηθούν από τους επιβλέποντες την εργασία τους. Εν γένει, οι Ευρωπαίοι (67%) θεωρούν ότι είναι επαρκώς ενημερωμένοι σε θέματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και βασικός στόχος της εκστρατείας είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών για την άνοδο του επιπέδου πρόληψης των κινδύνων σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και τομέα δραστηριότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι ανεξάρτητα από το μέγεθος μιας επιχείρησης, οι ηγετικές ικανότητες της διοίκησης και η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή διαχείριση θεμάτων υγείας και της ασφάλειας. Από την Ευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER) προκύπτει ότι η συμμετοχή των εργαζομένων σε συνεργασία με τη δέσμευση της διοίκησης οδηγεί σε πολύ καλύτερες επιδόσεις στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις με υψηλό επίπεδο συμμετοχής εργαζομένων και ισχυρή δέσμευση της διοίκησης έχουν δεκαπλάσιες πιθανότητες να εφαρμόζουν τεκμηριωμένη πολιτική ΕΑΥ. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται, ως επιπρόσθετο όφελος, ότι τα εν λόγω μέτρα γίνονται αντιληπτά ως ακόμη αποδοτικότερα.

Η εκστρατεία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ των οποίων η διοργάνωση του 11ου διαγωνισμού για την απονομή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Καλής Πρακτικής. Τα βραβεία, τα οποία θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο του 2013, απονέμονται στα καλύτερα παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ διευθυντικών στελεχών και εργαζομένων για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στους χώρους εργασίας. Υπό την οργανωτική ευθύνη του EU-OSHA, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους επιφορτισμένους με την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκαινιάστηκε επίσημα η έναρξη υποβολής συμμετοχών μέσω του δικτύου των Εθνικών Εστιακών Πόλων του EU-OSHA (http://osha.europa.eu/el/campaigns/competitions/good-practice-award_2012-2013/).

Σε εθνικό επίπεδο, η εκστρατεία θα τελεί υπό την αιγίδα των Εθνικών Εστιακών Πόλων του EU-OSHA και των επίσημων εταίρων της εκστρατείας. Η χώρα μας, όπως κάθε φορά συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2012-2013 με κεντρικό θέμα «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων», προγραμματίζοντας δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης οι οποίες απευθύνονται τόσο σε όλους όσοι σε εθνικό επίπεδο εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ) όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Στο πλαίσιο της δίχρονης Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2012-2013, από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Εθνικό Εστιακό Πόλο Πληροφόρησης για θέματα ΑΥΕ προγραμματίζονται μεταξύ άλλων: οργάνωση συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της επίσημης έναρξης της εκστρατείας, ενημερωτικές εκδηλώσεις και ημερίδες, σχεδιασμός και έκδοση ενημερωτικών εντύπων, ανάπτυξη ηλεκτρονικού υποστηρικτικού υλικού, προώθηση και προβολή σχετικών με την εκστρατεία έντυπων και ηλεκτρονικών προϊόντων, δημιουργία ειδικών ιστοσελίδων και προβολή της εκστρατείας και των προγραμματιζόμενων δράσεων από την ηλεκτρονική πύλη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο Διαδίκτυο, μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων, προβολή της εκστρατείας από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων και άρθρων σε έντυπα, εφημερίδες και επιστημονικά περιοδικά, αναγνώριση και συλλογή μοντέλων καλής πρακτικής στο πλαίσιο του θεσμού των Ευρωπαϊκών Βραβείων Καλής Πρακτικής 2012-2013 σε εθνικό επίπεδο κ.α.

Για να ανακτήσετε δωρεάν μέσω Διαδικτύου τον επίσημο οδηγό, καθώς και άλλο υλικό της εκστρατείας (παρουσιάσεις, εκδόσεις και υλικό προβολής σε 24 γλώσσες),καθώς και για να μάθετε περισσότερα για τις εκδηλώσεις της εκστρατείας που θα πραγματοποιηθούν στην Ευρώπη, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2012/13»: www.healthy-workplaces.eu


    Στην κορυφή