15% ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ


Μια νέα εργαλειοθήκη η οποία υπογραμμίζει τις αλλαγές στην επισήμανση των χημικών ουσιών εγκαινιάστηκε σήμερα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) επί τη ευκαιρία εκδήλωσης που διοργανώθηκε από κοινού με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων στο Ελσίνκι, με τίτλο "Τα χημικά προϊόντα στον χώρο εργασίας: ο κανονισμός REACH και η ΕΑΥ στην πράξη".

Στη νέα επιγραμμική εργαλειοθήκη περιλαμβάνονται η ταινία "Επικίνδυνες χημικές ουσίες", μια αφίσα και ένα φυλλάδιο. Ο κεντρικός χαρακτήρας είναι ο Napo, ο ήρωας μιας σειράς κινουμένων σχεδίων, που στόχο έχει να εισαγάγει την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας με διασκεδαστικό και ευκολομνημόνευτο τρόπο.

Τα νέα εικονογράμματα κινδύνου για χημικά προϊόντα εισάγονται σταδιακά στα κράτη μέλη στο πλαίσιο ενός παγκοσμίως εναρμονισμένου συστήματος. Ωστόσο, από πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων προκύπτει ότι πολλά από τα εικονογράμματα αυτά δεν αναγνωρίζονται ή δεν είναι πλήρως κατανοητά. Η εργαλειοθήκη υπενθυμίζει στους εργοδότες και στους υπαλλήλους τους τη νέα αυτή σήμανση και τους βοηθάει να κατανοήσουν τη σημασία της για τη διαφύλαξη της ασφάλειάς τους στον χώρο εργασίας.

Περίπου το 15% των εργαζομένων στην Ευρώπη αναφέρει ότι χειρίζεται επικίνδυνες ουσίες στο πλαίσιο της καθημερινής εργασίας του. Η έκθεση έστω και μία φορά μόνο σε ορισμένες από τις ουσίες αυτές μπορεί να βλάψει την υγεία των εργαζομένων και να επιφέρει επιπτώσεις οι οποίες κυμαίνονται από έναν ελαφρύ ερεθισμό των οφθαλμών και του δέρματος μέχρι άσθμα, προβλήματα αναπαραγωγής, συγγενείς ανωμαλίες και καρκίνο. Ο EU-OSHA θέλει να βεβαιωθεί ότι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες τους είναι εξοικειωμένοι με τα νέα εικονογράμματα κινδύνου που αφορούν τις χημικές ουσίες και ότι χειρίζονται τις επικίνδυνες ουσίες με προσοχή.

Ο EU-OSHA στηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προσπάθειές της για ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις αλλαγές στις απαιτήσεις επισήμανσης και τη σημασία τους για τους χώρους εργασίας. Υπάρχει ειδικό διαδικτυακό τμήμα το οποίο παρέχει πρόσβαση στην εργαλειοθήκη καθώς και σε πλήθος πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού και εγγράφων καθοδήγησης. Επιπλέον, περιέχονται "Συχνές Ερωτήσεις" σχετικά με τον κανονισμό CLP (τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία) και τον κανονισμό REACH (καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων) οι οποίες παρέχουν ενδελεχέστερη ανάλυση του θέματος.
    Στην κορυφή